Tải bản đầy đủ
4 Thuật toán chữ ký số

4 Thuật toán chữ ký số

Tải bản đầy đủ

32

5. Tập cặp khóa (bí mật, công khai) K = {(a, b)/a,b ∈ Zn ,
a*b ≡ 1 (modφ(n))}.
Bước 2. Ký số:
Chữ ký trên x ∈ P là y = Sig k (x) = x a (mod n), y ∈ A.

(1)

Bước 3. Kiểm tra chữ ký:
Verk (x,y) = đúng ⇔ x ≡ y b (mod n).

(2)

2.4.1.2 Ví dụ minh hoạ
Bước 1. Tạo khoá (bí mật, công khai)
Chọn 2 số nguyên tố p = 11, q = 3.
1. n = p*q = 11*3 = 33
2. φ(n) = (p-1)*(q-1) = 10*2 = 20
3. Chọn b = 3 gcd (b, φ(n)) = gcd (3, 20) = 1
4. Tính a:
4.1. φ(n) = (b*a-1)*k .
4.2. Tập các ước số của φ(n) là ki = 1, 2, 4, 5, 10, 20.
Khi ki = 1 => a = 7
Khi ki= 4, 10 => a không đồng dư với b theo mod φ(n) => loại
Khi Ki = 2, 5, 20 => a không nguyên => loại
5. Khoá công khai = (n, b) = (33, 3)
Khoá bí mật = (n, a) = (33, 7).
Bước 2. Ký số
Chữ ký trên x = 3
y = Sig k (x) = x a (mod n) = 37 mod 33 = 837 mod 33 = 12 , y ∈ A.
Bước 3. Kiểm tra chữ ký:
Verk (x,y) = đúng ⇔ x ≡ y b (mod n)
⇔ 3 ≡ 123 (mod 33).

.

2.4.1.3 Độ an toàn của chữ ký RSA
Bài toán căn bản bảo đảm độ an toàn của Sơ đồ chữ ký RSA

33

Bài toán tách số nguyên n thành tích của 2 số nguyên tố: n = p*q. Vì nếu giải
được bài toán này thì có thể tính được khóa mật a từ khóa công khai b và phần tử
công khai n.
Người gửi G gửi tài liệu x cùng chữ ký y đến người nhận N, có 2 cách xử lý.


Ký trước, Mã hóa sau:
G ký trước vào x bằng chữ ký y = SigG (x), sau đó mã hoá x và y nhận được

z = eG (x, y). G gửi z cho N. Nhận được z, N giải mã z để được x, y. Tiếp theo kiểm
tra chữ ký VerN (x, y) = true ?


Mã hóa trước, Ký sau:
G mã hoá trước x bằng u = eG (x), sau đó ký vào u bằng chữ ký v = SigG (u).

G gửi (u, v) cho N. Nhận được (u, v), N giải mã u được x. Tiếp theo kiểm tra chữ
ký VerN (u, v) = true ?
Giả sử H lấy trộm được thông tin trên đường truyền từ G đến N.
Trong trường hợp ký trước, mã hoá sau H lấy được z. Trong trường hợp mã hoá
trước, ký sau H lấy được (u,v).
Để tấn công x trong hai trường hợp, H đều phải giải mã thông tin lấy được.
Để tấn công vào chữ ký, thay bằng chữ ký (giả mạo), thì xảy ra điều gì?


Trường hợp ký trước, mã hoá sau để tấn công chữ ký y, H phải giải mã z

mới nhận được y.


Trường hợp mã hoá trước, ký sau để tấn công chữ ký v, H đã sẵn có v, H

chỉ việc thay v bằng v’. H thay chữ ký v trên u, bằng chữ ký của H là v’= SigH(u),
gửi (u,v’) đến N. Khi nhận được v’, N kiểm thử thấy sai, gửi phản hồi lại G. G có
thể chứng minh chữ ký đó là giả mạo. G gửi chữ ký đúng v cho N, nhưng quá trình
truyền tin sẽ bị chậm lại.
Như vậy trong trường hợp mã hoá trước, ký sau thì H có thể giả mạo chữ
ký mà không cần giải mã. Vì thế có lời khuyên: Hãy ký trước, sau đó mã hoá cả
chữ ký.
2.4.2 Thuật toán chữ ký DSA/ DSS [1,5,7]
2.4.2.1 Sơ đồ
Bước 1. Tạo cặp khóa (bí mật, công khai) (a, h)

34

Input:

2 số nguyên tố lớn phân biệt p và q.

