Tải bản đầy đủ
b. Kiểm tra độ ổn định khi uốn dọc.

b. Kiểm tra độ ổn định khi uốn dọc.

Tải bản đầy đủ

Khoa C Khớ ng Lc Trng HSPKT Hng Yờn
Hệ

số

ổn

=

định

dọc:

Pth
Pz

(3-29)
Trong đó: Pz

P

=

là lực tổng cộng
đối với động cơ tốc độ cao bỏ qua lực quán tính=

Pth 0,173
=
Pz 0,048

=3,6
Trị số của n nằm trong khoảng 2,5 - 5
3.3. Tính sức bền đầu to thanh truyền
Do kết cấu đầu to có tiết diện thay đổi phức tạp, nên tính toán mang tính chất gần đúng.
Lực tính toán là hợp lực của lực quán tính vận động tịnh tiến và vận tốc quay của đầu to
không kể đến nắp :
Pd=
R.w2.Fp.[mtt.(1+


Trong đó:
mtt

khối

lợng

) + m2 - mn]
vn

tc

tnh

tin

m

np

+
1

m

= 2,15+1,1= 3,25

(kg)
m2, mn tơng ứng là khối lợng quy về đầu to, khối lợng nắp đầu to (kg).
Theo thc nghim mn=(0,20-0,28).mtt=(0,20-0,28).3,65=(0,73-1,022).Chn mn=0,8kg
Pd=61..151,772.2,7.10-3.[3,25.(1+0,277)+2,55-0,8]=22,4.10-6
(MN)
Tính sức bền đầu to thanh truyền theo phơng pháp của Kinaxotsvili với các giả thiết sau:

Đầu to coi nh một khối nguyên, không xét đến mối ghép.

Tiết diện ngang đầu to coi nh không đổi bằng tiết diện giữa của nắp.

46

n Mụn Hc

46

Khoa C Khớ ng Lc Trng HSPKT Hng Yờn


Khi lắp căng bạc lót đầu to với đầu to thì bạc lót và đầu to đồng thời cũng biến
dạng nh nhau. Do đó, mô men tác dụng tỷ lệ với mô men quán tính của tiết diện, còn lực
tác dụng tỷ lệ với diện tích tiết diện.

Coi đầu to nh một dầm cong tiết diện không đổi, ngàm một đầu ở tiết diện B-B
0

ứng với góc

,

0

thông thờng
=
0
40 . Dầm ngàm một đầu đó có đợc do cắt bỏ một nửa của đầu to và thay thế sự ảnh hởng
của nó bằng giá trị mô men uốn Ma và lực pháp tuyến NA tại tiết diện cắt bỏ (A-A). Dầm
có bán kính cong bằng một nửa khoảng cách giữa 2 đờng tâm lỗ lắp ghép bu lông thanh
truyền.
-Lực phân bố trên dầm cong của đâu to (gây ra lực Pđ) theo quy luật đờng côsnnuýt.
P=
4 Pd
cos
C

Trong đó:
C : khoảng cách 2 đờng tâm lỗ bu lông
C= (1,3-1,75).dck = (1,3-1,75).60 = (78-105)
lấy C = 84 (mm)


: góc

lệch so với đờng tâm thanh truyền.
Mô men uốn và lực pháp tuyến thay thế tại tiết diện A-A đợc tính theo biểu
thức sau:
MA
C
2

pd

(0,0127
0

0,00083
NA

=

=

+
)

pd

(0,522

0
0

+

0,003
)

: góc giữa tiết

diện ngàm và mặt lắp ghép đầu to tính bằng độ. Theo trên chọn

47

n Mụn Hc

47

Khoa C Khớ ng Lc Trng HSPKT Hng Yờn
0

=

40

0MA=2,24.10-

.

5

84 3
.10 .( 0,0127 + 0,00083 .40)
2

=4,318.10-8

(MN.m)


NA=2,24.10-5.

(0,522+ 0,003.40) = 1,43.10-5

(MN)

Hình 3.9. Sơ đồ tính toán đầu to thanh truyền
ứng suất tổng trên nắp đầu to là:
0,023C

J
Wu 1 + b
J d

= Pd0,4
+
Fd + Fb

(3-30)
Trong đó:
b

J
d

,

J

: Mô men quán

tính tại tiết diện A-A của đầu to và bạc lót đầu to;

48

n Mụn Hc

48

Khoa C Khớ ng Lc Trng HSPKT Hng Yờn
Jd

=

s.l dt2
12

:

với
s=

D 2 D1 98 68
=
= 15
2
2

(mm)


Jd =

15.10 3552.106
= 3,78.10 6
12

Jb =

(m2)

.ldt2
12

.với

= D1 d ck = 68 60 = 8

(mm)


