Tải bản đầy đủ
Thu gọn biểu thức lượng giác

Thu gọn biểu thức lượng giác

Tải bản đầy đủ

TI LIU HC TP TON 10 CHT LNG

a) P

BI GING: BIN I LNG GIC, 0 x

2
sin x cot x cos x
1

2

2

S: P

sin x

cos 2 x

...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
7


3

x tan x
2

2


b) P 2 cos x 3cos( x) sin

S: P cot x.

...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
c)11

3
P cos(15 x) sin x tan x cot
x

2
2
2


S: P 1.

...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
d) P cos(2700 x) 2 sin( x 4500 ) cos( x 9000 ) 2 sin(2700 x).
ADMIN TRN VN TI 0977.413.341 - TON HC BCTRUNGNAM

S: P 3sin x.
125 | THBTN

TI LIU HC TP TON 10- CHT LNG

BI GING: BIN I LN GIC

...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

3
e) P sin 2 x sin 2 x sin 2 x sin 2 ( x ).


424

S: P 2 sin 2 x.

...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
f) P cos7 x.cos 5 x 3 sin 2 x sin7 x.sin 5x.S: P 2 cos 2 x
3

...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
g) P 3 cos 2 x sin 2x 2 sin 2 x
6S: P 2 2 sin2x
12

...................................................................................................................................................
126 | THBTN CA

FILE WORD LIấN H - THY TI: 0977.413.341

TI LIU HC TP TON 10 CHT LNG

BI GING: BIN I LNG GIC

...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

h) Psin 2 x 2 2 cos x 2 sin x 3

4
2 sin x 3S: P 2 cos x 1.

...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
1

i) P cos x cos x sin 2 x.
4

4
2

1
2

S: P cos 2 x

...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
j)

P sin x cos x sin x cos x

4
4

3
3S: P 0.

...................................................................................................................................................
ADMIN TRN VN TI 0977.413.341 - TON HC BCTRUNGNAM

127 | THBTN

TI LIU HC TP TON 10- CHT LNG

BI GING: BIN I LN GIC

...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

9

5

5


k) P sin x cos x sin x cos x


3

443S: P

2 6

4

...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
l)

P 3 cos 2 x 5 sin 4 x 4 sin 2 x cos 2 x cos 4 x

S: P 2.

...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
m) P 1 sin x 1 sin x , 0 x
4

x
2

S: P 2 cos

...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
128 | THBTN CA

FILE WORD LIấN H - THY TI: 0977.413.341

TI LIU HC TP TON 10 CHT LNG

BI GING: BIN I LNG GIC

...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
n) P

tan 2 x 1
cot x cos 4 x cot 2 x sin 4 x
2

S: P 0.

...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
o) P

sin 2 4 x

2 cos x cos 3x cos 5x

S: P 4 sin2 x cos x.

...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
q) P

cos 2 x sin 4 x cos 6 x

cos 2 x sin 4 x cos 6 x

S: P

2 sin 2 x 1

2 sin 2 x 1

...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
ADMIN TRN VN TI 0977.413.341 - TON HC BCTRUNGNAM

129 | THBTN

TI LIU HC TP TON 10- CHT LNG

BI GING: BIN I LN GIC

...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
r)

P

1 cos x cos 2x cos 3 x

2 cos 2 x cos x 1

S: P 2 cos x.

...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
s) P

2(sin 2 x 2 cos 2 x 1)

cos x sin x cos 3x sin 3 x

S: P

1

sin x

...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
t)

P sin 2 x sin 2 x sin x sin x
3
3

3
4

S: P

...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
130 | THBTN CA

FILE WORD LIấN H - THY TI: 0977.413.341

TI LIU HC TP TON 10 CHT LNG

BI GING: BIN I LNG GIC

...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
w) P tan 2 x tan x tan 2 x tan x tan x tan x S: P 1.
6

3

3

6

...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
3. Chửựng minh ủaỳng thửực lửụùng giaực
BT 7. Chng minh cỏc ng thc lng giỏc sau:
a)1 cos x
sin x


sin x
1 cos xb) sin x sin x 2 sin x.
4

4


...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
1 sin
1 sin
2
c)

4 tan .
1 sin
1 sin
2

d)


1 cos (1 cos )2

1 2 cot .
2

sin sin


...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
ADMIN TRN VN TI 0977.413.341 - TON HC BCTRUNGNAM

131 | THBTN

TI LIU HC TP TON 10- CHT LNG

BI GING: BIN I LN GIC

...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
e) tan x

cos x
1


1 sin x cos x

3
4

1
4

f) sin 4 cos 4 x cos 4 x.

...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
5
8

3
8

g) sin 6 x cos6 x cos 4 x.

h) tan x cot x

2

sin 2 x

...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
i)


1 1 1 1 1 1
x


cos x cos , x 0;
2
2 2 2 2 2 2
8

j)

sin 2 2 x 4 sin 2 x
tan 4 x.
sin 2 2 x 4 sin 2 x 4

...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
132 | THBTN CA

FILE WORD LIấN H - THY TI: 0977.413.341