Output:

Cặp (a,h) là khóa công khai và khoá bí mật.

Thuật toán
Chọn số nguyên tố p sao cho bài toán logarit rời rạc trong Z p là “khó” giải.
Chọn q là ước nguyên tố của p -1. Tức là p -1 = t * q hay p = t * q + 1. (Số nguyên
tố p cỡ 512 bit, q cỡ 160 bit).
Chọn g ∈ Zp* là căn bậc q của 1 mod p, (g là phần tử sinh của Zp* ).
Tính α = g t, chọn khóa bí mật a ∈ Zp*, tính khóa công khai h ≡ α a mod p.
- Đặt P = Z q*, A = Z q* x Z q* ,
K = {(p, q, α, a, h)/ a ∈ Zp*, h ≡ α a mod p}.
- Với mỗi khóa (p, q, α, a, h), k’ = a bí mật, k” = (p, q, α, h) công khai.
Bước 2. Ký số
Dùng 2 khóa ký: khóa a và khóa ngẫu nhiên bí mật r ∈ Z q*. Chữ ký trên x ∈
Zp* là Sig k’ (x, r) = (γ, δ),
Trong đó γ = (α r mod p) mod q, δ = ((x + a * γ ) * r -1 mod q (Chú ý r ∈ Z
*, để bảo đảm tồn tại r -1 mod q).

q

Bước 3. Kiểm tra chữ ký:
Với e1 = x * δ -1 mod q, e2 = γ * δ -1 mod q.
Ver k” (x, γ, δ) = đúng ⇔ (α e1 * h e2 mod p) mod q = γ
2.4.2.2 Ví dụ
Bước 1. Tạo cặp khóa (bí mật, công khai) (a, h):
Chọn p = 7649, q = 239 là ước nguyên tố của p - 1, t = 32.
Tức là p - 1 = t * q hay p = t * q + 1 = 32*q + 1 =32*239 + 1= 7649.
Chọn g =3 ∈ Z7649 là phần tử sinh. α =g t mod p = 3 32mod 7649= 7098
Chọn khóa mật a = 85,
khóa công khai h = α a mod p = 709885 mod 7649 = 5387.
Bước 2. Ký số:
Dùng 2 khóa ký: a và khóa ngẫu nhiên r = 58 ∈ Z q*, r -1 mod q = 136.
Chữ ký trên x = 1246 là Sig k’ (x, r) = (γ, δ) = (115, 87).

