Tải bản đầy đủ
Bảng 10. Mức độ biểu hiện sự thường xuyên và tính tích cực của sinh viên khi tham gia vào các hình thức của hoạt động phòng chống HIV/AIDS

Bảng 10. Mức độ biểu hiện sự thường xuyên và tính tích cực của sinh viên khi tham gia vào các hình thức của hoạt động phòng chống HIV/AIDS

Tải bản đầy đủ

3.2.3. Hứng thú tham gia hoạt động phòng chống
HIV/AIDS của sinh viên trường ĐHSP Đà Nẵng thể
hiện qua tính tích cực trong hoạt động(hành vi)
 Kết quả tại bảng 10 cho ta thấy mức độ biểu hiện sự thường
xuyên và tính tích cực của sinh viên khi tham gia vào các hình
thức của hoạt động phòng chống HIV/AIDS thấp ( loại C, với
mức độ thường xuyên=1,57; mức độ tích cực = 0,85 ). Và ở trong
từng hình thức khác nhau biểu hiện của tính thường xuyên, và
tính tích cực cũng khác nhau.
Kết luận: Kết quả nghiên cứu cho thấy hứng thú tham gia hoạt
động phòng chống HIV/AIDS của sinh viên trường ĐHSP Đà
nẵng biểu hiện qua tính tích cực trong hoạt động thấp. Nếu như ở
mặt nhận thức sinh viên có nhận thức khá tốt, và có xúc cảm
dương tính tích cực với hoạt động này thì ở mặt hành vi mức độ
biểu hiện tính tích cực lại thấp

•3.3. Nguyên nhân ảnh hưởng tới hứng thú tham gia hoạt động phòng chống
HIV/AIDS của sinh viên


3.3.1. Nguyên nhân ảnh hưởng tích cực đến hứng thú tham gia hoạt động phòng chống
HIV/AIDS của sinh viên


Bảng 11. Nguyên nhân ảnh hưởng tích cực đến hứng thú tham gia hoạt động phòng chống HIV/AIDS của sinh
viên

Khối
Nguyên nhân

Tự nhiên

Xã hội

Chung

LC

%

TB

LC

%

TB

LC

%

TB

Hoạt động có ý nghĩa với bản
thân và xã hội, (A)

85

58.6

1

80

58..
4

1

165

58.5

1

Nội dung và hình thức của
hoạt động hấp dẫn(B)

36

24.8

2

44

32.
1

2

80

28.4

2

Khi tham gia sẽ được tuyên
dương, khen thưởng(C)

15

10.4

3

6

4.4

4

21

7.4

3

Do sự bắt buộc của các tổ
chức đoàn trường, lớp(D)

9

6.2

4

7

5.1

3

16

5.7

4

Tổng

145

100
%

140

100
%

282

100
%

Biểu đồ 5. Nguyên nhân ảnh hưởng tích cực đến
hứng thú tham gia hoạt động phòng chống
HIV/AIDS của sinh viên

3.3. Nguyên nhân ảnh hưởng tới hứng thú tham gia hoạt động phòng
chống HIV/AIDS của sinh viên3.3.2. Nguyên nhân ảnh hưởng chưa tích cực đến hứng thú tham nhân chúng tôi đưa ra, nguyên nhân gia hoạt
động phòng chống HIV/AIDS của sinh viên
Bảng 12. Nguyên nhân ảnh hưởng chưa tích cực đến hứng thú tham gia hoạt động phòng chống HIV/AIDS của
sinh viên

Khối
Nguyên nhân

Tự nhiên

Xã hội

Chung

LC

%

TB

LC

%

TB

LC

%

TB

Sv chưa ý thức được mục
đích, ý nghĩa …

59

37.8

1

62

42.
.2

1

121

39.9

1

Ban tổ chức chưa biết cách
lôi cuốn sinh viên tham gia
hoạt động

51

32.7

2

42

28.
6

2

93

30.7

2

Nội dung và hình thức không
hấp dẫn và không có sự đổi
mới.

