Tải bản đầy đủ
Chương 4. Các Thao Tác Với Chuỗi Số Liệu Trong Đồ Thị

Chương 4. Các Thao Tác Với Chuỗi Số Liệu Trong Đồ Thị

Tải bản đầy đủ

70 | GPE

Chương 4. Các Thao Tác Với Chuỗi Số Liệu Trong Đồ Thị

4.1.2. Ẩn bớt chuỗi (Series) hay các loại (Categories)
Muốn ẩn tạm thời các chuỗi ta chọn đồ thị | nhấp chọn nút
Chart Filters | bỏ tích ở ô vuông chuỗi/ loại muốn ẩn | nhấn
Apply.

Hình 4-2. Ẩn bớt chuỗi dùng Chart Filters

Chương 4. Các Thao Tác Với Chuỗi Số Liệu Trong Đồ Thị

GPE | 71

Ngoài ra, ta có thể làm theo cách chọn đồ thị | nhấp phải chuột
| chọn Select Data… | bỏ tích ở ô vuông các chuỗi/ loại muốn
ẩn | nhấn OK.

Hình 4-3. Ẩn bớt chuỗi dùng Select Data

4.2. Thêm chuỗi mới vào đồ thi ̣
4.2.1. Dùng Select Data Source
Đồ thị hiện tại (xem hình trang sau) có hai cột “Giá vốn hàng
bán” và “Doanh thu”. Ta muốn thêm vào cột mới “Lợi nhuận
gộp”. Các bước thực hiện như sau:
Bước 1: Chọn đồ thi ̣ cầ n thêm chuỗi mới | vào Chart Tools |
Design | Select Data.

72 | GPE

Chương 4. Các Thao Tác Với Chuỗi Số Liệu Trong Đồ Thị

Hình 4-4. Hộp thoại Select Data Source

Bước 2: Nhấp nút Add, hộp thoại Edit Series xuất hiện.

Chương 4. Các Thao Tác Với Chuỗi Số Liệu Trong Đồ Thị

GPE | 73

Hình 4-5. Khai báo thông số cho hộp Edit Series

 Series name: Chọn ô chứa tên của chuỗi, ví dụ ở đây ta
chọn ô A6 chứa “Lợi nhuận gộp”. Ta cũng có thể nhập
tên trực tiếp vào hộp Series name từ bàn phím.
 Chọn vùng chứa dữ liệu tại Series Values hoặc cũng
có thể nhập trực tiếp các giá trị cần vẽ. Ở đây ta chọn
vùng B6:E6.
 Nếu nhập trực tiếp từ bàn phím thì như hình sau:

74 | GPE

Chương 4. Các Thao Tác Với Chuỗi Số Liệu Trong Đồ Thị

Hình 4-6. Nhập trực tiếp số liệu

Bước 3: Nhấn OK trở về hộp Select Data Source. Nhấn tiếp
OK để hoàn tất.
4.2.2. Dùng Paste Special
Ta có thể thêm nhanh chuỗi mới vào đồ thi ̣ bằng cách chép
(Ctrl+C) dữ liệu của nó vào bộ nhớ, sau đó chọn đồ thi ̣ và
nhấn tổ hợp (Ctrl+V) để dán vào đồ thi ̣(đa phần là đúng nhu
cầu). Nếu khi dán vào không đúng như mong muốn thì bạn
nên chọn Paste | Paste Special… sẽ có thêm các tùy chọn hữu
ích. Các bước thực hiện:
Bước 1: Chọn vùng dữ liệu của cột mới cần thêm vào đồ thị.
Ở đây, ta chọn vùng A6:E6 và nhấn Ctrl+V.

Chương 4. Các Thao Tác Với Chuỗi Số Liệu Trong Đồ Thị

GPE | 75

Hình 4-7. Chọn dữ liệu

Bước 2: Chọn đồ thị | vào Home | chọn Paste | chọn Paste
Special… khai báo các lựa chọn:

Hình 4-8. Hộp thoại Paste Special

 New series: Thêm chuỗi mới
 Rows: Dữ liệu mà ta chép đang bố trí theo dòng
 Series Names in First Column: Tên chuỗi chính là cột
đầu tiên.

76 | GPE

Chương 4. Các Thao Tác Với Chuỗi Số Liệu Trong Đồ Thị

Hiệu chỉnh lại các tùy chọn nếu Excel tự chọn chưa đúng.
Bước 3: Nhấn OK hoàn tất.
4.3. Thay đổi chuỗi số liệu
Một đồ thị sau khi vẽ xong nhưng ta muốn thay đổi nguồn dữ
liệu thì làm theo các cách sau:
4.3.1. Dùng hộp thoại Select Data Source
Bước 1: Chọn đồ thi ̣cầ n chỉnh sửa số liệu, vào Chart Tools |
Design | Select Data. Hộp thoại Select Data Source xuất
hiện.

