Tải bản đầy đủ
Chương 2. Thao Tác Với Đồ Thị

Chương 2. Thao Tác Với Đồ Thị

Tải bản đầy đủ

Chương 2. Thao Tác Với Đồ Thị

30 | GPE

2.2. Di chuyển đồ thị
1. Đồ thi ̣ là Embedded Chart, nhấ p trái chuô ̣t lên đồ thi ̣
vùng Chart Area để cho ̣n đồ thi ̣di chuyển, khi đó đầ u
con trỏ chuô ̣t có thêm ký hiêụ mũi tên 4 chiề u.
2. Giữ trái chuô ̣t và di chuyể n đồ thi ̣đế n nơi khác.

Hình 2-2. Di chuyển đồ thị

2.3. Thay đổ i kích thước đồ thị
1. Đồ thi ̣ là Embedded Chart, nhấ p trái chuô ̣t lên đồ thi ̣
vùng Chart Area để cho ̣n đồ thi ̣ cầ n thay đổ i kić h
thước, khi đó xung quanh đồ thi ̣xuấ t hiê ̣n 8 nút.
2. Di chuyể n chuô ̣t vào các nút này, giữ trái chuô ̣t và kéo
hướng vô tâm đồ thi ̣ để thu nhỏ và hướng ra ngoài để
phóng to.

Hình 2-3. Ký hiê ̣u trỏ chuột khi phóng to/ thu nhỏ, sao chép đồ thi ̣

Chương 2. Thao Tác Với Đồ Thị

GPE | 31

2.4. Sao chép đồ thị
1. Chọn đồ thị, dùng tổ hơ ̣p phím để chép đồ
thi ̣vào bô ̣ nhớ.
2. Chọn mô ̣t ô nào đó trong bảng tin
́ h và nhấ n
để dán đồ thi ̣vào.

Hình 2-4. Sao chép đồ thị dùng chuột phải

2.5. Xóa đồ thị
Chọn đồ thị, sau đó nhấn phím Delete để xóa đồ thị. Để xóa
Chart Sheet, trước tiên hãy chọn Chart Sheet, sau đó nhấp
phải chuột và chọn Delete từ thực đơn ngữ cảnh.

Chương 2. Thao Tác Với Đồ Thị

32 | GPE

2.6. Thêm các thành phần của đồ thị
Chọn đồ thị | vào Chart Tools | Design | Add Chart
Element. Sử dụng các nhóm lệnh tạo các thành phần tương
ứng trên đồ thị được thiết kế sẵn như tựa đề, chú thích, các
nhãn, đường lưới,…
Axes: Để ẩn/ hiện trục tung và trục hoành vào: Chart Tools |
Design | Add Chart Element | Axes | rồi chọn
o Primary Horizontal: để hiện trục hoành
o Primary Vertical: để hiện trục tung

Hình 2-5. Ẩn/ hiện các trục đồ thị

Chart Title: Để thêm tiêu đề chính cho đồ thị vào: Chart
Tools | Design | Add Chart Element | Chart Title | lựa chọn
vị trí cho tiêu đề từ danh sách.
o None: Không có tiêu đề

Chương 2. Thao Tác Với Đồ Thị

GPE | 33

o Above Chart: Tiêu đề nằm bên trên đồ thị
o Centered Overlay: Tiêu đề nằm đè trên đồ thị

Hình 2-6. Thêm tiêu đề cho đồ thị

Axis Title: Để thêm nhãn cho trục hoành (hay trục tung) vào
Chart Tools | Design | Add Chart Element | Axis Title | lựa
chọn:
o Primary Horizontal: Thêm nhãn trục hoành
o Primary Vertical: Thêm nhãn trục tung

34 | GPE

Chương 2. Thao Tác Với Đồ Thị

Thêm nhãn trục hoành và trục tung

Date Labels: Để thêm các nhãn số liệu lên đồ thị vào: Chart
Tools | Design | Add Chart Element | Data Labels | chọn vị
trí hiển thị nhãn:
o None: Không hiển thị
o Center: Hiển thị giữa các chuỗi của đồ thị
o Inside End: Hiển thị ở phía trên (cuối) các chuỗi
của đồ thị.
o Insdie Base: Hiển thị ở phía dưới (cuối) các chuỗi
của đồ thị
o Data Callout: Hiển thị trong một khung bên ngoài
các chuỗi đồ thị

Chương 2. Thao Tác Với Đồ Thị

GPE | 35

Hình 2-7. Thêm các nhãn vào đồ thị

Date Table: Để thêm bảng dữ liệu của đồ thị vào: Chart
Tools | Design | Add Chart Element | Data Table | chọn vị
trí hiển thị nhãn:
o None: Không hiển thị
o With Legend Keys: Hiển thị kèm theo chú thích các
chuỗi trong đồ thị.
o No Legend Keys: Chỉ hiển thị bảng số liệu

36 | GPE

Chương 2. Thao Tác Với Đồ Thị

Hình 2-8. Thêm bảng dữ liệu dưới đồ thị

Chương 2. Thao Tác Với Đồ Thị

GPE | 37

Error Bars: Thêm các thanh bieu diễn sự tương đối (không
chính xác) về mặt dữ liệu lên đồ thị: Chart Tools | Design |
Add Chart Element | Error Bars | chọn kiểu:
o None: Không hiển thị
o Standard Error: Hiển thị thanh theo sai số chuẩn
của cả tập số liệu.
o Percentage: Hiển thị thanh sai lệch theo dạng %.
Excel mặc định là 5% và ta có thể khai báo lại.
o Standard Deviation: Hiển thị thanh theo độ lệch
chuẩn của cả tập số liệu (theo công thức tính độ
lệch chuẩn của Excel).
o Fixed value: Hiển thị thanh theo một giá trị cố định
do ta nhập vào.
Ghi chú: Error Bars là các thanh dùng để biểu diễn sự không
chính xác (dung sai) về mặt dữ liệu của tập số liệu mà ta dùng
để vẽ đồ thị. Error Bars biểu diễn phạm vi dao động của các
số liệu trên đồ thị.
Error Bars hỗ trợ trong các dạng đồ thị như vùng, thanh, cột,
đường và phân tán.

38 | GPE

Chương 2. Thao Tác Với Đồ Thị

Hình 2-9. Hiển thị thanh biểu diễn dung sai của dữ liệu

Chương 2. Thao Tác Với Đồ Thị

GPE | 39

Gridlines: Thêm các đường lưới ngang và dọc vào Chart
Tools | Design | Add Chart Element | Gridlines | chọn kiểu:
o
o
o
o

Primary Major Horizontal: Lưới ngang chính
Primary Major Vertical: Lưới dọc chính
Primary Minor Horizontal: Lưới ngang chi tiết
Primary Minor Vertical: Lưới dọc chi tiết

Hình 2-10. Thêm các đường lưới

Chương 2. Thao Tác Với Đồ Thị

40 | GPE

Legend: Thêm hộp chú thích vào Chart Tools | Design |
Add Chart Element | Legend | chọn vị trí hiển thị chú thích:
o
o
o
o
o

None: Không hiển thị
Right: Hiện bên phải
Top: Hiện bên trên Plot Area dưới Chart Title
Left: Hiện bên trái
Bottom: Hiện bên dưới

Hình 2-11. Thêm hộp chú thích