Tải bản đầy đủ
Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU HỨNG THÚ THAM GIA HOẠT ĐỘNG PHÒNG CHỐNG HIV/AIDS CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐHSP ĐÀ NẴNG

Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU HỨNG THÚ THAM GIA HOẠT ĐỘNG PHÒNG CHỐNG HIV/AIDS CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐHSP ĐÀ NẴNG

Tải bản đầy đủ

Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU HỨNG THÚ THAM GIA HOẠT ĐỘNG
PHÒNG CHỐNG HIV/AIDS CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐHSP ĐÀ NẴNG

 Qua bảng 1 và biểu đố ở trên ta thấy, đa số sinh viên trường ĐHSP Đà Nẵng được
chọn nghiên cứu có hứng thú ở mức độ 2 ( nhận thức đúng, chưa đầy đủ; có xúc
cảm dương tính khi tham gia hoạt động, tính tích cực trong hoạt động thấp) khi
tham gia hoạt động phòng chống HIV/AIDS 132\183 sinh viên chiếm 73,1%. Tiếp
theo là mức độ 3 (nhận thức thấp, chưa hình thành cảm xúc dương tính tích cực,
tính tích cực trong hoạt động thấp) 37/ 183 sinh viên khảo sát chiếm 20,2 %. Tỷ lệ
sinh viên đạt mức độ 1 (có nhận thức tốt, có xúc cảm dương tính khi tham gia, tính
tích cực trong hoạt động cao) rất thấp 14/ 183 sinh viên chiếm 7,7%. Kết quả này
hoàn toàn phù hợp với đự kiến ban đầu của chúng tôi, tức là đa số sinh viên có
nhận thức về HIV/AIDS, về hoạt động phòng chống HIV/AIDS, và cảm xúc dương
tính tích cực khi tham gia hoạt động phòng chống HIV/AIDS. Tuy nhiên những
cảm xúc dương tính đó chưa chuyển hóa thành những hành động cụ thể, điều đó
được thể hiện ở kết quả của tính tích cực trong khi tham gia hoạt động phòng
chống HIV/AIDS rất thấp
Kết qủa nghiên cứu trên 200 sinh viên trường ĐHSP Đà Nẵng cho thấy sinh viên
mới chỉ có mức độ hứng thú hời hợt với hoạt động phòng chống HIV/AIDS. Có
nhận thức, có xúc cảm dương tính nhưng chưa chuyển thành hành vi.
Mức độ hứng thú tham gia hoạt động phòng chống HIV/AIDS giữa hai khối Tự
nhiên và Xã hội không có sự chênh lệch nhiều. Đa số sinh viên có hứng thú ở mức
độ 2 và mức độ 3, mức độ 1 chiếm tỷ lệ thấp

Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU HỨNG THÚ THAM GIA HOẠT ĐỘNG
PHÒNG CHỐNG HIV/AIDS CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐHSP ĐÀ NẴNG
3.2. Hứng thú tham gia hoạt động phòng chống HIV/AIDS của sinh viên trường ĐHSP Đà Nẵng thể hiện qua mặt
nhận thức, xúc cảm, và tính tích cực trong hoạt động
3.2.1. Hứng thú tham gia hoạt động phòng chống HIV/AIDS của sinh viên trường ĐHSP Đà Nẵng thể hiện qua mặt
nhận thức
3.2.1.1. Nhận thức của sinh viên trường ĐHSP Đà nẵng về HIV/AIDSBảng 2. Nhận thức của sinh viên trường ĐHSP Đà nẵng về HIV/AIDSKhối
Ndung

Tự nhiên(93)

Xã hội(90)

Chung(183)

