Tải bản đầy đủ
Chương 14. Đồ thị mạng nhện

Chương 14. Đồ thị mạng nhện

Tải bản đầy đủ

Chương 14. Đồ thị mạng nhện

GPE | 203

Bước 1: Chọn vùng số liệu A3:D15
Bước 2: Vào Insert | nhóm Insert Surface or Radar Chart |
chọn Radar with Marker.

Bước 3: Hiệu chỉnh và định dạng đồ thị
 Nhập tựa đề đồ thị là “Nhiệt độ trung bình trong tháng
(độ C)”.
 Chỉnh lại màu cho trục của đồ thị. Do phiên bản Excel
2016 bị lỗi nên bạn làm như sau: chọn đồ thị | vào
Chart Tools | Design | Change Chart Type | chọn
sang kiểu Radar khác | xong OK. Làm lại các bước này
nhưng chọn lại kiểu đồ thị cũ. Sau đó chọn trục và vào
định dạng màu cho trục tại Chart Tools | Format |
Shape Outline | chọn màu cho trục.

204 | GPE

Chương 14. Đồ thị mạng nhện

 Sắp xếp lại vị trí hộp chú thích và đồ thị.
 Định dạng kiểu chữ, màu chữ và kích thước chữ cho
các thành phần trên đồ thị.

Chương 14. Đồ thị mạng nhện

GPE | 205

14.2. Bài tập
Cho tập số liệu về “Lượng mưa trung bình các tháng (mm)”
của một số nơi tại Việt Nam. Nguồn: vietnamtourism.com
Tháng
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7

Đà Lạt
2
9
147
226
168
348
331

Nha Trang
6
0
38
3
0
32
42

Sa Pa
140
80
100
140
285
290
490

Chương 14. Đồ thị mạng nhện

206 | GPE

Tháng
T8
T9
T10
T11
T12

Đà Lạt
254
120
42
5
2

Nha Trang
11
250
487
355
567

Vẽ đồ thị giống như hình sau:

Sa Pa
670
260
50
140
50

Chương 15. Đồ thị tần suất

GPE | 207

Chương 15. Đồ thị tần suất
Đây là một trong bảy công cụ quản lý chất lượng được sử
dụng phổ biến trong các hệ thống sản xuất và dịch vụ có áp
dụng hệ thống quản lý chất lượng.
Biểu đồ tần số là một công cụ dùng để tóm tắt, phân tích và
trình bày dữ liệu. Lợi ích chủ yếu của công cụ này là tạo được
một hình ảnh tổng quan về biến động của các dữ liệu.
15.1. Đồ thị tần suất rời rạc
Cho bảng số liệu chứa số liệu thống kê và phân loại của sản
phẩm ABC như bảng sau:

Vẽ biểu đồ tần suất theo các bước:

208 | GPE

Chương 15. Đồ thị tần suất

Bước 1: Chọn vùng số liệu A3:B10
Bước 2: Vào Insert | nhóm Insert Statistic Chart | chọn
Histogram.
Bước 3: Hiệu chỉnh và định dạng đồ thị.
 Nhập tựa đề là “Đồ thị Histogram”
 Thêm nhãn trục tung là “Tần số”, thêm nhãn lên các
cột.
 Nhấp phải chuột lên trục hoành và chọn Format
Axis… | chọn By Category trong ngăn Axis Options.
 Định dạng lại kiểu chữ, màu chữ và kích thước chữ các
thành phần trên đồ thị.

15.2. Đồ thị tần suất khoảng
Cho tập số liệu về 100 phép đo sản phẩm ABC như bảng sau: