Tải bản đầy đủ
Kết luận về hứng thú tham gia hoạt động phòng chống HIV/AIDS của sinh viên trường ĐHSP Đà nẵng biểu hiện qua mặt nhận thức

Kết luận về hứng thú tham gia hoạt động phòng chống HIV/AIDS của sinh viên trường ĐHSP Đà nẵng biểu hiện qua mặt nhận thức

Tải bản đầy đủ

3.2.2. Hứng thú tham gia hoạt động phòng chống HIV/AIDS
của sinh viên trường ĐHSP Đà Nẵng thể hiện qua mặt xúc cảm,
tình cảm
3.2.2.1. Mức độ yêu thích của sinh viên đối với hoạt động phòng
chống HIV/AIDS
Bảng 6. Mức độ yêu thích của sinh viên đối với hoạt động phòng chống HIV/AIDS

Khối
LC

Tự nhiên

Xã hội

Chung

LC

%

TB

LC

%

TB

LC

%

TB

Rất thích

12

12.9

3

29

32.2

2

41

22.4

3

Thích

43

46.2

1

45

50.0

1

88

48.1

1

Bình
thường

37

39.8

2

16

17.8

3

53

29.0

2

Không
thích

1

1.1

4

0

0

4

1

0.5

4

Tổng

93

100%

90

100%

183

100%

Biểu đồ 4. Mức độ yêu thích của sinh viên đối với
hoạt động phòng chống HIV/AIDS

3.2.2. Hứng thú tham gia hoạt động phòng chống HIV/AIDS của sinh viên
trường ĐHSP Đà Nẵng thể hiện qua mặt xúc cảm, tình cảm
3.2.2.2. Hứng thú của sinh viên đối với nội dung và hình thức khi tham gia hoạt động phòng
chống HIV/AIDS
X
a. Hứng thú của sinh viên đối với những nội dung khi tham gia hoạt động phòng chống
HIV/AIDS
Bảng 7. Hứng thú của sinh viên đối với những nội dung khi tham gia hoạt động phòng chống
HIV/AIDS
Tự nhiên(93)
Khối
ND HĐ

TSĐ

Xã hội(90)

ĐTB
X

TB

TSĐ

Chung(183)

ĐTB

TB

TSĐ

ĐT
B

TB

X

Tuyên truyền các kiến thức về HIV/AIDS và các
biện pháp phòng chống

216

2.32

2

205

2.27

4

421

2.30

2

Xây dựng các trung tâm tư vấn và xét nghiệm
HIV/AIDS

183

1.96

6

0

2.15

5

377

2.06

7

Đấu tranh tiêu diệt các tụ điểm mại dâm và tiêm
chích ma tuý

225

2.41

1

217

2.41

1

442

2.41

1

Dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS

183

1.96

6

216

2.40

2

399

2.18

5

Điều trị người cóHIV/AIDS, giúp đỡ người có
HIV/AIDS hoà nhập cộng đồng…

208

2.23

5

206

2.28

3

414

2.26

3

Xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về
phòng chống HIV/AIDS

209

2.24

4

175

1.94

7

384

2.09

6

Xã hội hoá công tác phòng, chống HIV/AIDS
cùng với xây dựng nếp sống văn hoá

211

2.26

3

190

2.10

6

401

2.19

4

Tổng

2.19

2.22

2.21

3.2.2. Hứng thú tham gia hoạt động phòng chống HIV/AIDS của sinh viên trường
ĐHSP Đà Nẵng thể hiện qua mặt xúc cảm, tình cảm

 Kết quả tại bảng 7 cho thấy sinh viên trường ĐHSP Đà nẵng có hứng thú
loại B(hứng thú, điểm trung bình là 2,21) đối với các nội dung của hoạt
động phòng chống HIV/AIDS. Và ở từng nội dung của hoạt động, mức độ
hứng thú của sinh viên cũng khác nhau. Cụ thể như sau:
 + Nội dung đấu tranh tiêu diệt các tụ điểm mại dâm và tiêm chích ma túy
được sinh viên hứng thú nhất ĐTB= 2,41, xếp bậc 1
 + Nội dung tuyên truyên các kiến thức về HIV/AIDS, tác hại và các biện
pháp phòng chống ĐTB= 2,30, xếp bậc 2
 + Nội dung điều trị người nhiễm HIV/AIDS, giúp đỡ họ hòa nhập cộng
đồng, tạo cơ hội việc làm cho người bị nhiễm HIV/AIDS được xếp bậc 3, =
2,26
 + Xã hội hóa công tác phòng chống HIV/AIDS, cùng xây dựng nếp sống
văn hóa là nội dung được sinh viên lựa chọn hứng thú thứ 4,ĐTB = 2,19
 Những nội dung mà sinh viên ít hứng thú hơn là:
 + Xây dựng các trung tâm tư vấn và xét nghiệm HIV xếp thứ 7, ĐTB = 2,06
 + Xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng chống HIV/AIDS,
xếp bậc 6
 + Nội dung dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS xếp bậc 5
 - Giữa hai khối Tự nhiên và Xã hội có sự khác nhau, tuy nhiên sự khác
nhau đó khác nhau không đáng kể.