38

24.4

3

31

21.
1

3

69

22.8

3

Hoạt động không mang lại
hiệu quả và không có ý
nghĩa thiết thực

8

5.1

4

12

8.1

4

20

6.6

4

Tổng

156

100
%

14
7

10
0%

303

100
%

Biểu đồ 6. Nguyên nhân ảnh hưởng chưa tích
cực đến hứng thú tham gia hoạt động phòng
chống HIV/AIDS của sinh viên

3.3. Đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao hứng thú tham gia hoạt động phòng
chống
HIV/AIDS của sinh viên sư phạm.
 3.3.1. Tăng cường khả năng nhận thức sâu sắc đầy đủ về HIV/AIDS, giúp sinh viên ý thức được tầm

quan trọng, tác dụng của việc tham gia hoạt động phòng chống HIV/AIDS
Để làm được điều này nhà trường và bản thân mỗi sinh viên đều phải cố gắng.
+ Về phía nhà trường: Lồng ghép các kiến thức về HIV/AIDS vào môn học Giáo dục giới tính và sức
khỏe sinh sản vị thành niên và tiến hành dạy cho tất cả sinh viên trong từng khoa của trường. Trong
quá trình giảng dạy cần chỉ cho sinh viên ý thức rõ tác dụng, tầm quan trọng của việc tham gia hoạt
động phòng chống HIV/AIDS. Tổ chức các buổi tập huấn, các buổi thảo luận cho sinh viên về
HIV/AIDS là rất cần thiết.
+ Đối với bản thân sinh viên để nâng cao nhận thức đòi hỏi bản thân mỗi cá nhân sinh phải luôn tích
cực cập nhật những thong in mới nhất từ nhiều kênh thong tin khác nhau.
3.3.2. Luôn luôn đổi mới và các nội dung của hoạt động phòng chống HIV/AIDS để tạo ra sự thích
thú, hào hứng của sinh viên khi tham gia.
3.3.3. Đảm bảo điều kiện thuận lợi cho việc tham gia hoạt động và việc học tập của mỗi sinh viên.
3.3.4. Đánh giá mức độ hứng thú của từng sinh viên từ đó có những tác động phù hợp cho từng nhóm
sinh viên
+ Những sinh viên có hứng thú ở mức độ 1 cần giúp sinh viên duy trì hứng thú này, và tạo điều kiện
cho các sinh viên tham gia nhiều chương trình liên quan tới nội dung này để sinh viên củng cố lại
được những kiến thức và có cơ hội bộc lộ, phát triển mình.
+ Với những sinh viên có hứng thú ở mức độ 2 nghĩa là sinh viên đã có nhận thức về HIV/AIDS, tác
dụng cũng như tầm quan trọng của hoạt động phòng chống HIV/AIDS, có thái độ yêu thích những
nội dung và hình thức của hoạt động này, song những xúc cảm này chưa chuyển thành hành vi, do
vậy mà tính tích cực trong hoạt động thấp.Ban tổ chức phải có những biện pháp tạo sự hấp dẫn đối
với sinh viên, để sinh viên tích cực tham gia. Theo quy luật của tâm lý, con người luôn bị cuốn hút bởi
những yếu tố mới, lạ, hấp dẫn...Do vậy để lôi cuốn được sinh viên tham gia bắt buộc phải tạo ra
những tính chất này.
+ Với những sinh viên có hứng thú ở mức độ 3 đòi hỏi phải có những biện pháp cụ thể và tác động
một cách hợp lý.
Kết luận chương 3

PHẦN 3: KẾT LUẬN
1. Kết luận
1.1. Về mặt nghiên cứu lý thuyết
“Hứng thú là thái độ đặc biệt của cá nhân đối với đối tượng nào đó, vừa có ý nghĩa đối với cuộc sống, vừa có khả năng đem lại khoái cảm
cho cá nhân trong quá trình hoạt động ”[ 6]
Trong đề tài này chúng tôi cũng đã sử dụng khái niệm này để làm công cụ nghiên cứu.
“Hứng thú tham gia hoạt động phòng ,chống HIV/AIDS của sinh viên sư phạm là thái độ lựa chọn đặc biệt của sinh viên đối với kết quả, qúa
trình vận dụng những tri thức về HIV/AIDS, mức độ hứng thú của sinh viên đối với các nội dung, hình thức, hoạt động phòng chống
HIV/AIDS, hậu quả mà HIV/AIDS mang lại, biểu hiện thành những đánh giá riêng. Do ý nghĩa thiết thực, hấp dẫn, cuốn hút về mặt tình
cảm của hoạt động trong cuộc sống trong quá trình học tập, làm việc của mỗi sinh viên.”
Những biểu hiện của hứng thú tham gia hoạt động phòng chống HIV/AIDS của sinh viên
+ Nhận thức được về HIV/AIDS, nội dung của chương trình chiến lược quốc gia về phòng chống HI/AIDS, ý nghĩa, tác dụng của việc
tham gia công tác phòng chống HIV/AIDS.
+ Có thái độ yêu thích khi tham gia hoạt động này.
+ Tính tích cực trong hoạt động phòng chống HIV/AIDS
Trong quá trình hoạt động của con người, cùng với nhu cầu, hứng thú kích thích hoạt động làm cho con người say mê hoạt động đem lại
hiệu quả cao trong hoạt động của mình, chính vì vậy việc hình thành và phát triển hứng thú của cá nhân trong hoạt động nói chung và trong
việc tham gia hoạt động phòng chống HIV/AIDS nói riêng là vô cùng quan trọng góp phần quan trọng để hoạt động đạt kết quả.
1.2. Về mặt nghiên cứu thực tiễn
Trên cơ sở nghiên cứu 200 sinh viên trường ĐHSP Đà nẵng chúng tôi thu được kết quả như sau:
Đa số sinh viên có hứng thú tham gia hoạt động phòng chống HIV/AIDS ở mức độ 2( có nhận thức tốt, hình thành được xúc cảm tích cực,
tính tích cực trong hoạt động thấp), tỷ lệ sinh viên có hứng thú ở mức độ 1 rất thấp. Có sự biểu hiện mức độ hứng thú khác nhau qua ba mặt:
nhận thức, xúc cảm, hành vi. Ở hai khối Tự nhiên và Xã hội có sự khác nhau trong biểu hiện của hứng thú tham gia hoạt động phòng chống
HIV/AIDS, tuy nhiên sự chênh lệch đó không nhiều.
+ Hứng thú biểu hiện ở mặt nhận thức: đa số sinh viên đạt nhận thức loại B(đúng, chưa đầy đủ). Đa số sinh viên cho rằng hoạt động phòng
chống HIV/AIDS rất quan trọng. Giữa hai khối Tự nhiên và Xã hội có sự khác nhau trong lựa chọn, song sự khác nhau đó không đáng kể.
+ Hứng thú biểu hiện ở mặt xúc, tình cảm: Đa số sinh viên có thái độ thích thú đối với hoạt động này, đạt loại B.
+ Hứng thú biểu hiện ở tính tích cực trong khi tham gia hoạt động: Đa số sinh viên chưa tích cực khi tham gia vào các nội dung và hình thức
của hoạt động phòng chống HIV/AIDS, đạt loại C.
+ Có nhiều nguyên nhân ảnh hưởng đến hứng thú tham gia hoạt động phòng chống HIV/AIDS của sinh viên trường ĐHSP Đà nẵng. Trong
đó các nguyên nhân xuất phát từ bản thân sinh viên có ý nghĩa quyết định: hoạt động có ý nghĩa với bản thân và xã hội

