Tải bản đầy đủ
Chương 3. Hiệu Chỉnh Và Định Dạng Đồ Thị

Chương 3. Hiệu Chỉnh Và Định Dạng Đồ Thị

Tải bản đầy đủ

Chương 3. Hiệu Chỉnh Và Định Dạng Đồ Thị

GPE | 47

Hình 3-1: Định dạng Chart Area

 Ngoài ra bạn có thể vào Chart Tools | Format | nhóm
Shape Styles có cung cấp rất nhiều mẫu định dạng dựng
sẵn rất đẹp.
 Ta có thể phục hồi tình trạng ban đầu cho các thành phần
của đồ thị đã được định dạng bằng cách chọn thành phần |
nhấp phải chuột | Reset to Match Style.
Ghi chú:
o Fill: Nhóm lệnh liên quan đến tô nền cho thành
phần đang chọn
o Border: Nhóm lệnh liên quan đến kẻ khung và màu
sắc của thành phần đang chọn. Các kiểu đường két
kẻ khung của thành phần đang chọn.
o Shadow: Liên quan đến việc đổ bóng cho thành

48 | GPE

Chương 3. Hiệu Chỉnh Và Định Dạng Đồ Thị

phần đang chọn
o Glow: Hiệu ứng làm nổi các cạnh của thành phần
đang chọn.
o Soft Edge s: Hiệu ứng các cạnh đối tượng đang
chọn.
o 3-D Format: Tạo hiệu ứng 3-D cho thành phần
đang chọn.
Bạn cũng có thể dùng các nút lệnh trên Chart Tools | Format
để định dạng nhanh cho Chart Area.

Hình 3-2: Định dạng bằng Ribbon

3.2. Hiệu chỉnh Plot Area
 Chọn Plot Area | Chart Tools | Format | Shape Styles |
chọn kiểu định dạng.
 Muốn phóng to/ thu nhỏ Plot Area | nhấp chuột trái vào
các nút bao quan Plot Area và kéo hướng vô Plot Area để
thu nhỏ và hướng ra ngoài Plot Area để phóng to.

Chương 3. Hiệu Chỉnh Và Định Dạng Đồ Thị

GPE | 49

Hình 3-3: Định dạng Plot Area

3.3. Hiệu chỉnh tiêu đề đồ thị, tiêu đề trục hoành và tiêu
đề trục tung
Tùy theo kiểu đồ thị đang xử lý mà Excel cho phép bạn hiệu
chỉnh các loại tiêu đề của kiểu đồ thị đó.
 Hiệu chỉnh nội dung tiêu đề đồ thị bằng cách chọn tiêu đề,
sau đó nhấp chuột vào thanh Formula Bar và nhập vào
tiêu đề cho đồ thị.
 Vào ngăn Home trên Ribbon, chọn các nút định dạng về
màu chữ, kiểu chữ, kích thước chữ…
 Hoặc nhấp phải chuột lên tiêu đề và chọn Format Chart
Title… xuất hiện hộp thoại cho phép định dạng nền,
đường kẽ, các hiệu ứng và canh lề, …

50 | GPE

Chương 3. Hiệu Chỉnh Và Định Dạng Đồ Thị

Hình 3-4: Hiệu chỉnh tiêu đề đồ thị

Chương 3. Hiệu Chỉnh Và Định Dạng Đồ Thị

GPE | 51

3.4. Hiệu chỉnh chú thích
 Vào ngăn Home trên Ribbon, chọn các nút định dạng về
màu chữ, kiểu chữ, kích thước chữ…
 Để hiệu chỉnh chú thích ta chọn Legend | vào Chart Tools
| Format | chọn các kiểu từ Shape Styles và WordArt
Style.
 Ta cũng có thể chọn Legend | nhấp phải chuột | chọn
Format Legend… từ thực đơn ngữ cảnh.

Hình 3-5. Hiệu chỉnh Legend

52 | GPE

Chương 3. Hiệu Chỉnh Và Định Dạng Đồ Thị

 Để hiệu chỉnh nội dung của các chú thích thì ta cần sửa
lại nội dung trong nguồn dữ liệu vẽ đồ thị.
o Sửa trực tiếp từ nguồn dữ liệu trên bảng tính thì
ta nhập trực tiếp nội dung chú thích mới vào hai
ô A38:A39.

Hình 3-6. Thay đổi Legend tại ô nguồn trên bảng tính

o Hoặc, nhấp phải chuột vào đồ thị | chọn Select
Data…| chọn lên nhãn ở khung bên trái
(Legend Entries) ví dụ như “Tài sản ngắn hạn”
| nhấn Edit | nhập trực tiếp chú thích mới vào
hộp Series name | OK. Khi đó các chú thích
này tồn tại độc lập với nguồn dữ liệu trên bảng
tính (ô A38:A39).

Chương 3. Hiệu Chỉnh Và Định Dạng Đồ Thị

GPE | 53

Hình 3-7. Thay đổi Legend thông qua hộp Select Data

3.5. Hiệu chỉnh nhãn dữ liệu
 Chọn nhãn dữ liệu | vào ngăn Home trên Ribbon, chọn các
nút định dạng về màu chữ, kiểu chữ, kích thước chữ…
 Hoặc, chọn nhãn dữ liệu | vào Chart Tools | Format | lựa
chọn kiểu định dạng từ Shape Styles và WordArt Styles.
 Để có thêm các tùy chọn về nhãn dữ liệu, chọn các nhãn

54 | GPE

Chương 3. Hiệu Chỉnh Và Định Dạng Đồ Thị

dữ liệu | nhấp phải chuột | chọn Format Data Labels…

Hình 3-8. Các tùy chọn cho nhãn dữ liệu

Chương 3. Hiệu Chỉnh Và Định Dạng Đồ Thị

GPE | 55

3.6. Hiệu chỉnh đường lưới ngang và dọc
 Để hiệu chỉnh màu sắc, kiểu của đường lưới nào thì chọn
nó rồi vào Chart Tools | Format | Shape Style | chọn kiểu
và màu sắc theo nhu cầu.

Hình 3-9. Định dạng đường lưới

 Để có nhiều tùy chọn hơn ta có thể nhấp phải chuột lên
đường lưới rồi chọn Format Gridlines…

Chương 3. Hiệu Chỉnh Và Định Dạng Đồ Thị

56 | GPE

Hình 3-10. Tùy chọn đường lưới

3.7. Hiệu chỉnh các trục
Muốn hiệu chỉnh thông số cho trục trên đồ thị thì bạn hãy
chọn trục | nhấp phải chuột | chọn Format Axis… Sau đây là
giải thích các thông số trong hộp thoại Format Axis.

Chương 3. Hiệu Chỉnh Và Định Dạng Đồ Thị

3.7.1. Trục dạng số

Hình 3-11. Hộp thoại Format Axis – trục dạng số

GPE | 57