3.2.2.2. Hứng thú của sinh viên đối với nội dung và hình thức
khi tham gia hoạt động phòng chống HIV/AIDS
X

Bảng 8. Hứng thú của sinh viên đối với những hình thức khi tham gia hoạt động phòng chống HIV/AIDS
Tự nhiên(93)
Khối
HT

Xã hội(90)

Chung(183)

TSĐ

ĐTB

TB

TSĐ

ĐTB

TB

TSĐ

ĐTB

TB

Tuyên truyền bằng miệng như tổ chức các buổi nói
chuyện, sinh hoạt nhóm…

203

2.18

2

191

2.12

4

394

2.15

2

Tuyên truyền qua panô áp phích, bảng hiệu, tờ rơi,
nội san

169

1.81

7

194

2.15

2

363

1.98

6

Tổ chức các buổi hội thảo, tập huấn về công tác
phòng chống HIV/AIDS

201

2.16

3

193

2.14

3

394

2.15

2

Tổ chức các cuộc thi vẽ tranh, sáng tác lôgo, thơ,
tiểu phẩm hài, kịch.

209

2.24

1

204

2.26

1

413

2.25

1

Các nhóm đồng đẳng, nhóm bạn giúp bạn, câu lạc
bộ phòng chống HIV/AIDS

199

2.13

4

185

2.05

5

384

2.09

4

Tổ chức các triển lãm với nội dung phòng chống
HIV/AIDS

193

2.07

6

176

1.95

6

368

2.01

5

Nêu gương người tốt việc tốt

198

2.12

5

191

2.12

4

389

2.12

3

Tổng

2.10

Ghi chú: ĐTB= Điểm trung bình

2.11

2.10

3.2.2.2. Hứng thú của sinh viên đối với nội dung và hình thức
khi tham gia hoạt động phòng chống HIV/AIDS
 Kết quả tại bảng 8 cho ta thấy sinh viên có mức độ hứng thú loại
B (hứng thú) đối với các hình thức của hoạt động phòng chống
HIV/AIDS( điểm trung bình là 2,10). Và ở những nội dung khác
nhau thì mức độ hứng thú của sinh viên cũng biểu hiện khác
nhau
 Kết luận về hứng thú tham gia hoạt động phòng chống
HIV/AIDS của sinh trường ĐHSP Đà nẵng biểu hiện qua mặt
xúc cảm, tình cảm: Đa số sinh viên được khảo sát có xúc cảm
dương tính tích cực đối với hoạt động phòng chống
HIV/AIDS( cụ thể là mức độ thích, hứng thú với nội dung và
hình thức của hoạt động phòng chồng HIV/AIDS). Như vậy từ
việc nhận thức được về HIV/AIDS, nhận thức về hoạt động
phòng chống HIV/AIDS mà ở mỗi sinh viên đã nảy sinh tình cảm
với hoạt động này. Đây chính là cơ sở nảy sinh tính tích cực
trong hành vi khi tham gia hoạt động này của sinh viên.

