Tải bản đầy đủ
Chương 18. Đồ thị Treemap & Sunburst

Chương 18. Đồ thị Treemap & Sunburst

Tải bản đầy đủ

Chương 18. Đồ thị Treemap & Sunburst

GPE | 229

Các bước vẽ đồ thị
Bước 1: Chọn vùng số liệu A3:D18
Bước 2: Vào Insert | nhóm Insert Hierarchy Chart | chọn
kiểu Treemap

Bước 3: Hiệu chỉnh và định dạng đồ thị

230 | GPE

Chương 18. Đồ thị Treemap & Sunburst

Muốn đổi cách hiển thị các nhãn thì nhấp phải chuột vào đồ
thị chọn Format Data Series… Trong Series Options chọn
lại Banner.

Chương 18. Đồ thị Treemap & Sunburst

GPE | 231

18.2. Đồ thị Sunburst
Dùng tập số liệu như phần trên, các bước vẽ đồ thị như sau:
Bước 1: Chọn vùng số liệu A3:D18
Bước 2: Vào Insert | nhóm Insert Hierarchy Chart | chọn
kiểu Sunburst.
Bước 3: Hiệu chỉnh và định dạng đồ thị

232 | GPE

Chương 18. Đồ thị Treemap & Sunburst

18.3. Bài tập
Vẽ đồ thị Treemap và Sunburst cho tập số liệu về doanh thu
các loại sách như bảng sau:

Chương 18. Đồ thị Treemap & Sunburst
GENRE

SUB-GENRE

Arts & Photography

How-to Crafts
Coffee-table

GPE | 233
TOPIC

REVENUE
$
$

2,309

$

16,092

1st Readers

$

24,514

ABCs

$

17,771

Tolstoy for Tots

$

13,295

Age 6-8

$

14,046

Pre-Teen & Teen

$

18,046

Computers & Internet

Troubleshooting

$

4,527

Mystery

Crime

Fiction

$

11,186

True Crime

$

8,790

$

6,516

True Spy

$

3,809

Diet

$

3,293

Fitness

$

6,891

$

1,131

Women's

$

7,315

Men's

Children's Books

Photography

2,711

Baby Books
Age 3-5

Spy

Nonfiction

Health

History
Magazine

Fashion

$

2,222

Home

$

2,612

Other

$

3,140

Sport's Illustrated

$

8,009

MMA

$

4,257

Teen

$

6,205

Young Adult

$

25,193

Audiobooks

$

3,045

Make Up

$

15,050

Apocalyptic

$

10,200

Comics

$

3,456

Sports

Romance

Science Fiction & Fantasy

Break up

Chương 19. Đồ thị Box & Whisker

234 | GPE

Chương 19. Đồ thị Box & Whisker
Đồ thị Box & Whisker biểu diễn phân phối của tập dữ liệu
thành các điểm tứ phân vị, giá trị trung bình và các điểm
ngoại lai. Các Box có thể kèm theo các đường nối thẳng gọi là
các Whisker. Các đường này thể hiện sự biến đổi như là các
cận trên và dưới của các điểm tứ phân vị và bất kỳ điểm nào
nằm ngoài các đường nối dọc này sẽ được xem là điểm ngoại
lai.
19.1. Đồ thị Box & Whisker
Cho tập số liệu thống kê của 4 nhóm đối tượng như sau:

Chương 19. Đồ thị Box & Whisker

GPE | 235

Các bước vẽ đồ thị:
Bước 1: Chọn vùng dữ liệu A1:D20
Bước 2: Vào Insert | nhóm Insert Statistic Chart | chọn Box
and Whisker.