Đ

%

TB

S

%

TB

Đ

%

TB

S

%

TB

Đ

%

TB

S

%

TB

Khái
niệm về
hiv/aids

81

21.9

2

12

6.4

5

76

22.2

2

14

7.1

5

157

22.0

2

26

6.8

5

Các con
đường
lây truyền

65

17.6

3

28

14.9

4

63

18.3

3

27

13.7

4

128

18.0

3

55

14.3

4

Cách
nhận
biết…

55

14.7

4

38

20.2

3

48

14.0

5

42

21.3

3

103

14.4

5

80

20.8

2

Mục tiêu
của chiển
lược

24

6.5

6

69

36.7

1

27

7.9

6

63

40.0

1

51

7.2

6

132

34.3

1

Ứng xử
với người
nhiễm hiv

91

24.7

1

2

1.0

6

78

22.7

1

12

6.0

6

169

23.7

1

14

3.6

6

Ứng xử
khi 1 ng
cố tình
truyền…

54

14.6

5

39

20.8

2

51

14.9

4

39

22.9

2

105

14.7

4

78

20.2

3

Tổng

370

100%

188

100%

343

100%

197

100%

713

100%

385

100%

3.2.1.1. Nhận thức của sinh viên trường ĐHSP Đà nẵng về
HIV/AIDS
 Như vậy nhìn chung sinh viên trường ĐHSP Đà nẵng có nhận
thức khá tốt về HIV/AIDS. Đây là kim chỉ nam cho việc hình
thành những xúc cảm dương tính khi tham gia hoạt động phòng
chống HIV/AIDS. Tuy nhiên ở mỗi nội dung nhận thức khác
nhau thì biểu hiện của nhận thức cũng khác nhau. Kết quả tại
bảng 2 cho thấy sinh viên nhận thức tốt nhất về cách ứng xử với
một người nhiễm HIV/AIDS, khái niệm về HIV/AIDS một cách
đầy đủ nhất, các con đường lây nhiễm HIV/AIDS. Sinh viên nhận
thức chưa tốt về mục tiêu chiến lược phòng chống HIV/AIDS giai
đoạn 2011 – 2020 gỉam tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS xuống bao nhiêu
phần trăm, cách nhận biết một người nhiễm HIV/AIDS, và cách
ứng xử khi một người nhiễm HIV/AIDS mà cố tình truyền cho
những người khác.
 Giữa hai khối Tự nhiên và Xã hội có sự chệnh lệch chút ít trong
các câu trả lời, xong hoàn toàn không đáng kể.

3.2.1.2. Nhận thức của sinh viên trường ĐHSP Đà Nẵng về tầm quan
trọng của hoạt động phòng chống HIV/AIDS

Biểu đồ 2. Nhận thức về tầm quan trọng của hoạt động
phòng chống HIV/ AIDS trong sinh viên

Kết quả tại bảng 3 cho ta thấy đa số sinh viên có nhận thức đúng về tầm quan trọng của hoạt động phòng chống
HIV/AIDS. Có tới 170/183 sinh viên, chiếm 92,9% cho rằng hoạt động phòng chống HIV/AIDS là rất quan trọng;
có12/183 sinh viên, chiếm 6,5% cho rằng hoạt động phòng chống HIV/AIDS là quan trọng; và chỉ có 1 sinh viên cho
rằng hoạt động này ít quan trọng, và đặc biệt là không có sinh viên nào cho rằng hoạt động này không quan trọng. Giữa
hai khối sự chênh lệch dường như không có.
Chúng tôi đánh giá cao khi sinh viên nhận thức rất tốt về tầm quan trọng của hoạt động phòng chống HIV/AIDS.
Có sự nhận thức này theo chúng tôi là do sinh viên ý thức được sự nguy hiểm và tác hại của căn bệnh thế kỷ tới sự phát
triển của nhân loại. Do vậy mà cho rằng hoạt động phòng chống HIV/AIDS quan trọng.

3.2.1.3. Nhận thức của sinh viên trường ĐHSP Đà nẵng về tác dụng
khi tham gia hoạt động phòng chống HIV/AIDS
Bảng 4: Nhận thức về tác dụng của việc tham gia hoạt động phòng chống HIV/AIDS
đối với sinh
Khối
T/dụng

Tự nhiên

Xã hội

Chung

LC

%

TB

LC

%

TB

LC

%

TB

Đem lại những hiểu
biết nhất định về HIV...

90

31.1

1

86

33.1

1

176

32.1

1

Giúp xã hội bớt đi
người nhiễm HIV/AIDS

93

14.9

5

33

12.7

4

76

13.8

5

Tăng thêm ý thức của
mỗi người về căn bệnh
này

56

19.4

2

43

16.5

3

99

18.0

2

Hiểu được hơn về nỗi
đau của người bị mắc
bệnh ...