Hình 4-9. Thay đổi dữ liệu từ “Tài sản ngắn hạn” sang dòng
“Tổng cộng tài sản”

Bước 2: Chọn chuỗi cầ n chỉnh sửa | nhấp nút Edit | hộp thoại
Edit Series xuất hiện.

Chương 4. Các Thao Tác Với Chuỗi Số Liệu Trong Đồ Thị

GPE | 77

Hình 4-10. Thay đổi vùng địa chỉ tham chiếu

Bước 3: Chọn lại vùng dữ liệu mới tại Series Values. Ví dụ
chọn B55:E55. Chọn lại tên chuỗi tại ô A55.
Bước 4: Nhấn OK đóng Edit Series, nhấn tiếp OK hoàn tất.
4.3.2. Dùng chuột di chuyển vùng dữ liệu
Bước 1: Chọn đồ thi ̣ cầ n chỉnh sửa số liệu, ta thấy có 3 vùng
địa chỉ khác biệt màu đang được chọn là A53 (tên chuỗi),
B52:E52 (các nhãn trên trục hoành) và B53:E53 (số liệu của
chuỗi đang chọn).

78 | GPE

Chương 4. Các Thao Tác Với Chuỗi Số Liệu Trong Đồ Thị

Hình 4-11. Chọn Series cần thay đổi dữ liệu

Bước 2: Dùng chuột chọn vào cạnh của ô A53 và giữ trái
chuột kéo đến địa chỉ A55 để đổi tên chuỗi thành “Tổng cộng
tài sản”.
Bước 3: Dùng chuột chọn vào cạnh của vùng B53:E53 và giữ
trái chuột kéo đến vùng địa chỉ B55:E55 để đổi vùng dữ liệu
mới chứa giá trị “Tổng cộng tài sản”.

Chương 4. Các Thao Tác Với Chuỗi Số Liệu Trong Đồ Thị

GPE | 79

Thế là đã đổi xong tên và vùng dữ liệu mới, vùa B52:E52
không cần đổi.
4.4. Thao tác với hàm Series
Ngoài các cách thao tác, hiệu chỉnh chuỗi số liệu ở phần
trước, chúng ta có thể điều chỉnh trực tiếp hàm Series trên
Formula Bar.

Hình 4-12. Hàm Series của chuỗi đang chọn trên thanh Formula

Cú pháp:
= Series(series_name, category_labels, values, order, sizes)
Trong đó:
o Series_name: (tùy chọn) tham chiếu đến ô chứa tên
chuỗi, bạn có thể nhập văn bản trực tiếp vào và nhớ đặt
trong cặp nháy kép.

80 | GPE

Chương 4. Các Thao Tác Với Chuỗi Số Liệu Trong Đồ Thị

o Category_labels: (tùy chọn) tham chiếu đến vùng chứa
các nhãn cho các loại số liệu trên tru ̣c hoành, nếu bỏ
trống Excel tự đánh số các loại bắt đầ u là số 1. Ta có
thể nhập trực tiếp các nhãn vào vùng này, nhớ ngăn
cách các nhãn bằng dấu phẩy và đặt trong cặp ngoặc
móc {}.
o Values: (bắt buộc) tham chiếu đến vùng chứa số liệu
của các chuỗi cầ n ve.̃
o Order: (bắt buộc) Là số nguyên qui đinh
̣ thứ tự vẽ của
các chuỗi (nếu đồ thi ̣có nhiều hơn 1 chuỗi).
o Sizes: (chỉ dùng cho đồ thi ̣ bong bóng – Bubble chart)
Tham chiếu đến vùng chứa dữ liệu về kích thước của
bong bóng trong đồ thi ̣ kiểu Bubble. Các giá tri ̣ có thể
nhập trực tiếp vào vùng này, ngăn cách nhau bằng dấu
phẩy và đặt trong cặp ngoặc móc {}.
 Do vậy khi muốn thay đổi số liệu, nhãn,… cho chuỗi thì ta
chỉ cần chọn hình chuỗi đó trong đồ thị rồi vào vùng tương
tứng của hàm Series trên thanh Formula để sửa lại.
 Ví dụ chọn chuỗi “Tài sản ngắn hạn” trên đồ thị rồi vào
vùng Series_name nhập vào đoạn văn bản “Tổng cộng tài
sản”. Nhấn Enter sau khi hoàn tất.