Tải bản đầy đủ
Chương 5. Đồ Thị Cột

Chương 5. Đồ Thị Cột

Tải bản đầy đủ

86 | GPE

Chương 5. Đồ Thị Cột

 Đồ thị cột xếp chồng dạng 100% (100% Stacked
column) và đồ thị xếp chồng dạng 100% 3-D:
Loại đồ thị này so sánh phần trăm của mỗi thành
phần so với tổng các thành phần. Khi đó trục tung
thể hiện dạng phần trăm.
 Đồ thị cột 3-D: dùng khi bạn muốn so sánh dữ liệu
giữa các loại thành phần (categories) và giữa các
chuỗi số liệu (series).
 Ngoài ra đồ thị cột còn có các hình dạng như: hình
trụ (Cylinder), hình nón (cone), và hình kim tự tháp
(pyramid).
5.1. Đồ thị cột đơn giản
Số liệu thực hành

Yêu cầu: Vẽ đồ thị cột so sánh doanh thu qua các năm của
công ty PNJ.

Chương 5. Đồ Thị Cột

Kết quả vẽ như hình sau:

Các bước thực hiện minh họa trong Excel 2016:
Bước 1: Chọn vùng dữ liệu A4:E4
Bước 2: Vào Insert | Insert Column or Bar Chart

GPE | 87

88 | GPE

Bước 3: Chọn Clustered Column

Chương 5. Đồ Thị Cột

Chương 5. Đồ Thị Cột

GPE | 89

Bước 4: Sau khi Excel vẽ đồ thị theo số liệu chọn, chúng ta sẽ
tiến hành hiệu chỉnh và định dạng lại một số thành phần cho
giống với yêu cầu.
 Sửa lại tiêu đề cho đồ thị thành “Doanh thu PNJ qua các
năm” bằng cách chọn tiêu đề và nhập vào nội dung mới.
 Thay các số thứ tự mà Excel tự gán vào trên trục hoành
của đồ thị: Chọn đồ thị | vào Chart Tools | vào Design |
chọn Select Data | nhấn chọn nút Edit bên khung
Horizontal… bên phải | quét chọn vùng B3:E3 trên bảng

Chương 5. Đồ Thị Cột

90 | GPE

tính | nhấn OK | nhấn OK đóng hộp thoại.

 Chọn màu cho trục tung/ trục hoành bằng cách chọn trục |
vào Chart Tools | vào Format | chọn màu/ độ dày/ kiểu
nét/ mũi tên cho trục tại Shape Outline.
o Weight: chọn độ mỏng hay dày của nét vẽ
o Dashes: chọn kiểu của nét vẽ
o Arrows: một số hình dạng điểm cuối của nét vẽ

Chương 5. Đồ Thị Cột

GPE | 91

 Chọn màu cho các cột đồ thị bằng cách chọn cột đồ thị |
vào Chart Tools | Format | chọn màu nền cột tại Shape
Fill và màu khung viền tại Shape Outline.
o Picture: chọn hình làm nền cho cột đồ thị
o Gradient: chọn kiểu hiệu ứng nền đồ thị
o Texture: chọn các kiểu nền cột có kết cấu hoa văn
đẹp mắt.
 Thêm nhãn cho trục tung và trục hoàn bằng cách chọn đồ
thị | vào Chart Tools | Design | Add Chart Element |
Axis Titles | chọn Primary Horizontal để thêm nhãn trục
hoành hay chọn Primary Vertical để thêm nhãn trục tung.

92 | GPE

Chương 5. Đồ Thị Cột

Sau đó nhập lại nội dung cho các nhãn này.

 Thêm các nhãn số liệu cho các cột bằng cách chọn cột đồ
thị | nhấp phải lên cột | chọn Add Data Labels | chọn tiếp
Add Data Labels. Các nhãn sẽ được thêm vào các cột sẽ
hiển thị theo mặc định của Excel, chúng ta cần định dạng
lại chúng cho phù hợp với yêu cầu.

Chương 5. Đồ Thị Cột

GPE | 93

 Chọn các nhãn trên cột | nhấp phải chuột lên nhãn | chọn
Format Data Labels…

94 | GPE

Chương 5. Đồ Thị Cột

o Tại Label Options | chọn như hình trên để chỉ cho
hiện giá trị của cột và vị trí nhãn là nằm ở giữa cột.
o Tại Size & Properties, phần Alignment chọn lại
Text direction như hình trên nhằm xoay chữ 270o.
Xem cách thiết lập cho các nhãn theo hình hộp thoại Format
Data Labels của Excel 2010 bên dưới.

Chương 5. Đồ Thị Cột

GPE | 95

5.2. Đồ thị cột dạng cụm có nhiều cột
Tiếp tục sử dụng bảng dữ liệu ở phần trên, hãy vẽ đồ thị cột
dạng cụm nhiều cột để được như hình sau:

96 | GPE

Chương 5. Đồ Thị Cột

Các bước thực hiện minh họa trong Excel 2013:
Bước 1: Chọn vùng dữ liệu A4:E6
Bước 2: Vào Insert | chọn Insert Column or Bar Chart |
chọn kiểu Clustered Column.

Bước 3: Hiệu chỉnh và định dạng đồ thị
 Sửa lại tiêu đề cho đồ thị thành “Công ty Cổ phần Vàng
bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ)” bằng cách chọn tiêu đề và
nhập vào nội dung mới.
 Thay đổi nhãn trục hoành ta chọn đồ thị | nhấp phải chuột