46

16.0

4

43

16.5

3

89

16.2

4

Làm cho mỗi ng có
cuộc sống lành mạnh

51

17.6

3

47

18.1

2

98

17.9

3

Các tác dụng khác

3

1.0

6

8

3.1

5

11

2.0

6

Tổng

289

100%

260

100%

549

100%

3.2.1.3. Nhận thức của sinh viên trường ĐHSP Đà nẵng về tác dụng khi
tham gia hoạt động phòng chống HIV/AIDS

Kết quả tại bảng 4 ta thấy có rất nhiều tác dụng khi tham gia hoạt động phòng chống HIV/AIDS. Trong những tác dụng mà chúng
tôi đưa ra sinh viên lựa chọn nhiều nhất tác dụng:
+ Đem lại những hiểu biết nhất định về HIV/AIDS, giúp được bản thân và cùng chung tay với xã hội đẩy lùi căn bệnh này 176/549
lựa chọn, chiếm 32,1%, xếp bậc 1
+ Tăng thêm ý thức của mỗi người về căn bệnh này 99/549 lựa chọn, chiếm 18,0% xếp bậc 2
+ Làm cho mỗi thành viên trong xã hội có cuộc sống lành mạnh hơn 98/549 lựa chọn chiếm 17,9%, xếp bậc 3
+ Hiểu được hơn về nỗi đau của người bị mắc bệnh và thông cảm với họ chiếm 16,2%, xếp bậc 4
+ Giúp xã hội bớt đi những bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS xếp thứ 5
+ Các tác dụng khác, xếp thứ 6
Ở hai khối Tự nhiên và Xã hội có sự chênh lệch về lựa chọn các tác dụng của họat động phòng chống HIV/AIDS. Tuy nhiên sự
chênh lệch này không lớn. Chúng tôi đánh giá cao khi sinh viên lựa chọn nhiều nhất các tác dụng hướng vào bản thân sinh viên, và hướng
vào xã hội.
Ngoài ra để kiểm tra thông tin xem sinh viên trường ĐHSP Đà nẵng biết về HIV/AIDS qua kênh phương tiện nào, chúng tôi có đặt
câu hỏi: Bạn biết về HIV/AIDS thông qua kênh phượng tiện nào? Kết quả thu được tại bảng sau:
Bảng 5. Kênh phương tiện giúp sinh viên trường Đại học sư phạm Đà nẵng biết về HIV

Khối
P.tiện

Tự nhiên

Xã hội

Chung

LC

%

TB

LC

%

TB

LC

%

TB

Thông tin trên mạng, báo
chí ,A

92

58.6

1

84

55.6

1

176

57.1

1

Qua môn học trên trường, B

34

21.7

2

41

27.2

2

75

24.4

2

Tham gia chương trình ngoại
khóa, C

23

14.6

3

20

13.2

3

43

14.0

3

Kênh thông tin khác, D

8

5.1

4

6

4.0

4

14

4.5

4

Tổng

157

100%

151

100%

308

100%

Kết luận về hứng thú tham gia hoạt động phòng
chống HIV/AIDS của sinh viên trường ĐHSP Đà
nẵng biểu hiện qua mặt nhận thức


Đa số sinh viên có nhận thức tốt về HIV/AIDS, tầm quan trọng cũng như tác dụng cuả hoạt động phòng chống HIV/AIDS. Đây chính là kim chỉ nam cho việc hình thành những xúc cảm dương tính khi tham gia hoạt động phòng chống
HIV/AIDS của sinh viên.

3.2.2. Hứng thú tham gia hoạt động phòng chống HIV/AIDS
của sinh viên trường ĐHSP Đà Nẵng thể hiện qua mặt xúc cảm,
tình cảm
3.2.2.1. Mức độ yêu thích của sinh viên đối với hoạt động phòng
chống HIV/AIDS
Bảng 6. Mức độ yêu thích của sinh viên đối với hoạt động phòng chống HIV/AIDS

Khối
LC

Tự nhiên

Xã hội

Chung

LC

%

TB

LC

%

TB

LC

%

TB

Rất thích

12

12.9

3

29

32.2

2

41

22.4

3

Thích

43

46.2

1

45

50.0

1

88

48.1

1

Bình
thường

37

39.8

2

16

17.8

3

53

29.0

2

Không
thích

1

1.1

4

0

0

4

1

0.5

4

Tổng

93

100%

90

100%

183

100%

Biểu đồ 4. Mức độ yêu thích của sinh viên đối với
hoạt động phòng chống HIV/AIDS