Tải bản đầy đủ
Chương 6. Đồ Thị Thanh Ngang

Chương 6. Đồ Thị Thanh Ngang

Tải bản đầy đủ

108 | GPE

Chương 6. Đồ Thị Thanh Ngang

Các bước vẽ đồ thị:
Bước 1: Chọn vùng số liệu cần vẽ A4:C16
Bước 2: Vào Insert | nhóm Insert Column or Bar Chart |
chọn Clustered Bar.

Chương 6. Đồ Thị Thanh Ngang

GPE | 109

110 | GPE

Chương 6. Đồ Thị Thanh Ngang

Bước 3: Hiệu chỉnh và định dạng đồ thị
 Thay tựa đề đồ thị: chọn hộp “Chart Title” | nhấp
chuột vào Formula Bar | gõ dấu = | tham chiếu đến ô
A1 | nhấn Enter.
 Thêm nhãn trục hoành: chọn đồ thị | vào Chart Tools |
Design | Add Chart Element | Axis Titles | Primary
Horizontal. Sau đó nhập nội dung trục hoành lả “Số
lượng (1000HS)”.

 Thay tên cho các chuỗi số liệu: nhấp phải chuột vào đồ
thị | chọn Select Data… | chọn Series1 | nhấn Edit |
nhập tên tại Series name là “2013”. Làm tương tự cho
Series2 với tên là “2014”.

Chương 6. Đồ Thị Thanh Ngang

GPE | 111

 Điều chỉnh màu cho các trục tung và trục hoành, đường
lưới và các thanh đồ thị tại Chart Tools | Format |
nhóm Shape Styles.
 Thêm nhãn vào các thanh ngang: chọn đồ thị | Chart
Tools | Design | Add Chart Element | Data Labels |
chọn Outside End.

112 | GPE

Chương 6. Đồ Thị Thanh Ngang

 Hiệu chỉnh kiểu chữ, màu chữ và kích thước chữ cho
tựa đề và các nhãn tại Home | nhóm Font.
 Chỉnh độ lớn và khoảng cách giữa các nhóm thanh
ngang vào Format Data Series… tại Series Options.

Chương 6. Đồ Thị Thanh Ngang

GPE | 113

o Series Overlap: % xếp đè lên nhau của các thanh
trong một nhóm.
o Gap Width: % khoảng cách giữa các nhóm thanh,
% càng lớn thì cách nhau càng xa và làm các thanh
bị nhỏ lại.
 Dùng chuột sắp xếp lại các thành phần trên đồ thị cho
dễ quan sát.

114 | GPE

Chương 6. Đồ Thị Thanh Ngang

6.2. Đồ thị 3-D Stacked Bar
Cho tập số liệu về “Dân số trung bình các năm của các Tỉnh
Trung Du và Miền núi phía Bắc”. Vẽ đồ thị dạng 3-D
Stacked Bar cho số liệu dân số trung bình năm 2010.

Các bước vẽ đồ thị:
Bước 1: Quét chọn vùng số liệu cần vẽ A50:A64 và D50:E64
(nhấn giữ phím Ctrl khi quét chọn 2 vùng này).

Chương 6. Đồ Thị Thanh Ngang

GPE | 115

Bước 2: Vào Insert | nhóm Insert Column or Bar Chart |
chọn 3-D Stacked Bar.

Bước 3: Hiệu chỉnh và định dạng đồ thị về tựa đề, nhãn trục
hoành, nhãn giá trị các chuỗi.

116 | GPE

Chương 6. Đồ Thị Thanh Ngang

6.3. Đồ thị nhóm các cột xếp chồng lên nhau
Cũng dùng tập số liệu trên nhưng ta sẽ vẽ đồ thị nhóm càc cột
xếp chồng lên nhau nhằm so sánh dân số trung bình cũa các
tỉnh Hà Giang, Cao Bằng và Bắc Kạn giữa hai năm 2005 và
2010. Các bước thực hiện:
Bước 1: Chuẩn bị số liệu theo hình dạng như sau:

Lưu ý:
 Thêm cột Tạm với các con số 0 cách các Tỉnh ra
 Nhập một Space (ký tự trống) vào 2 ô A47 và A77 để
tác các nhóm ra sau khi vẽ.
Sau khi chuẩn bị số liệu xong thì quét chọn vùng C71:E79.

Chương 6. Đồ Thị Thanh Ngang

GPE | 117

Bước 2: Vào Insert | nhóm Insert Column or Bar Chart |
chọn Stacked Bar.

Bước 3: Hiệu chỉnh và định dạng đồ thị
 Đặt tên đồ thị là “Dân số trung bình các năm của các
Tỉnh Trung Du và Miền núi phía Bắc”
 Kích chuột hai lần liên tiếp vào nhãn “Tạm” trong hộp
chú thích bên dưới đồ thị, sau đó nhấn phím Delete để
xóa bỏ.
 Thên nhãn trục tung: Nhấp phải chuột lên đồ thị | chọn
Select Data… | tại Horizontal (Category) Axis
Labels nhấn nút Edit | chọn vùng dữ liệu A72:B79 vào
làm nhãn.

118 | GPE

Chương 6. Đồ Thị Thanh Ngang