Tải bản đầy đủ
BẢNG 4.MỐI QUAN HỆ CỦA MỨC ĐỘ CHƠI GAME ONLINE VỚI KIỂU NHÂN CÁCH CỦA HSTHCS

BẢNG 4.MỐI QUAN HỆ CỦA MỨC ĐỘ CHƠI GAME ONLINE VỚI KIỂU NHÂN CÁCH CỦA HSTHCS

Tải bản đầy đủ

BIỂU ĐỒ BIỂU HIỆN MỐI QUAN HỆ CỦA MỨC
ĐỘ CHƠI GAME ONLINE VỚI KIỂU KHÍ CHẤT
CỦA HỌC SINH THCS

3.2. Thực trạng nghiện internet, Game online và
mối quan hệ của nó với kiểu nhân cách của
hs.THPT
3.2.1 .Mức độ nghiện Internet và mối quan hệ của nó với kiểu nhân cách
BẢNG 5.MỨC ĐỘ NGHIỆN INTERNET CỦA HSTHPT
- Học sinh THPT trên địa bàn Quận Hải Châu có sử dụng Internet và
mức độ sử dụng Internet là tương đối cao. Nhưng có sự chênh lệch về
mức độ sử dụng và có sự khác biệt giữa các khối.
- Mức độ sử dụng Internet bình thường ở khối 12 là cao nhất chiếm
47,7%, gần gấp đôi so với khối 10 (chiếm 24,4%), còn ở khối 11 là 41

- Mức độ có biểu hiện “nghiện Internet” ở cả 3 khối là tương
đối cao và không có sự chênh lệch đáng kể .
- Mức độ nghiện Internet trầm trọng cao nhất là ở khối 10 với
con số rất đáng báo động là 40,7%, mức độ này giảm dần
từ khối 10 đến khối 12 .

BIỂU ĐỒ BIỂU HIỆN MỨC ĐỘ NGHIỆN
INTERNET CỦA HSTHPT

BẢNG 6. MỐI QUAN HỆ CỦA MỨC ĐỘ NGHIỆN
INTERNET VỚI KIỂU NHÂN CÁCH CỦA
HSTHPT
- Đa số các em có mức độ sử dụng internet
bình thường ở cả 3 khối lớp đều có nhân
cách hướng ngoại hoặc trung tính .
- Tuy nhiên ở khối lớp 12 thì sự chênh lệch giữa các
loại nhân cách không lớn .
- Ở mức độ có biểu hiện nghiện, các em có nhân cách
hướng nội tập trung khá nhiều (41/ 105hs), sau đó là
trung tính (33105hs) và hướng ngoại (31/105hs ).
- Ở mức độ nghiện thì ta thấy đa số các em thuộc
nhân cách hướng nội (31/75hs ).

BIỂU ĐỒ BIỂU HIỆN MỐI QUAN HỆ CỦA
MỨC ĐỘ NGHIỆN INTERNET VỚI KIỂU
NHÂN CÁCH CỦA HỌC SINH THPT