Tải bản đầy đủ
Tính giá trò của biểu thức lượng giác

Tính giá trò của biểu thức lượng giác

Tải bản đầy đủ

TÀI LIỆU HỌC TẬP TOÁN 10- CHẤT LƯỢNG

BÀI GIẢNG: BIẾN ĐỔI LƯỢN GIÁC

...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
e)

Cho    

3
4
1  cot 
và sin     Tính A 

2
5
1  cot 

ĐS: A  7.

...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
f)

Cho 0   


3
cot   tan 
và sin    Tính A 

2
5
cot   tan 

ĐS: A 

25

7

...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
g)

1
3

Cho 90o    180o và sin    Tính A 

2 tan   3cot   1

tan   cot 

ĐS: A 

26  2 2

9

...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
h)


21
3

Cho    ;   có sin    Tính A  sin 2  cos 2.


ĐS: A  

74 2

9

...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
112 | THBTN – CA

FILE WORD LIÊN HỆ - THẦY TÀI: 0977.413.341

TÀI LIỆU HỌC TẬP TOÁN 10 – CHẤT LƯỢNG
i)

Cho góc  thỏa

BÀI GIẢNG: BIẾN ĐỔI LƯỢNG GIÁC


4
cos 2
    và sin    Tính A 

2
5
1  cos 

ĐS: A  

7

40

...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
j)

Cho 0   

1  sin 2  cos 2

2
và sin    Tính A 

sin   cos 
2
3

ĐS: A 

2 5

3

...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
k)Tính A  cos  


 
1

 , biết rằng: sin  
và 0    
3 
2
3

ĐS: A 

6 3

6

...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
l)Tính A  cos  


 
12

 , biết rằng: sin  

   .
4 
13
2

ĐS: A 

7 2

26

...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
4 6
1
m) Cho  thỏa tan   cot   0 và sin    Tính A  sin 2. ĐS: A  

25
5
ADMIN TRẦN VĂN TÀI – 0977.413.341 - TOÁN HỌC BẮC–TRUNG–NAM

113 | THBTN

TÀI LIỆU HỌC TẬP TOÁN 10- CHẤT LƯỢNG

BÀI GIẢNG: BIẾN ĐỔI LƯỢN GIÁC

...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
n)

Cho  thỏa 0   




1
và sin    Tính A  tan    
4
2
2


ĐS: A  2  3.

...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
o)



3

Tính A  tan    , biết rằng: sin   và    .


3

5

2

ĐS: A 

48  25 3

11

...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
p)

Cho

 7


1
    và sin(   )    Tính A  tan    

2
3
 2


ĐS: A  2 2.

...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
q)

Cho sin  

sin   sin 2  sin 3
1


và     Tính A 

cos   cos 2  cos 3
3
4
2

ĐS: A  

4 2

7

...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
114 | THBTN – CA

FILE WORD LIÊN HỆ - THẦY TÀI: 0977.413.341

TÀI LIỆU HỌC TẬP TOÁN 10 – CHẤT LƯỢNG

BÀI GIẢNG: BIẾN ĐỔI LƯỢNG GIÁC

...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
BT 2. Tính giá trị biểu thức lượng giác khi đề bài cho cos:
a)

Cho

sin 

4

    và cos     Tính A  cot  
1  cos 
2
5

5
3

ĐS: A  

...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
b)

Cho

cot 
3
2

   2 , cos    Tính A 
2
3
1  cot 2 

ĐS: A  

2 5

9

...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
c)

Cho cos   



3
3
và      Tính A  sin    
3
5
2


ĐS: A 

4  3 3

10

...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
d)

Cho cos   



3
3
và      Tính A  sin    
6
5
2


ĐS: A 

34 3

10

...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
ADMIN TRẦN VĂN TÀI – 0977.413.341 - TOÁN HỌC BẮC–TRUNG–NAM

115 | THBTN

TÀI LIỆU HỌC TẬP TOÁN 10- CHẤT LƯỢNG

BÀI GIẢNG: BIẾN ĐỔI LƯỢN GIÁC

...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
e)

Cho cos   



4
3
và      Tính A  tan    
4
5
2


1
7

ĐS: A   

...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
f)

Cho cos 2  



4


và     Tính A  cos 2   
4
5
4
2


ĐS: A  

2

10

...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
g)

Cho

3
5
   2 và cos    Tính A  tan 2.
2
13

ĐS: A 

120

119

...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
h)

Cho    

3
4

3
và cos     Tính A  sin  cos 
2
5
2
2

ĐS: A 

39

50

...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
116 | THBTN – CA

FILE WORD LIÊN HỆ - THẦY TÀI: 0977.413.341

TÀI LIỆU HỌC TẬP TOÁN 10 – CHẤT LƯỢNG

BÀI GIẢNG: BIẾN ĐỔI LƯỢNG GIÁC

...................................................................................................................................................
i)


2

4
5Cho     0 và cos    Tính A  sin   

 cos    
4 
4 


ĐS: A  

49

50

...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
j)


2

3
5

Cho     0, cos    Tính A  5  3tan   6  4cot . ĐS: A  4.

