Tải bản đầy đủ
TẬP TÍNH ĐỘNG VẬT IV. Một số hình thức học tập ở ĐV:

TẬP TÍNH ĐỘNG VẬT IV. Một số hình thức học tập ở ĐV:

Tải bản đầy đủ

TẬP TÍNH ĐỘNG VẬT
IV. Một số hình thức học tập ở ĐV:

2- In vết:

In

vết có ở nhiều loài động vật,
dễ thấy nhất là ở chim.

TẬP TÍNH ĐỘNG VẬT
IV. Một số hình thức học tập ở ĐV:
• 3- Điều kiện hóa:

A.Điều kiện hóa đáp ứng:là hình thành mối liên
kết mới trong thần kinh trung ương dưới tác
động của các kích thích kết hợp động thời
( Kiểu Paplop)

TẬP TÍNH ĐỘNG VẬT
IV. Một số hình thức học tập ở ĐV:

B. Điều kiện hóa hành động:
• 3Điều
kiện

kiểu
liên
kếthóa:
một hành vi của động với một
phần thưởng(hoặc phạt), sau đó động vật chủ
động lặp lại các hành vi đó ( Kiểu Skinno)

TẬP TÍNH ĐỘNG VẬT
IV. Một số hình thức học tập ở ĐV:

4- Học khôn:
Là kiểu học phối hợp các
kinh nghiệm cũ
để tìm cách giải quyết những
tình huống mới

TẬP TÍNH ĐỘNG VẬT
IV. Một số hình thức học tập ở ĐV:
5- Học ngầm:
Là kiểu học không có ý thức, không biết mình đã học
được.Khi có nhu cầu thì kiến thức đó tái hiện Giúp ĐV tìm
thức ăn,tránh thú săn mồi

KẾT LUẬN
1-Tập tính là chuỗi các phản ứng của ĐV
trả lời các kích thích của môi trường.Có
hai loại tập tính là TT bẩm sinh và TT học
được ( Ngoài ra còn có TT hỗn hợp)
2-Cơ sở thần kinh của TT là các phản xạ
không điều kiện và phản xạ có điều kiện
3-Các hình thức học tập chủ yếu của ĐV l
à: quen nhờ, in vết,ĐK hóa đáp ứng, ĐK
hóa hành động học ngầm và học khôn