35

Trong đó:
γ = (α r mod p) mod q = (709858 mod 7649) mod 239 = 593 mod 239 = 115.
δ = (x + a * γ ) * r -1 mod q = (1246 + 85 * 115) * 136 mod 239 = 87.
Bước 3. Kiểm tra chữ ký:
(γ, δ) = (115, 87) là chữ ký đúng trên x = 1246.
e1 = x* δ -1 mod q = 1246 *11 mod q = 83,
e2 = γ * δ -1 mod q = 115*11 mod q = 70.
Điều kiện kiểm thử đúng (α e1 * h e2 mod p) mod q = γ , với δ -1 = 11.
(709883 *538770 mod 7649) mod 239 = 593 mod 239 = 115 = γ.
2.4.2.3 Độ an toàn của chữ ký DSA
a. Liên quan tới các tính toán cụ thể trong sơ đồ
Chú ý rằng phải có δ ≠ 0 (mod q) để bảo đảm có δ -1 mod q trong điều kiện
kiểm thử (tương đương UCLN(δ, p-1) = 1). Vì vậy nếu chọn r mà không được điều
kiện trên, thì phải chọn r khác để có δ ≠ 0 (mod q). Tuy nhiên khả năng δ ≡ 0 mod
q là 2-160 , điều đó hầu như không xảy ra. Một chú ý là thay vì tính p trước rồi mới
tính q, ta sẽ tính q trước rồi tìm p.
b. Liên quan chung tới DSS (1991)
Độ dài cố định của p là 512 bit. Nhiều người muốn p có thể thay đổi lớn hơn.
Vì thế NIST sửa đổi là p có độ dài thay đổi, là bội của 64: từ 512 đến 1024 bit.
Nếu dùng chữ ký RSA với thành phần kiểm tra chữ ký là nhỏ, thì việc kiểm
tra nhanh hơn việc ký. Đối với DSS, ngược lại, việc ký nhanh hơn kiểm tra. Điều
này dẫn đến vấn đề.
Một tài liệu chỉ được ký một lần, nhưng nó lại được kiểm tra nhiều lần, nên
người ta muốn thuật toán kiểm tra nhanh hơn.
2.5 Chứng thực khóa công khai
2.5.1 Giới thiệu
Chúng ta đã tìm hiểu về chữ ký số và chúng ta cũng biết được rằng phải
quản lý khóa công khai thật tốt khoá công khai nhưng vấn đề đặt ra ở đây là người
dùng phải lo quản lý “khóa công khai” của riêng họ, hay có cơ quan chung để quản

36

lý “khóa công khai” của mọi người dùng. Câu trả lời: Người dùng phải lo quản lý
khoá riêng (khoá bí mật) là điều tự nhiên.
Người dùng không đủ sức để quản lý “khóa công khai” của mình, vì nó đã
được công khai cho nhiều người biết. Trên thực tế có một cơ quan chuyên cung cấp
và quản lý một “giấy chứng nhận” có cơ sở pháp lý để chứng thực “khóa công khai”
nào đó hiện thời do ai sở hữu. “Giấy chứng nhận” này được gọi là “chứng chỉ số”.
Khi người dùng bị lộ khóa bí mật, họ phải báo cho cơ quan này biết, để xin được
cấp “chứng chỉ số” cho “khóa công khai” mới.
Hiện nay trên thế giới người ta theo xu hướng tổ chức các cơ quan như trên
để cung cấp và quản lý các “khóa công khai” của người dùng. Tổ chức này được gọi
là cơ quan chứng thực “khóa công khai”. Các nội dung về chứng thực khóa công
khai sẽ được đề cập tại phần tiếp theo.
2.5.2 Hạ tầng khóa công khai
Khái niệm
PKI (Public Key Infrastructure) thực chất là các dịch vụ sử dụng phương
thức mã hoá với khoá công khai. Thành phần chính của hệ thống PKI là các thẻ xác
nhận. Mỗi thẻ xác nhận có hai thành phần thông tin cơ bản là định danh và khoá
công khai của đối tượng sử dụng. Các thẻ xác nhận này do đối tượng quản lý thẻ
xác nhận tạo ra và ký với phương thức chữ ký số. Trong một số hệ thống, đối tượng
quản lý đăng ký được tách riêng ra khỏi CA. Đối tượng này không tạo ra các thẻ
xác nhận. Nó có nhiệm vụ xác minh đối tượng truyền thông tức là quá trình xác
thực khi một đối tượng yêu cầu một thẻ xác nhận của CA (Certification Authority)
sẽ do RA (Registration Authority) cơ quan đăng ký đảm nhận.
PKI là một dịch vụ nền cho các dịch vụ an toàn an ninh dựa trên các thẻ xác
nhận. Trong các hệ thống này, PKI đảm nhận vai trò tạo lập, quản lý và phân phát
các thẻ xác nhận cho các đối tượng truyền thông. Tất cả các chức năng quản lý của
hệ thống PKI đều hướng tới một yêu cầu duy nhất: Quản lý các đối tượng sử dụng
trong hệ thống với khoá công khai của các đối tượng đó.
Các thành phần của PKI: một PKI bao gồm các thành phần sau [10]
 Nhà cung cấp chứng thực số (CA - Certification Authority)