Tải bản đầy đủ
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Tải bản đầy đủ

PHẦN NỘI DUNG
Chương 1

Cơ sở lý luận
về vấn đề
nghiên cứu

Chương 2
Thực trạng quản
lí HVBT cho học
sinh CPTTT tại
trường Tiểu học
Hải Vân –
TP Đà Nẵng

Chương 1:
Cơ sở lí luận

Tổng quan
các vấn đề
Nghiên cứu
Có liên quan
đến đề tài

Trẻ
chậm
phát triển
Trí tuệ

Hành vi
bất thường
của trẻ
chậm phát triển
trí tuệ

Quản lí hành vi
bất thường
cho trẻ
chậm phát triển
Trí tuệ

TRẺ CHẬM PHÁT TRIỂN TRÍ TUỆ

1

Khái niệm

2

Nguyên nhân

3

Đặc điểm

Hành vi bất thường của trẻ CPTTT

Khái niệm:
HVBT được
xác định dựa
trên 3 tiêu chí:
- Vận động
cơ thể
- Sự im lặng
- Âm thanh,
lời nói

Đặc điểm:
-Tự ý thức
- Tự nhận
thức
-Tự ý thức
về mặt xã
hội và các
kĩ năng về
xã hội

Phân loại:
-Hành vi
hướng nội:
Thu mình lại,
Sợ hãi, bối rối
-Hành vi
hướng ngoại:
hung hăng,
Chống đối…

Nguyên nhân:
Tổn thương
thần kinh,
cô đơn, ít bạn,
bị bạn bè
trêu chọc,
đối xử thiếu
công bằng…

Quản lí HVBT
cho trẻ CPTTT

Khái niệm

Nội dung
Sử
dụng
quy
định
của
lớp
học

Tạo
môi
trường
giao
tiếp có
hiệu
quả

Sử
dụng
các pp
dạy
học có
hiệu
quả

Mục đích

Biện pháp

Tạo
hành
vi
nhóm
tích
cực

Một
số
cách
đơn
giản
và hiệu
quả

Tăng
hành
vi
mong
muốn

Giảm
thiểu
hành
vi
không
mong
muốn

Sử
dụng
pp
giải
quyết
vấn đề

Chương 2: Thực trạng
quản lí HVBT cho
học sinh CPTTT tại
Trường TH Hải Vân

Khái quát
quá trình
khảo sát

Phân tích
kết quả
khảo sát

PHÂN TÍ CH KẾ T QUẢ KHAO
̉ SÁ T
1

2

3

THỰC TRẠNG
HÀNH VI BẤT
THƯỜNG CỦA
HỌC SINH
CPTTT

NHẬN THỨC
CỦA GIÁO
VIÊN VỀ QUẢN
LÍ HVBT CHO
HỌC SINH
CPTTT

THỰC TRẠNG
QUẢN LÍ HVBT
CHO HỌC SINH
CPTTT TẠI
TRƯỜNG TH
HẢI VÂN

THỰC TRẠNG HVBT CỦA HỌC SINH CPTTT
- Hầu hết các trẻ có sức khỏe bình thường, vận
động bình thường
- Sự tập trung chú ý kém, trong 14 trẻ thì có tới
10 trẻ chiếm 71,4% ngồi học không tập trung
- Hầu hết các trẻ chậm nhớ, nhanh quên
- Các hành vi trẻ thường biểu hiện: ngồi không
yên, gật gù, lắc người, vận động tay chân liên
tục, làm phiền trẻ khác, đi lại, ra vào tự do
trong lớp.
- Trong 14 trẻ thì có tới 11 trẻ chiếm 78,6% có
các biểu hiện chậm chạp