Tải bản đầy đủ
2 Đối tượng, chức năng KT BCTC

2 Đối tượng, chức năng KT BCTC

Tải bản đầy đủ

1.2 Đối tượng, chức năng KT BCTC
Đối với DNSX,KD thông thường:
Đối với các đơn vị hành chính sự nghiệp:
Đối với các doanh nghiệp xây lắp:
Đối với các đơn vị chủ đầu tư:
Đối với các tổ chức tài chính:

1.2 Đối tượng, chức năng KT BCTC
1.2.2 Chức năng KT BCTC
KT BCTC có 2 chức năng:
 Xác minh
 Bày tỏ ý kiến

1.3 Yêu cầu và nguyên tắc kiểm toán BCTC
1.3.1 Yêu cầu
 Tuân thủ pháp luật
 Tuân thủ nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp
 Tuân thủ chuẩn mực kiểm toán
 Kiểm toán viên phải có thái độ hoài nghi mang tính
nghề nghiệp

1.3 Yêu cầu và nguyên tắc kiểm toán BCTC
1.3.1 Nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp
 Độc lập
 Chính trực
 Khách quan
 Năng lực chuyên môn và tính thận trọng
 Tính bảo mật
 Tư cách nghề nghiệp
 Tuân thủ chuẩn mực chuyên môn