Tải bản đầy đủ
b. Điều kiện chủ quan

b. Điều kiện chủ quan

Tải bản đầy đủ

giai cấp công nhân tập hợp các giai cấp, tầng l ớp nhân dân lao đ ộng
khác vào cu ộc đ ấu tranh ch ống giai c ấp t ư s ản

xây d ựng m ột chính Đ ảng để giai cấp công  nhân thực
hiện sứ mệnh lich sử của mình

II.mục tiêu, động lực và nội dung của cách mạng xã hội chủ nghĩa
1.Mục tiêu

1. Mục tiêu CM XHCN
Giai đoạn 1
Giành chính quyền về tay giai
cấp công nhân, nhân dân lao
động

Giai đoạn 2
Giành chính quyền về tay
giai cấp công nhân, nhân dân
lao động

Giải phóng con người và xã hội khỏi bất công, bóc
lột, xây dựng XH mới tiến bộ văn minh.

2. Động lực
Tất cả những phong trào lịch sử, từ trước đến nay, đều là do
thiểu số thực hiện hoặc đều mưu lợi ích cho thiểu số.
Phong trào vô sản là phong trào độc lập của khối đại đa số,
mưu lợi ích cho khối đại đa số

Nông
dân
Đội ngũ
tri thức

Côn
g
nhâ
n

Tầng lớp
xã hội
khác

3. Nội dung

Chính trị

Đập tan Nhà nước
của giai cấp bóc
lột, giành chính
quyền về nhân
dân  Tiếp tục
phát triển nền dân
tộc xã hội chủ
nghĩa.

Kinh tế
Không ngừng
nâng cao năng
suất lao động cải
thiện đời sống
nhân dân.

Tư tưởng
Văn hóa
Giai cấp công
nhân, nông dân
là chủ thể sáng
tạo ra giá trị văn
hóa, tinh thần
của xã hội.

Lĩnh vực nào là nhiệm vụ trọng tâm quyết
định đến sự thắng lợi của CMXHCN?

KINH TẾ

3. Liên minh giữa giai cấp công nhân với nông dân và các
tầng lớp lao động khác

a. Tính tất yếu và cơ sở khách quan
Nguyên tắc cao nhất của chuyên chính là duy trì khối
liên minh giữa giai cấp vô sản và nông dân để giai cấp vô
sản có thể giữ vai trò lãnh đạo và chính quyền nhà nước.

Cơ sở khách quan:
Về mặt
chính
trị

hội
giai
cấp
công
nhân,
Trong

hội

bản
giai
cấp
công
nhân,
nông
quá trình xây dựng xã hội chủ nghĩa
nền
nông
dân

tầng
lớp
lao
động

lực
lượng
dân
cũng
như
nhiều
tầng
lớp
lao
động
khác
đều
kinh tế quốc dân là một thể thống nhất nhiều
chính
trịngười
to lớnlao
trong
xâybịdựng
bảobóc
vệ chính

những
động
áp bức
lột.
ngành
nghề.
quyền nhà nước, đoàn kết dân tộc.

b. Nội dung và nguyên tắc cơ bản

Liên
minh
về
chín
h trị

Giành lấy chính quyền về tay GCCN và
NDLĐ, bảo vệ XHCN và mọi thành quả
cách mạng
Dung hòa lập trường của các giai cấp
trên lập trường chính trị của GCCN

Tạo cơ sở vững chắc cho Nhà nước
XHCN, làm nòng cốt cho các mặt trận

Liên minh v ề
kinh tế

Đảm bảo lợi ích của
Nhà nước, phát
triển công nghiệp và
nông nghiệp nông
thôn

Quan tâm tới việc
xây dựng khối liên
minh giữa GCCN và
tầng lớp tri thức