Tải bản đầy đủ
Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ HỨNG THÚ THAM GIA HOẠT ĐỘNG PHÒNG CHỐNG HIV/AIDS CỦA SINH VIÊN

Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ HỨNG THÚ THAM GIA HOẠT ĐỘNG PHÒNG CHỐNG HIV/AIDS CỦA SINH VIÊN

Tải bản đầy đủ

Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ HỨNG THÚ THAM GIA
HOẠT ĐỘNG PHÒNG CHỐNG HIV/AIDS CỦA SINH VIÊN

 1.2.5. Lý luận về hoạt động phòng, chống HIV/AIDS
 1.2.5.1. Khái niệm hoạt động phòng, chống HIV/AIDS

Dựa trên chiến lược quốc gia về phòng chống HIV/AIDS trong
giai đoạn hiện nay công tác phòng, chống HIV/AIDS có thể được
hiểu như sau: “bao gồm tất cả các hoạt động có liên quan của các
cơ quan nhà nước, của các tổ chức xã hội, của chính quyền địa
phương và mọi người dân… nhằm ngăn chặn, phòng ngừa, tiến tới
đẩy lùi HIV/AIDS ra khỏi cộng đồng”
 1.2.5.2. Nội dung hoạt động phòng chống HIV/AIDS
 Dựa trên chiến lược quốc gia về phòng chống HIV/AIDS đến năm
2010 và tầm nhìn 2020, chúng tôi xác định những nội dung của
công tác phòng, chống HIV/AIDS như sau.
 1. Thông tin, giáo dục, truyền thông
 2. Đối với các hoạt động chuyên môn kỹ thuật.
 3. Đấu tranh tiêu diệt các tụ điểm tiêm chích ma túy, mại dâm.
 1.2.5.3. Các hình thức phòng, chống HIV/AIDS

Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ HỨNG THÚ THAM GIA
HOẠT ĐỘNG PHÒNG CHỐNG HIV/AIDS CỦA SINH VIÊN
1.2.6. Khái niệm hứng thú tham gia hoạt động phòng chống HIV/AIDS của sinh viên.
1.2.6.1. Vài nét về hoạt động phòng chống HIV/AIDS tại trường ĐHSP Đà Nẵng.
1.2.6.2. Định nghĩa
Hứng thú tham gia hoạt động phòng ,chống HIV/AIDS của sinh viên sư phạm là
thái độ lựa chọn đặc biệt của sinh viên đối với kết quả, qúa trình vận dụng những tri thức
về HIV/AIDS, mức độ hứng thú của sinh viên đối với các nội dung, hình thức, hoạt động
phòng chống HIV/AIDS, hậu quả mà HIV/AIDS mang lại, biểu hiện thành những đánh
giá riêng. Do ý nghĩa thiết thực, hấp dẫn, cuốn hút về mặt tình cảm của hoạt động trong
cuộc sống trong quá trình học tập, làm việc của mỗi sinh viên.
1.2.6.3. Những biểu hiện của hứng thú tham gia hoạt động phòng chống HIV/AIDS của
sinh viên
+ Nhận thức được về HIV/AIDS, nội dung của chương trình chiến lược quốc gia về
phòng chống HI/AIDS, ý nghĩa, tác dụng của việc tham gia công tác phòng chống
HIV/AIDS.
+ Có xúc cảm dương tính sâu sắc khi tham gia hoạt động này.
+ Tính tích cực trong hoạt động phòng chống HIV/AIDS:
1.2.6.4. Ý nghĩa của việc tham gia hoạt động phòng chống HIV/AIDS với bản thân sinh
viên
1.2.7. Đặc điểm của sinh viên sư phạm
1.2.7.1. Khái niệm sinh viên, sinh viên sư phạm
1.2.7.2 Đặc điểm nhân cách sinh viên
1.2.7.3. Đặc điểm của sinh viên trường ĐHSP Đà Nẵng
Kết luận chương 1

Chương 2: TỔ CHỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Vài nét về khách thể nghiên cứu
2.2. T iến trình nghiên cứu
2.3. Phương pháp nghiên cứu cụ thể
2.3.1. Phương pháp nghiên cứu lý luận
2.3.2. Phương pháp nghiên cứu thực tiễn
2.3.2.1. Phương pháp nghiên cứu bằng Angket( phiếu xin
ý kiến)
 2.3.2.2. Phương pháp trò chuyện
 2.3.2.3. Phương pháp sử dụng toán học trong thống kê
 Kết luận chương 2

Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU HỨNG THÚ THAM GIA HOẠT ĐỘNG
PHÒNG CHỐNG HIV/AIDS CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐHSP ĐÀ NẴNG3.1. Mức độ hứng thú của sinh viên trường ĐHSP Đà Nẵng đối với hoạt động phòng chống HIV/AIDS
Bảng 1. Mức độ hứng thú của sinh viên trường ĐHSP Đà Nẵng đối với hoạt động phòng chống HIV/AIDS
Tự nhiên

Xã hội

Chung

Khối
MĐHT
SL

%

SL

%

SL

%

Mức độ 1

8

8.6

6

6.7

14

7.7

Mức độ 2

66

71.0

66

73.3

132

73.1

Mức độ 3

19

20.4

18

20.0

37

20.2

Tổng

93

100%

90

100%

183

100%

Biểu đồ 1. Mức độ hứng thú của sinh viên trường ĐHSP Đà
Nẵng đối với hoạt động phòng chống HIV/AIDS
Ghi chú:

+ Mức độ 1: ( có nhận thức tốt, có xúc cảm dương tính khi tham gia, tính tích cực trong
hoạt động cao)
+ Mức độ 2: ( nhận thức đúng, chưa đầy đủ; có xúc cảm dương tính khi tham gia hoạt
động, tính tích cực trong hoạt động thấp).
+ Mức độ 3: (nhận thức thấp, chưa hình thành cảm xúc dương tính tích cực, tính tích cực
trong hoạt động thấp).