...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
k)


2

Cho     0 và cos 3  1. Tính A  2 3 sin   8 cos3 .

ĐS: A  4.

...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
l)

1
3

1
4

Cho cos 4   Tính A  cos 6   sin 6   

ĐS: A  1.

...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

ADMIN TRẦN VĂN TÀI – 0977.413.341 - TOÁN HỌC BẮC–TRUNG–NAM

117 | THBTN

TÀI LIỆU HỌC TẬP TOÁN 10- CHẤT LƯỢNG

BÀI GIẢNG: BIẾN ĐỔI LƯỢN GIÁC

 
    

13
m) Cho  2
 Tính A  tan 2   2 tan a  1  4 cot   1 . ĐS: A  

3
3
cos  
5


...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
BT 3. Tính giá trị biểu thức lượng giác khi đề bài cho tan và cotan
a)

Cho tan   2 thỏa


2 sin   3cos 
   . Tính A 

2
5cos   7 sin 

ĐS: A  

1

19

...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
b)

Cho tan   2. Tính A 

sin 

sin   3cos 3 
3

ĐS: A 

10

11

...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
c)

Cho tan   2. Tính A 

sin   2cos 3 

cos   2 sin 3 

4
7

ĐS: A  

...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
118 | THBTN – CA

FILE WORD LIÊN HỆ - THẦY TÀI: 0977.413.341

TÀI LIỆU HỌC TẬP TOÁN 10 – CHẤT LƯỢNG
d)

Cho tan   3. Tính A 

BÀI GIẢNG: BIẾN ĐỔI LƯỢNG GIÁC

3sin   2 cos 

5 sin 3   4 cos 3 

ĐS: A 

70

139

...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
e)

Cho tan   2. Tính A 

8 cos 3   2 sin 3   cos 

2 cos   sin 3 

3
2

ĐS: A   

...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
f)

Cho tan   2. Tính A 

sin 2

cos 4  1

ĐS: A  

9

10

...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
g)

Cho


3
   2 , tan     1. Tính A  cos     sin . ĐS: A  

2
4
6
2...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
h)

tan   2


 5


Cho 
 Tính A  sin 2   sin     sin   2 
3

   
2 

 2


2

ADMIN TRẦN VĂN TÀI – 0977.413.341 - TOÁN HỌC BẮC–TRUNG–NAM

ĐS: A 

1 5

5
119 | THBTN

TÀI LIỆU HỌC TẬP TOÁN 10- CHẤT LƯỢNG

BÀI GIẢNG: BIẾN ĐỔI LƯỢN GIÁC

...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
i)3
4

Cho tan     Tính A  2  cos 2     sin 2 


3 

2 

ĐS: A 

64

25

...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
j)

 5



Cho cot     2. Tính A  tan    
4
 2ĐS: A  3.

...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
 
    2

2

k) Cho 
 Tính A  sin     cos .


 

6 

cot      3
3
 

ĐS: A  

3

2

...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
BT 4. Tính biểu thức lượng giác khi đề bài cho dạng hỗn tạp:

120 | THBTN – CA

FILE WORD LIÊN HỆ - THẦY TÀI: 0977.413.341

TÀI LIỆU HỌC TẬP TOÁN 10 – CHẤT LƯỢNG

BÀI GIẢNG: BIẾN ĐỔI LƯỢNG GIÁC

90o   0

a) Cho 
 Tính A  sin  1  tan2  cos  1  cot2 . ĐS: A  2.
 sincos  2


...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
b) Cho 0   


3
và      Tính A  1  tan    1  tan   
4
4

ĐS: A  2.

...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
 1  sin 4  cos 4

 3



c) Cho 1  sin 4  cos 4
 Tính A  2 sin     cos .

6 


0   
2


ĐS: A 

3

2

...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
ADMIN TRẦN VĂN TÀI – 0977.413.341 - TOÁN HỌC BẮC–TRUNG–NAM

121 | THBTN

TÀI LIỆU HỌC TẬP TOÁN 10- CHẤT LƯỢNG
d) Cho

BÀI GIẢNG: BIẾN ĐỔI LƯỢN GIÁC

cos x  cos 4 x  cos 7 x 1
  Tính A  cos8 ?
sin x  sin 4 x  sin 7 x 2

3
5

ĐS: A   

...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
 
5
e) Cho sin   cos   ,    ;   Tính A  tan 2.
 4 2 
4

ĐS: A  

9 7

35

...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
f)

Cho sin   cos  

5

và 0     Tính A  sin   cos .
4
2

ĐS: A  

3

2

...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

122 | THBTN – CA

FILE WORD LIÊN HỆ - THẦY TÀI: 0977.413.341