Phần 3: kết luận


2. Khuyến nghị
2.1. Đối với nhà trường
- Thực hiện nghiêm túc có hiệu quả mục tiêu, nội dung chương trình phòng chống HIV/AIDS của quốc gia thông qua việc lồng
ghép dạy các kiến thức về HIV/AIDS với các môn học khác của nhà trường. Coi việc giáo dục phòng chống HIV/AIDS là một nội
dung quan trọng trong mục tiêu giáo dục toàn diện cho sinh viên. Bên cạnh đó cần kết hợp với các hoạt động ngoài luồng khác để
tuyên truyền, giáo dục cho sinh viên.
- Kế hoạch hóa giáo dục phòng chống HIV/AIDS cho sinh viên. Việc giáo dục về vấn đề này cần được diễn ra hàng năm và một
thời điểm nhất định, và có kế hoạch cụ thể. Muốn làm được điều này, nhà trường cần chủ động trong vấn đề kinh phí. Có thể nhà
trường chủ động xin kinh phí từ cấp trên để tổ chức như đã từng làm, cũng có thể huy động nguồn kinh phí từ sinh viên. Bởi khi
cứ mong đợi từ kinh phí xin trợ cấp thì sẽ thiếu sự chủ động trong quá trình tổ chức.Việc tổ chức hoạt động này nhằm nâng cao ý
thức và tạo ra sân chơi lành mạnh cho mỗi sinh viên trong trường. Hay nói đúng hơn là vì sinh viên, do vậy việc huy động nguồn
kinh phí từ sinh viên hoàn toàn có thể được. Như vậy nhà trường sẽ luôn chủ động trong kế hoạch tổ chức, và sinh viên có cơ hội
được tham gia hoạt động này.
- Thường xuyên tổ chức các hoạt động phòng chống HIV/AIDS dưới nhiều hình thức khác nhau, đa dạng và phong phú về nội
dung và hình thức để sinh viên có hứng thú tham gia hoạt động này.
- Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể khác trong tuyên truyền giáo dục phòng, chống HIV/AIDS: Phối hợp với ngành y tế, uỷ
ban phòng, chống AIDS định kỳ khám, xét nghiệm phát hiện những sinh viên bị nhiễm HIV/AIDS.
2.2. Đối với Đoàn thanh niên, hội sinh viên
- Tăng cường tuyên truyền qua các phương tiện thông tin đại chúng các nội dung và hình thức phòng chống HIV/AIDS: Qua tài
liệu tuyên truyền, tờ rơi, nội san, thông tin công tác Đoàn, báo chí, tạp chí, phát thanh, truyền hình, internet, Website của đoàn hội
liên hiệp Phụ nữ. Bên cạnh đó Đoàn và Hội cần cung cấp cho sinh viên những trang web đáng tin cậy có nội dung về HIV/AIDS để
sinh viên có thể tham khảo, nhằm nâng cao sự hiểu biết của mình.
- Đoàn thanh niên, Hội sinh viên kết hợp với nhà trường và các liên chi thường xuyên tổ chức những buổi hội thảo, tập
huấn cho sinh viên về HIV/AIDS. Tạo cơ hội cho sinh viên được giao lưu, nâng cao sự hiểu biết của mình.
- Kết hợp với Hội phụ nữ, trung tâm chăm sóc sức khỏe cộng đồng của quận, thành phố nhằm tạo cơ hội cho sinh viên tham gia
được nhiều hoạt động phòng chống HIV/AIDS với quy mô lớn hơn.
- Trong quá trình tổ chức hoạt động phải luôn có sự đổi mới về nội dung cũng như hình thức, nhằm tạo ra sự mới mẻ để sinh viên
hứng thú tham gia và tham gia một cách tích cực, có hiệu quả.
2.3. Đối với chính quyền địa phương
- Cần phải ngăn chặn triệt để các tệ nạn xã hội như ma túy, mại dâm… Tạo thêm nhiều hoạt động lành mạnh cho sinh viên, và
người dân vui chơi giải trí. Giúp đỡ những người nhiễm HIV/AIDS có công ăn việc làm ổn định, nghiêm cấm các hành vi phân
biệt đối xử, kỳ thị với người nhiễm HIV…
- Chính quyền địa phương tại nơi trường đóng cần phối hợp với các đoàn thể, các tổ chức có liên quan tổ chức những chương
trình tuyên truyền, những buổi diễu hành...nhằm tạo điều kiện cho sinh viên được tham gia vào những hoạt động có ý nghĩa này.

Một số hình ảnh hoạt động của thầy và trò trường
ĐHSP Đà Nẵng với công tác phòng chống
HIV/AIIDS

Một số hình ảnh hoạt động của thầy và trò trường
ĐHSP Đà Nẵng với công tác phòng chống HIV/AIIDS

Một số hình ảnh hoạt động của thầy và trò trường
ĐHSP Đà Nẵng với công tác phòng chống HIV/AIIDS

Một số hình ảnh hoạt động của thầy và trò trường
ĐHSP Đà Nẵng với công tác phòng chống HIV/AIIDS