Tải bản đầy đủ
Phân loại đồng hồ so:

Phân loại đồng hồ so:

Tải bản đầy đủ

Click icon to add picture

1. Loại tiêu chuẩn
Đầu đo và trục đo có thể
di chuyển lên và xuống.
Vạch đo từ 0.01mm,
0.001 mm, 0.002mm và
có thể đo trong phạm vi
từ 1-10, 0-1mm

Click icon to add picture

2. Loại chân què (Loại đòn
bẩy)
Sử dụng nguyên lý đòn bẩy
để khuyết đại sự dịch chuyển
của đầu đo. Nó cũng có thể
được gọi là đồng hồ so. Đầu
đo nhỏ và góc đo có thể thay
đổi tự do, nó rất tiện dụng
khi đo các không gian nhỏ.

Click icon to add picture

3. Loại đo lớn (dài)
Đây là đồng hồ có
phạm vi đo lớn.
Vạch đo từ 0.01m,
phạm vi đo từ
30mm, 50mm,
80mm, 100mm.

C ảm ơn th ầy và các b ạn đã l ắng nghe