Tải bản đầy đủ
Tính tất yếu của CMXHCN

Tính tất yếu của CMXHCN

Tải bản đầy đủ

2.1 Nguyên nhân


Nguyên nhân sâu xa đó là mâu thuẫn giữa
lực lượng sảnNguyên
xuất đãnhân
đạt tới
trình độ xã
nào
hội hóa cao vớidẫn
quan
hệsự
sản
xuất dựa trên
đến
thay
chế độ chiếm đổi
hữuchế
tư nhân
bản chủ
độ xãtư
hội
nghĩa về tư liệu
sản
xuất.
này
bằng
chế độ
xã hội khác tiến bộ
hơn ?

Công nhân, nhân
dân

Tư sản

mâu thuẫn giữa các dân t ộc thu ộc đ ịa và phụ thuộc với
chủ nghĩa đế quốc.

Mâu thuẫn giữa đ ế qu ốc v ới đ ế qu ốc.

Giai cấp công nhân nhận thức được sứ mệnh lịch sử của mình

• Những mâu thuẫn này phát triển đến
mức gay gắt

• Đòi hỏi phải được giải quyết

• Cách mạng xã hội chủ nghĩa nổ ra giải
quyết các mâu thuẫn đóC.Mác nhận định: “Sự tập trung tư
liệu sản xuất và xã hội hóa lao động
đạt đến cái điểm mà chúng không
còn thích hợp với cái vỏ tư bản chủ
nghĩa của chúng nữa… nền sản
xuất tư bản chủ nghĩa lại đẻ ra sự
phủ định bản thân nó, với tính tất
yếu của một quá trình tự nhiên”.

2. Tính tất yếu của CMXHCN
Nguyên
nhân

Điều
kiện

2.2 Điều kiện của cách mạng XHCN


Điều kiện khách quanĐiều kiện chủ quan

a. Điều kiện khách quan

QHSX lỗi thời,
kìm hãm sự phát
triển
LLSX không
ngừng phát
triển

LLSX ><
QHSX