Tải bản đầy đủ
Chương 19. Đồ thị Box & Whisker

Chương 19. Đồ thị Box & Whisker

Tải bản đầy đủ

Chương 19. Đồ thị Box & Whisker

GPE | 235

Các bước vẽ đồ thị:
Bước 1: Chọn vùng dữ liệu A1:D20
Bước 2: Vào Insert | nhóm Insert Statistic Chart | chọn Box
and Whisker.

236 | GPE

Chương 19. Đồ thị Box & Whisker

Bước 3: Hiệu chỉnh và định dạng đồ thị
 Đặt tên đồ thị là “Đồ thị Box & Whisker”
 Bỏ trục hoành và thêm hộp chú thích
 Chọn một hộp đồ thị chọn Formar Data Series…

Chương 19. Đồ thị Box & Whisker

GPE | 237

trong hộp Series Options

o Chỉnh Gap Width thành 20%
o Chọn các thành phần cho hiển thị trên đồ thị
o Tính điểm tứ phân: nếu chọn Inclusive median
thì sẽ bao gồm luôn điểm “Median - trung vị”
khi tính toán nếu số phần tử (N) là số lẻ. nếu
chọn Ex Exclusive median thì sẽ loại ra điểm
“Median - trung vị” khi tính toán nếu số phần tử
(N) là số lẻ
 Định dạng lại kiểu chữ, màu chữ và kích thước chữ các
thành phần trên đồ thị.
 Định dạng đường lưới

Chương 19. Đồ thị Box & Whisker

238 | GPE

19.2. Bài tập
Cho tập số liệu về số lượng học viên theo học các lớp như
sau:
VBA1
30
20
30
23
22
23
22
22
25

VBA2
17
28
28
30
23
17
25
24
19

Excel1
28
29
22
27
27
22
29
29
29

Excel2
19
17
22
17
16
24
21
15
22

Chương 19. Đồ thị Box & Whisker

VBA1
27
28
25
22
28
22
29
29
22

VBA2
28
26
17
24
30
15
26
26
27

Excel1
27
22
26
28
28
30
21
29
27

Vẽ đồ thị Box & Whisker?

GPE | 239

Excel2
16
30
18
26
29
18
19
20
26

240 | GPE

Tải Sách Cùng Tác Giả

TÀI SÁCH CÙNG TÁC GIẢ
Tải sách điện tử và các chuyên đề
Dữ liệu & Báo cáo trong Excel 2013
Phát hành: 7/2015
Tải về

Công thức và hàm Excel 97-2013
Phát hành: 7/2014
Tải về

Tự học Microsoft PowerPoint 2010
Phát hành: 1/2010
Tải về

Tải Sách Cùng Tác Giả

GPE | 241

Solver trong Microsoft Excel 97-2010
Phát hành: 7/2014
Tải về

Định dạng theo điều kiện trong Excel 972010
Phát hành: 7/2010
Tải về