Tải bản đầy đủ
BẢNG 6. MỐI QUAN HỆ CỦA MỨC ĐỘ NGHIỆN INTERNET VỚI KIỂU NHÂN CÁCH CỦA HSTHPT

BẢNG 6. MỐI QUAN HỆ CỦA MỨC ĐỘ NGHIỆN INTERNET VỚI KIỂU NHÂN CÁCH CỦA HSTHPT

Tải bản đầy đủ

BIỂU ĐỒ BIỂU HIỆN MỐI QUAN HỆ CỦA
MỨC ĐỘ NGHIỆN INTERNET VỚI KIỂU
NHÂN CÁCH CỦA HỌC SINH THPT

3.2.2.Mức độ chơi Game online và mối quan hệ
của nó với kiểu nhân cách
BẢNG 7.MỨC ĐỘ CHƠI GAME ONLINE CỦA HSTHPT

-

Mức độ không bị ảnh hưởng game ở khối 10 là

khá thấp (13,9%), mức độ thích thú khá cao (26,7%) nhưng mức
độ nghiện và nghiện trầm trọng rất cao (26,7% và 35%) .
- Ở khối 11, mức độ sử dụng cũng tương tự khối 10, nghĩa là tỉ lệ
học sinh không chịu ảnh hưởng của game khá kiêm tốn (13%),
trong khi do mức độ nghiện chiếm cao nhất (40%), tỷ lệ ham
thích và nghiện trầm trọng gần tương đương (25% và 32%) .

- Ở khối 12, mức độ nghiện thấp nhất trong ba khối,
các em có thể sử dụng trò chơi để giải trí sau những
giờ học căng thẳng (34,1%) nhưng không quá say
mê.

BIỂU ĐỒ BIỂU HIỆN MỨC ĐỘ CHƠI GAME ONLINE
CỦA HSTHPT

BẢNG 8. MỐI QUAN HỆ CỦA MỨC ĐỘ CHƠI GAME
ONLINE VỚI KIỂU NHÂN CÁCH CỦA HSTHPT
-

Ở học sinh THPT, có sự chênh lệch khá lớn ở những người
hướng nội và hướng ngoại trong các mức độ chơi game online

-

Ở mức độ không bị ảnh hưởng bởi các trò chơi thì những
người thuộc nhóm hướng nội chỉ có 8/55 trong khi đó hướng
ngoại là 16/55 và trung tính là 31/55 .

- Mức độ rất thích thú: hướng nội: 20/77, trung tính:
39/77, hướng ngoại: 18/77. Mức độ có biểu hiện
nghiện: hướng nội: 42/83, trung tính: 29/83, hướng
ngoại: 12/83. Mức độ nghiện: hướng nội: 40/69,
trung tính: 20/69, hướng ngoại: 9/69.

BIỂU ĐỒ BIỂU HIỆN MỐI QUAN HỆ CỦA
MỨC ĐỘ CHƠI GAME ONLINE VỚI KIỂU
NHÂN CÁCH CỦA HỌC SINH THPT