Tải bản đầy đủ
Tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng (Kiểm soát từ bên ngoài)

Tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng (Kiểm soát từ bên ngoài)

Tải bản đầy đủ

1.6 Quy trình kiểm toán BCTC
Quy trình chung của một cuộc kiểm toán BCTC:
Giai đoạn 1: Lập kế hoạch kiểm toán
Giai đoạn 2: Thực hành kiểm toán
Giai đoạn 3: Kết thúc kiểm toán
Tùy theo từng chủ thể (loại hình) kiểm toán khác nhau mà quy
trình (trình tự) kiểm toán cũng ko giống nhau, cụ thể:
 Đối với KTNN: Sơ đồ
 Đối với KTNB: Sơ đồ
 Đối với KTĐL: Sơ đồ

1.7 Chuẩn mực kiểm toán
+
+

+

Khái niệm
Mối quan hệ giữa chuẩn mực kiểm toán Quốc tế với
chuẩn mực kiểm toán quốc gia
Nội dung, cấu trúc và hình thức pháp lý của hệ thống
chuẩn mực kiểm toán

1.7 Chuẩn mực kiểm toán
Khái niệm:
Chuẩn mực kiểm toán được hiểu là những quy định về
những nguyên tắc, thủ tục cơ bản và những hướng dẫn thể
thức áp dụng các nguyên tắc và thủ tục cơ bản đó trong
quá trình kiểm toán.
Tác dụng:
Hướng dẫn thực hiện các công việc kiểm toán
Để đánh giá chất lượng kiểm toán


1.7 Chuẩn mực kiểm toán


Bố cục chuẩn mực: Mỗi chuẩn mực gồm 2 phần:


Quy định chung: Mục đích, nội dung cơ bản, phạm vi áp dụng
và các thuật ngữ sử dụng trong chuẩn mực
Nội dung chuẩn mực: Ghi thành những đoạn riêng và ghi số
liên tục

Quy định về số hiệu và ký hiệu chuẩn mực:


Các chuẩn mực được sắp xếp theo trình tự: các CM quy định từ
các vấn đề chung, tiếp đến các chuẩn mực quy định những
vấn đề cụ thể; và theo trình tự các bước công việc kiểm toán.
Số hiệu chuẩn mực kế toán ghi bằng hai (2) chữ số, chuẩn
mực kiểm toán ghi bằng ba (3) chữ số.
Ký hiệu (viết tắt): CM kế toán: CKV (VAS); CM Kiểm toán: CKIV
(VSA)

1.7 Chuẩn mực kiểm toán
Hệ thống chuẩn mực việt nam chia thành 4 nhóm:


Những chuẩn mực chung

Những chuẩn mực liên quan đến các vấn đề về gian lận, sai
sót, bằng chứng kiểm toán và hồ sơ kiểm toán


Những chuẩn mực liên quan đến quy trình kiểm toánNhững chuẩn mực liên quan đến các dịch vụ khác do doanh
nghiệp kiểm toán cung cấp


Các chuẩn mực chung
1. Mục tiêu, nguyên tắc cơ bản chi phối kiểm toán báo cáo tài

chính ->CM 200
2. Đạo đức nghề nghiệp của KTV -> Chuẩn mực đạo đức nghề
nghiệp kế toán, kiểm toán QĐ 87/2005/QĐ-BTC
3. Kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán -> CM220

78

Các chuẩn mực về GL, SS; Bằng chứng
kiểm toán, hồ sơ kiểm toán…
1. Gian lận, sai sót -> CM 240
2. Các hành vi không tuân thủ pháp luật -> CM 250
3. Bằng chứng kiểm toán ->CM 500 và các vấn đề bằng chứng

kiểm toán chuyên sâu
4. Hồ sơ kiểm toán -> CM230
5. Trao đổi các vấn đề quan trọng phát sinh khi kiểm toán với
lãnh đạo đơn vị được kiểm toán ->CM260

79