Jb =

.ldt2 8.10 3.552.10 6
=
= 2,7.10 6
12
12

(m2)
Wu: mô đun chống uốn của tiết diện A-A của nắp đầu to
s.l dt2
2

Wu =


Wu =

15.10 3.552.106
= 2,26.10 5
2

(m3)
Fb, Fd: diện tích tiết diện bạc lót và nắp đầu to tại A-A.
Fd = s.ldt = 15.10 3.55.10 3 = 8,25.104
2

(m

)
49

n Mụn Hc

49

Khoa C Khớ ng Lc Trng HSPKT Hng Yờn
Fb = .ldt = 8.103.55.103 = 4,4.104
2

(m
Thay các kết qủa trên vào (3-29) ta đợc:

)0,023.84 .10 3
0,4
5
= 2,24.10
+
4

6

2,7.10 8,25.10 + 4,4.10
5

2,26.10 1 +
6
3,78.10

2

(MN/m
ứng suất cho phép nh sau:
Thanh
truyền

)
cacbon:

thép

[ ]

= 100 200

MN/m
Ngoài ra để đảm bảo điều kiện làm việc của mối ghép và dễ hình thành màng dầu bôi
trơn, cần phải kiểm tra độ biến dạng huớng kính của đầu to thanh truyền dới tác dụng của
lực Pd.
Độ
biến
dạng
đờng
kính
2xác

định

theo

công thức thực nghiệm sau đây:
=

0,0024 Pd C 3
Ed ( Jb + Jd )

;

(cm )


=

0,0024.2,24.105.84 3.109
= 7,29.10 5
2,2.105 2,7.10 6 + 3,78.10 6

(

)

(m)


Độ biến dạng
không đợc vợt quá một nửa khe hở giữa bạc lót và cổ chốt, tức là:
[ ]

= 0,06 0,1

(mm)

50

n Mụn Hc

50

Khoa C Khớ ng Lc Trng HSPKT Hng Yờn

KT LUN
Nhờ sự giúp đỡ tận tình của thầy giáo Bựi H Trung, các thầy cô giáo trong bộ môn cùng
với sự cố gắng nỗ lực của bản thân và sự giúp đỡ của các bạn sinh viên bản đồ án của em đã
hoàn thành.
Với thời gian có hạn, bản đồ án chỉ dừng lại ở mức thiết kế, tính toán kiểm nghiệm
bền cho thanh truyền trục khuỷu động cơ. Tuy cha đợc hoàn thiện song đồ án này đã hoàn
thành những nội dung cơ bản theo yêu cầu nh sau: tính toán kiểm nghiệm bền cho thanh
truyền trục khuỷu động cơ .
- Trong quá trình tính toán của em bao gồm các bớc:
- Nghiên cứu tổng quan về thanh truyền v trục khuỷu sử dụng trên ô tô.
- Tính toán kiểm nghiệm bền cho thanh truyền và trục khuỷu
- Phần bản vẽ: bao gồm bản vẽ khổ Ao và bản vẽ A3
Tuy nhiên trong khuôn khổ một bản đồ án lý thuyết không thể đề cập tới toàn bộ
các vấn đề thực tế đòi hỏi. Bản đồ án xét ở mức nào đó thì vấn đề đợc xem xét khá toàn
diện về phơng diện lý thuyết. Mặt khác do trình độ có hạn nên bản đồ án của em có
nhiều thiếu sót. Em mong các thầy cô và các bạn sinh viên đóng góp ý kiến để bản đồ
án của em đợc hoàn thiện hơn.
Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn thầy giáo Bựi H Trung cùng các thầy cô
giáo trong bộ môn đã giúp đỡ em hoàn thành đồ án này!
51

n Mụn Hc

51

Khoa C Khớ ng Lc Trng HSPKT Hng Yờn
Hng Yờn, ngày tháng năm 2016
Sinh viên thực hiện :
Nguyễn Trung Thnh

52

n Mụn Hc

52

Khoa C Khớ ng Lc Trng HSPKT Hng Yờn

TI LIU THAM KHO
1.Giỏo trỡnh hng dn lm ỏn mụn hc ng c t trong:
Tỏc gi:PGS.Nguyn c Phỳ.
B mụn ng c t trong-Khoa C Khớ-HBK HN
2.Nguyờn lý ng c t trong:
Tỏc gi:GS.TS.Nguyn Tt Tin.
Nh xut bn Giỏo Dc.
3.Kt cu v tớnh toỏn ng c t trong T1,T2:
Tỏc gi:H Tn Chun-Nguyn c Phỳ-Trn Vn T-Nguyn Tt TinPhm Vn Th.
Nh xut bn i hc v Trung hc chuyờn nghip.
4.ng c t trong:
Tỏc gi:PGS.TS.Phm Minh Tun.
Nh xut bn khoa hc k thut.
5.hng dn thit k ỏn cụng ngh ch to mỏy:
Tỏc gi:GS.TS.Nguyn c Lc-Lu Vn Nhang.
Nh xut bn khoa hc k thut.

53

n Mụn Hc

53