3.2.3. Hứng thú tham gia hoạt động phòng chống HIV/AIDS
của sinh viên trường ĐHSP Đà Nẵng thể hiện qua tính tích cực
Mức độ biểu hiện
trong Bảng
hoạt9.động(hành
vi)sự thường xuyên và tính tích cực của sinh viên khi
tham gia vào các nội dung của hoạt động phòng chống HIV/AIDS

Mức
độ
thường
xuyên

Khối
NDHĐ

Tự nhiên(93)

Xã hội(90)

Chung(183)

TSĐ

ĐTB

TB

TSĐ

ĐTB

TB

TSĐ

ĐTB

TB

Tuyên truyền các kiến thức,các biện
pháp phòng chống

188

2.02

2

193

2.14

1

381

2.08

1

Xây dựng các trung tâm tư vấn và xét
nghiệm HIV/AIDS

133

1.43

7

129

1.43

7

262

1.43

7

Đấu trang tiêu diệt các tụ điểm mại
dâm và tiêm chích ma tuý

137

1.52

6

142

1.57

4

279

1.52

5

Dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS

145

1.55

4

161

1.78

2

306

1.67

3

Điều trị, giúp đỡ người có HIV/AIDS …

147

1.58

3

139

1.54

5

286

1.56

4

Xây dựng,hoàn thiện hệ thống pháp
luật về phòngchống HIV/AIDS

143

1.53

5

131

1.4

6

274

1.49

6

Xã hội hoá công tác phòng,chống
HIV…

210

2.25

1

156

1.73

3

366

2.0

2

Tổng

1.69

1.66

1.67

Bảng 9. Mức độ biểu hiện sự thường xuyên và tính tích cực của sinh viên khi
tham gia vào các nội dung của hoạt động phòng chống HIV/AIDS
Mức
độ
tích
cực

Khối
NDung

Tự nhiên(93)
TSĐ

ĐTB

TB

TSĐ

ĐTB

TB

TSĐ

ĐTB

TB

Tuyên truyền bằng miệng như tổ chức
các buổi nói chuyện, sinh hoạt nhóm…

107

1.15

1

77

0.85

2

184

1.0

2

Tuyên truyền qua panô áp phích, bảng
hiệu, tờ
rơi, nội san

83

0.89

6

57

0.63

6

140

0.76

7

Tổ chức các buổi hội thảo, tập huấn về
công tác phòng chống HIV/AIDS

87

0.93

5

74

0.82

4

161

0.87

5

Tổ chức các cuộc thi vẽ tranh, áng tác
lôgo, thơ, tiểu phẩm hài, kịch.

96

1.03

4

76

0.84

3

172

0.93

4

Các nhóm đồng đẳng, nhóm bạn giúp
bạn, câu lạc bộ phòng chống HIV/AIDS

73

0.78

7

73

0.81

5

146

0.79

6

Tổ chức các triển lãm với nội dung
phòng chống HIV/AIDS

101

1.08

3

76

0.84

3

177

0.96

3

Nêu gương người tốt việc tốt

106

1.13

2

80

0.88

1

186

1.01

1

Tổng

Xã hội(90)

0.99

Chung(183)

0.81

0.90

Kết quả tại bảng 9 cho thấy hứng thú biểu hiện qua tính tích cực của sinh viên khi tham gia
vào các nội dung của hoạt động phòng chống HIV/AIDS đạt mức độ C( thỉnh thoảng, chưa
tích cực). Và ở mỗi nội dung khác nhau biểu hiện mức độ thường xuyên và mức độ tích cực
cũng khác nhau

3.2.3. Hứng thú tham gia hoạt động phòng chống HIV/AIDS
của sinhX viên trường ĐHSP Đà Nẵng thể hiện qua tính tích cực
….
trong hoạt
động(hành vi)


Bảng 10. Mức độ biểu hiện sự thường xuyên và tính tích cực của sinh viên khi tham gia vào các hình thức của hoạt động phòng
chống HIV/AIDS

Mức
độ
thường
xuyên

Khối
HT

Tự nhiên(93)
TSĐ

ĐTB

TB

TSĐ

ĐTB

TB

TSĐ

ĐTB

TB

Tuyên truyền bằng miệng như tổ
chức các buổi nói chuyện, sinh
hoạt nhóm…

172

1.84

3

178

1.97

1

250

1.31

6

Tuyên truyền qua panô áp phích,
bảng hiệu, tờ rơi, nội san

174

1.87

2

162

1.80

3

236

1.28

7

Tổ chức các buổi hội thảo, tập
huấn về công tác phòng chống
HIV/AIDS

164

1.76

4

140

1.55

6

304

1.66

2

Tổ chức các cuộc thi vẽ tranh, áng
tác lôgo,…

152

1.63

7

141

1.56

5

293

1.60

5

Các nhóm đồng đẳng, nhóm bạn
giúp bạn, câu lạc bộ phòng chống
HIV/AIDS

157

1.68

6

144

1.60

4

301

1.64

3

Tổ chức các triển lãm với nội dung
phòng chống HIV/AIDS

160

1.72

5

140

1.55

6

300

1.63

4

Nêu gương người tốt việc tốt

181

1.94

1

164

1.82

2

345

1.88

1

Tổng

1.77

Xã hội(90)

