Tải bản đầy đủ
BẢNG 2.MỐI QUAN HỆ CỦA MỨC ĐỘ NGHIỆN INTERNET VỚI KIỂU NHÂN CÁCH CỦA HSTHCS

BẢNG 2.MỐI QUAN HỆ CỦA MỨC ĐỘ NGHIỆN INTERNET VỚI KIỂU NHÂN CÁCH CỦA HSTHCS

Tải bản đầy đủ

BIỂU HIỆN MỨC ĐỘ NGHIỆN INTERNET
CỦA HỌC SINH THCS

KHỐI 6

3.1.2.Mức độ chơi Game online và mối
quan hệ của nó với nhân cách
BẢNG 3.MỨC ĐỘ CHƠI GAME ONLINE CỦA HSTHPT
- Mức độ chơi Game của HSTHCS trên địa bàn TP.Đà Nẵng
tương đối cao nhưng mức độ nghiện chiếm tỉ lệ không lớn.
- Mức độ không bị ảnh hưởng bởi Game online chiếm tỷ lệ
cao nhất trong cả bốn khối ( khối 6: 61%; khối 7 và khối 8 là
: 53,7 %, khối 9: 56,5% ).
- Mức độ thích thú với trò chơi điện tử chiếm tỉ lệ trung bình
ở cả bốn khối, tuy nhiên tỉ lệ này tương đối cao ở khối 9
( 35,5 % cao nhất trong các khối ).
- Mức độ nghiện trầm trọng chiếm tỷ lệ thấp ở tất cả các
khối và thấp nhất vẫn là khối 9 (3,5%

BIỂU ĐỒ BIỂU HIỆN MỨC ĐỘ CHƠI
GAME ONLINE CỦA HSTHPT

0-19

20-39

40-69

70-100

Mức độ

BẢNG 4.MỐI QUAN HỆ CỦA MỨC ĐỘ CHƠI GAME
ONLINE VỚI KIỂU NHÂN CÁCH CỦA HSTHCS
- Cũng tương tự như mức độ sử dụng internet, mức
độ nghiện game online rơi nhiều vào những em
thuộc nhân cách hướng nội (15/22) .
- Có 124 trên tổng số 176 học sinh thuộc nhân cách
hướng nội có mức độ sử dụng game trung bình,
điều đó cho thấy mức độ chơi game có phụ thuộc
vào đặc điểm nhân cách .

BIỂU ĐỒ BIỂU HIỆN MỐI QUAN HỆ CỦA MỨC
ĐỘ CHƠI GAME ONLINE VỚI KIỂU KHÍ CHẤT
CỦA HỌC SINH THCS