Tải bản đầy đủ
Chương 1. Giới Thiệu Về Đồ Thị

Chương 1. Giới Thiệu Về Đồ Thị

Tải bản đầy đủ

Chương 1. Giới Thiệu Về Đồ Thị

GPE | 3

Hình 1-1. Chọn nơi đặt đồ thị

1.1. Các bước vẽ và tùy biến đồ thị
Phầ n này trình bày các bước vẽ đồ thi ̣từ mô ̣t bảng số liê ̣u cho
trước và tùy biến mô ̣t số tùy cho ̣n của đồ thi.̣ Bảng bên dưới là
số liệu kế t quả nghiên cứu về sự thõa mañ của các nhóm
khách hàng phân theo đô ̣ tuổ i. Nế u chúng ta dùng bảng kế t
quả này để báo cáo cũng không có vấ n đề gì, tuy nhiên báo
cáo sẽ sinh đô ̣ng và thuyế t phu ̣c hơn nế u chúng ta biế n các
con số này thành đồ thi ̣ để kết quả nghiên cứu đươ ̣c nhin
̀ thấ y
mô ̣t cách trực quan hơn.

Hình 1-2. Bảng số liê ̣u mẫu

4 | GPE

Chương 1. Giới Thiệu Về Đồ Thị

Thực hành theo các bước sau:
Bước 1: Cho ̣n vùng dữ liê ̣u A3:E5 (cho ̣n luôn các nhañ của
các cô ̣t).
Bước 2: Vào Insert | Recommended Charts. Ví du ̣ chúng ta
Clustered Column.

Hình 1-3. Hộp Insert Chart

Chương 1. Giới Thiệu Về Đồ Thị

GPE | 5

Hình 1-4. Kiểu đồ thị Clustered Column

Nếu đồ thị nhóm các cột theo Doanh thu, Lợi nhuận sau thuế
nhưng ta muốn chúng nhóm theo năm. Khi đó, bạn chọn đồ
thị rồi vào Design | Switch Row/ Column để đảo cách nhóm
dữ liệu.

Hình 1-5. Đảo dòng thành cột cho đồ thị

6 | GPE

Chương 1. Giới Thiệu Về Đồ Thị

Bước 3: Chúng ta có thể thay đổ i cách bố trí của các thành
phầ n trên đồ thi ̣ bằng cách: Cho ̣n đồ thi ̣ | Chart Tools |
Design | cho ̣n kiểu thích hơ ̣p trong Quick Layout. Ví du ̣ ta
cho ̣n kiể u Layout 4.

Hình 1-6. Chọn Layout 4 cho đồ thị

Chương 1. Giới Thiệu Về Đồ Thị

GPE | 7

Hình 1-7. Đồ thị chọn Layout 4

Bước 4: Thêm các thành phần vào đồ thị tại Chart Tools |
Design | Add Chart Element. Ví dụ:
 Chọn Chart Title | chọn Above Chart để thêm hộp nhập
tên đồ thị.
 Chọn Axis Titles | chọn Primary Hirizontal và Primary
Vertical để thêm hộp nhập tên trục hoành và trục tung.

8 | GPE

Chương 1. Giới Thiệu Về Đồ Thị

Hình 1-8. Thêm Chart Title cho đồ thị

Bước 5: Ngoài ra, chúng ta có thể chọn lại tông màu cho đồ
thi ̣ bằng cách cho ̣n Chart Tools | Design | Change Colors.

Chương 1. Giới Thiệu Về Đồ Thị

GPE | 9

Hình 1-9. Chọn tông màu

Bước 6: Thay đổi kiểu định dạng đồ thị tại Chart Tools |
Design | Chart Styles. Ví dụ ta chọn Style 3

10 | GPE

Chương 1. Giới Thiệu Về Đồ Thị

Hình 1-10. Đồ thị chọn Style 3

Bước 7: Chúng ta có thể đổ i sang kiể u đồ thị khác bằ ng cách
vào: Chart Tools | Design | Change Chart Type. Hô ̣p thoa ̣i
Change Chart Type sẽ liê ̣t kê toàn bô ̣ các kiể u đồ thi ̣hiê ̣n có
của Excel tha hồ cho ba ̣n lựa cho ̣n.

Chương 1. Giới Thiệu Về Đồ Thị

GPE | 11

Hình 1-11. Hộp Change Chart Type và chọn kiể u đồ thi ̣ khác

Chương 1. Giới Thiệu Về Đồ Thị

12 | GPE

1.2. Nhận biế t các thành phầ n trên đồ thi ̣

Hình 1-12. Các thành phầ n trên đồ thi ̣

1.2.1. Các thành phầ n thông dụng
1. Chart title: Tiêu đề chính của đồ thi.̣
2. Chart area: Là toàn bô ̣ đồ thi ̣ chứa các thành phầ n khác
trong đồ thi.̣
3. Plot area: Vùng chứa đồ thi ̣và các bảng số liê ̣u của đồ thi ̣
4. Data label: Biể u diễn các số liê ̣u cu ̣ thể trên đồ thi ̣
5. Legend: Các chú thić h, giúp ta biế t đươ ̣c thành phầ n nào
trong đồ thi ̣biể u diễn cho chuổ i số liê ̣u nào.
6. Horizontal gridlines: Các dường lưới ngang.
7. Horizontal axis: Tru ̣c nằ m ngang (tru ̣c hoành) của đồ thi.̣
8. Data table: Thay vì dùng “Data label” ta có thể dùng
“Data table” ngay bên dưới hình ve,̃ là bảng số liê ̣u để vẽ
đồ thi.̣

Chương 1. Giới Thiệu Về Đồ Thị

GPE | 13

9. Horizontal axis title: Tiêu đề tru ̣c hoành của đồ thi,̣ xác
đinh
̣ kiể u dữ liê ̣u trình diễn trên tru ̣c hoành.
10. Vertical gridlines: Các đường lưới do ̣c.
11. Vertical axis: Tru ̣c do ̣c (tru ̣c tung) của đồ thi.̣
12. Vertical axis title: Tiêu đề tru ̣c tung, chọn kiể u dữ liê ̣u
trin
̀ h diễn trên tru ̣c tung.
1.2.2. Một số thành phầ n chỉ có trong đồ thi ̣ 3-D

Back Wall

Column

Floor

Floor
Hình 1-13. Đồ thi ̣ 3-D, các thành phầ n bổ sung


Back wall: Màu/ hiǹ h hề n phiá sau đồ thi ̣
Side wall: Màu/ hình nề n ở các ca ̣nh bên của đồ thi ̣
Floor: Màu/ hiǹ h nề n bên dưới đồ thi ̣
Column depth: Đô ̣ sâu của các thành phầ n biể u diễn chuỗi
số liê ̣u dưới da ̣ng 3-D.