Tải bản đầy đủ
Các chuẩn mực về bằng chứng kiểm toán chuyên sâu

Các chuẩn mực về bằng chứng kiểm toán chuyên sâu

Tải bản đầy đủ

Các CM liên quan đến quy trình kiểm toán
Lập kế hoạch kiểm toán:
1. Hợp đồng kiểm toán ->CM 210
2. Hiểu biết về tình hình kinh doanh -> CM 310
3. Xác định mức trọng yếu và đánh giá rủi ro -> CM 320
4. Đánh giá rủi ro và kiểm soát nội bộ -> CM 400
5. Thủ tục kiểm toán trên cơ sở đánh giá rủi ro -> CM 330
6. Xây dựng KHKT và thiết kế chương trình kiểm toán -> CM 300
7. Thực hiện kiểm toán trong môi trường tin học -> CM 401
8. Các yếu tố cần xem xét khi kiểm toán đ.vị có sử dụng d.vụ bên ngoài
-> CM 402
Thực hiện kiểm toán
Kết thúc kiểm toán:
1. Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính ->CM 700
2. Thông tin có tính so sánh -> CM 710
3. Những thông tin khác trong tài liệu có BCTC đã kiểm toán ->CM 720
4. Các sự kiện phát sinh sau ngày khóa sổ kế toán lập BCTC
81
->CM560

Các CM liên quan đến các dịch vụ
kiểm toán khác

1. Báo cáo kiểm toán về những công việc kiểm toán đặc

biệt ->CM 800
2. Công tác soát xét Báo cáo tài chính ->CM 910
3. Kiểm tra thông tin tài chính trên cơ sở các thủ tục đã
thỏa thuận trước ->CM 920
4. Dịch vụ tổng hợp thông tin tài chính ->CM 930

04/16/17

82

Câu hỏi thảo luận
1. Trình bầy những vấn đề cơ bản về kiểm toán BCTC?
2. Trình bầy đối tượng kiểm toán BCTC đối với từng khách thể
kiểm toán?
3. Phân tích các yêu cầu và nguyên tắc cơ bản chi phối kiểm toán
BCTC? Giải thích rõ ảnh hưởng của các nguyên tắc đó đến nội
dung công việc và chất lượng hoạt động kiểm toán độc lập
BCTC?
4. Trình bầy các nội dung kiểm toán theo các cách tiếp cận? Phân
tích ưu nhược điểm của từng cách tiếp cận?