Tải bản đầy đủ
5 Nội dung kiểm toán BCTC

5 Nội dung kiểm toán BCTC

Tải bản đầy đủ

1.5 Nội dung kiểm toán BCTC

Kiểm toán BCTC theo phương pháp kiểm toán trực tiếp:
Theo phương pháp này KTV kiểm toán BCTC theo các chỉ tiêu
hoặc các nhóm chỉ tiêu:
 Kiểm toán Vốn bằng tiền
 Kiểm toán Hàng tồn kho.
 Kiểm toán Tài sản cố định
 Kiểm toán nợ phải trả
 Kiểm toán nguồn vốn chủ sở hữu
 Kiểm toán Chi phí
 Kiểm toán doanh thu
 Kiểm toán kết quả và phân phối kết quả
 …

1.5 Nội dung kiểm toán BCTC
Kiểm toán BCTC theo phương pháp kiểm toán theo chu
kỳ: Theo phương pháp này, những chỉ tiêu có liên quan đến
cùng một loại nghiệp vụ được nghiên cứu trong mối quan hệ với
nhau.
Các nghiệp vụ, chỉ tiêu có thể kháí quát thành các chu kỳ sau:
 Kiểm toán chu kỳ bán hàng và thu tiền;
 Kiểm toán chu kỳ mua vào và thanh toán;
 Kiểm toán chu kỳ TSCĐ và các khoản đầu tư dài hạn;
 Kiểm toán chu kỳ tiền lương và nhân sự;
 Kiểm toán chu kỳ hàng tồn kho, chi phí và giá thành;
 Kiểm toán chu kỳ huy động vốn và hoàn trả;
 Kiểm toán các thông tin khác;
 Kiểm toán VBT.

1.6 Quy trình kiểm toán BCTC
Quy trình chung của một cuộc kiểm toán BCTC:
Giai đoạn 1: Lập kế hoạch kiểm toán
Giai đoạn 2: Thực hành kiểm toán
Giai đoạn 3: Kết thúc kiểm toán
Tùy theo từng chủ thể (loại hình) kiểm toán khác nhau mà quy
trình (trình tự) kiểm toán cũng ko giống nhau, cụ thể:
 Đối với KTNN: Sơ đồ
 Đối với KTNB: Sơ đồ
 Đối với KTĐL: Sơ đồ

Giai đoạn
Lập kế hoạch kiểm toán
Mục đích của việc lập kế hoạch
• Nội dung cơ bản cần được thể hiện trong kế hoạch
• Yêu cầu của việc lập kế hoạch
• Tác dụng của việc lập kế hoạch
• Sự hiểu biết của KTV sẽ giúp họ giải quyết các công
việc cụ thể.
• Sản phẩm của việc lập kế hoạch