Chung(183)

1.69

1.57

Bảng 10. Mức độ biểu hiện sự thường xuyên và tính tích cực của sinh viên khi tham
gia vào các hình thức của hoạt động phòng chống HIV/AIDS
Mức
độ
tích
cực

Khối
HT

Tự nhiên(97)

Tuyên truyền bằng miệng như tổ chức
các buổi nói chuyện, sinh hoạt
nhóm…

96

Tuyên truyền qua panô áp phích,
bảng hiệu, tờ rơi, nội san

Xã hội(92)
TB

TSĐ

TB

TSĐ

1.03

1

87

0.96

1

183

1.0

1

94

1.01

2

71

0.78

3

165

0.90

3

Tổ chức các buổi hội thảo, tập huấn
về tác phòng chống HIV/AIDS

84

0.90

4

62

0.68

6

146

0.79

5

Tổ chức các cuộc thi vẽ tranh, áng tác
lôgo, thơ, tiểu phẩm hài, kịch.

75

0.80

7

71

0.78

3

146

0.79

5

Các nhóm đồng đẳng, nhóm bạn giúp
bạn, câu lạc bộ phòng chống
HIV/AIDS

78

0.83

5

70

0.77

4

148

0.80

4

Tổ chức các triển lãm với nội dung
phòng chống HIV/AIDS

76

0.81

6

67

0.74

5

143

0.78

6

Nêu gương người tốt việc tốt

91

0.97

3

82

0.91

2

173

0.94

2

Tổng

TSĐ

Chung(189)

0.90

0.81

TB

0.85

3.2.3. Hứng thú tham gia hoạt động phòng chống
HIV/AIDS của sinh viên trường ĐHSP Đà Nẵng thể
hiện qua tính tích cực trong hoạt động(hành vi)
 Kết quả tại bảng 10 cho ta thấy mức độ biểu hiện sự thường
xuyên và tính tích cực của sinh viên khi tham gia vào các hình
thức của hoạt động phòng chống HIV/AIDS thấp ( loại C, với
mức độ thường xuyên=1,57; mức độ tích cực = 0,85 ). Và ở trong
từng hình thức khác nhau biểu hiện của tính thường xuyên, và
tính tích cực cũng khác nhau.
Kết luận: Kết quả nghiên cứu cho thấy hứng thú tham gia hoạt
động phòng chống HIV/AIDS của sinh viên trường ĐHSP Đà
nẵng biểu hiện qua tính tích cực trong hoạt động thấp. Nếu như ở
mặt nhận thức sinh viên có nhận thức khá tốt, và có xúc cảm
dương tính tích cực với hoạt động này thì ở mặt hành vi mức độ
biểu hiện tính tích cực lại thấp

•3.3. Nguyên nhân ảnh hưởng tới hứng thú tham gia hoạt động phòng chống
HIV/AIDS của sinh viên


3.3.1. Nguyên nhân ảnh hưởng tích cực đến hứng thú tham gia hoạt động phòng chống
HIV/AIDS của sinh viên


Bảng 11. Nguyên nhân ảnh hưởng tích cực đến hứng thú tham gia hoạt động phòng chống HIV/AIDS của sinh
viên

Khối
Nguyên nhân

Tự nhiên

Xã hội

Chung

LC

%

TB

LC

%

TB

LC

%

TB

Hoạt động có ý nghĩa với bản
thân và xã hội, (A)

85

58.6

1

80

58..
4

1

165

58.5

1

Nội dung và hình thức của
hoạt động hấp dẫn(B)

36

24.8

2

44

32.
1

2

80

28.4

2

Khi tham gia sẽ được tuyên
dương, khen thưởng(C)

15

10.4

3

6

4.4

4

21

7.4

3

Do sự bắt buộc của các tổ
chức đoàn trường, lớp(D)

9

6.2

4

7

5.1

3

16

5.7

4

Tổng

145

100
%

140

100
%

282

100
%

Biểu đồ 5. Nguyên nhân ảnh hưởng tích cực đến
hứng thú tham gia hoạt động phòng chống
HIV/AIDS của sinh viên