Tải bản đầy đủ
a. Điều kiện khách quan

a. Điều kiện khách quan

Tải bản đầy đủ

Để thắng trong cạnh tranh giai cấp tư sản phải ra sức bóc lột công
nhân

Giai cấp tư sản và CNTB trở thành
Kẻ thù của công nhân

Giai cấp tư sản cải tiến máy móc, đầu tư trang thiết bị ngày càng hi ện
đại→ gây ra tình trạng thất nghiệp

Chiến tranh xâm lược thuộc địa  tình trạng nghèo đói và nới
rộng khoảng cách giàu nghèo

Mâu thuẫn gay gắt giữa nước đế quốc
Và các nước thuộc địa

Tất yếu diễn ra cuộc cách
mạng xã hội chủ nghĩa nhằm
xóa bỏ quan hệ sản xuất tư
nhân tư bản chủ nghĩa về tư
liêu sản xuất, thiết lập quan hệ
sản xuất mới và chế độ mới xã
hội chủ nghĩa.

b. Điều kiện chủ quan


Điều kiện chủ quan có ý nghĩa quyết định
nhất là sự trưởng thành của giai cấp công
nhân, đặc biệt là khi nó đã có đảng tiên
phong của mình.

giai cấp công nhân tập hợp các giai cấp, tầng l ớp nhân dân lao đ ộng
khác vào cu ộc đ ấu tranh ch ống giai c ấp t ư s ản