Tải bản đầy đủ
Chương 17. Đồ thị thác nước

Chương 17. Đồ thị thác nước

Tải bản đầy đủ

Chương 17. Đồ thị thác nước

GPE | 223

Bước 1: Chọn vùng dữ liệu A3:B15
Bước 2: Vào Insert | vào Insert Waterfall or Stock Chart |
chọn Waterfall.

Bước 3: Hiệu chỉnh và định dạng đồ thị
 Đặt tên đồ thị là “Dòng tiền công ty ABC”
 Thêm nhãn trục tung là “1000 USD”
 Định dạng lại kiểu chữ, màu chữ và kích thước chữ các
thành phần trên đồ thị.
 Xóa hộp chú thích và định dạng lại đường lưới.

224 | GPE

Chương 17. Đồ thị thác nước

17.2. Biểu đồ thác nước có cột tổng
Cho tập số liệu về “Lợi nhuận công ty ABC” như hình sau:

Các bước vẽ đồ thị:

Chương 17. Đồ thị thác nước

GPE | 225

Bước 1: Chọn vùng dữ liệu A22:B27
Bước 2: Vào Insert | vào Insert Waterfall or Stock Chart |
chọn Waterfall.

Bước 3: Hiệu chỉnh và định dạng đồ thị
 Đặt tên đồ thị là “Lợi nhuận công ty ABC”
 Khai báo cột tổng: nhấn chuột 2 lần vào thanh “Tổng
doanh thu” sao cho chỉ một thanh này được chọn rồi
nhấp phải và chọn Format Data Point… tại Series
Options chọn vào ô Set as total để báo cho Excel biết
đây là cột tổng để không cộng dồn.

226 | GPE

Chương 17. Đồ thị thác nước

 Làm tương tự, chọn Set as total cho cột “Tổng cộng”

Chương 17. Đồ thị thác nước

GPE | 227

 Định dạng lại kiểu chữ, màu chữ và kích thước chữ các
thành phần trên đồ thị.
 Xóa hộp chú thích và định dạng lại đường lưới.

17.3. Bài tập
Vẽ đồ thị thác nước cho tập số liệu về các khoản lợi nhuận
của công ty theo các loại sản phầm như sau:
Sản phẩm
Bột giặt
Dầu gội
Dầu tắm
Nước xả
Dầu xả
Tổng

LN
35,000
(12,000)
55,000
20,000
(7,400)
90,600

228 | GPE

Chương 18. Đồ thị Treemap & Sunburst

Chương 18. Đồ thị Treemap & Sunburst
Đồ thị Treemap rất hữu ích khi muốn nhìn sự phân bố và qui
mô của các dữ liệu có nhiều hạn mục khác nhau nhằm so sánh
qui mô các loại với nhau.
Đồ thị Sunburst ngoài thể hiện qui mô mà còn thể hiện các thứ
bậc của các nhóm con trong nhóm lớn của các hạn mục khác
nhau.
18.1. Đồ thị Treemap
Cho tập số liệu về doanh thu công ty ABC như hình sau:

Chương 18. Đồ thị Treemap & Sunburst

GPE | 229

Các bước vẽ đồ thị
Bước 1: Chọn vùng số liệu A3:D18
Bước 2: Vào Insert | nhóm Insert Hierarchy Chart | chọn
kiểu Treemap

Bước 3: Hiệu chỉnh và định dạng đồ thị