Tải bản đầy đủ
Lập báo cáo kiểm toán

Lập báo cáo kiểm toán

Tải bản đầy đủ

Các loại báo cáo kiểm toán về BCTC
Các yếu tố cơ bản của một bản Báo cáo Kiểm toán:
- Tên và địa chỉ công ty kiểm toán;
- Số liệu báo cáo kiểm toán;
- Tiêu đề báo cáo kiểm toán;
- Người nhận báo cáo kiểm toán;
- Mở đầu của báo cáo kiểm toán;
- Phạm vi và căn cứ thực hiện cuộc kiểm toán:
- Ý kiến của kiểm toán viên và công ty kiểm toán về báo cáo
tài chính đã được kiểm toán;
- Địa điểm và thời gian lập báo cáo kiểm toán;
- Chữ ký và đóng dấu.

Thư quản lý

Mục đích là giúp đơn vị được kiểm toán chấn chỉnh công tác
quản lý, công tác tài chính, kế toán; xây dựng và hoàn thiện
hệ thống kế toán và hệ thống KSNB.
Nội dung thu quản lý là mô tả trực trạng công tác quản lý,
tài chính, kế toán; những rui ro và kiến nghị của KTV liên
quan đến sự kiện đó

Hoàn tất kết quả kiểm toán

Hoàn chỉnh hồ sơ kiểm toán: Sắp xếp lại các giấy tờ, tài liệu
liên quan đến cuộc kiểm toán.
Giải quyết các sự kiện phát sinh: Các sự kiện từ khi lập BCTC
đến khi phát hành BCTC

Tổ chức giấy tờ và hồ sơ kiểm toán

Tổ chức giấy tờ làm việc
- Giấy tờ làm việc
- Các mẫu biểu phân tích, tổng hợp, …
Tổ chức hồ sơ kiểm toán
- Tập hợp, phân loại, sắp xếp
- Lưu trữ hồ sơ: Hồ sơ kiểm toán chung, Hồ sơ kiểm toán
năm.