Tải bản đầy đủ
Tài liệu tham khảo

Tài liệu tham khảo

Tải bản đầy đủ

i

MỤC LỤC
Mục lục……………………………………………………………………………... i
Danh mục chữ viết tắt ……………………………………………………………. iv
Danh mục hình vẽ………………………………………………………………...... v

MỞ ĐẦU........................................................................................................1
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ TOÁN HỌC CỦA HỆ MẬT MÃ............................4
1.1 Cơ sở toán học.........................................................................................4
1.1.1 Ước chung lớn nhất, bội chung nhỏ nhất.........................................4
1.1.2 Số nguyên tố.....................................................................................5
1.1.3 Quan hệ đồng dư [3,4]......................................................................6
1.2 Hệ mã hóa................................................................................................8
1.2.1 Khái niệm hệ mã hóa dữ liệu............................................................8
1.2.2 Phân loại hệ mã hóa [4]....................................................................8
1.2.2.1 Hệ mã hóa khóa đối xứng..........................................................8
1.2.2.2 Hệ mã hóa khóa công khai......................................................10
1.2.2.3 Hệ mã hóa khối (Modern Block Ciphers)...............................11
1.3 Một số hệ mã hóa khóa công khai.........................................................12
1.3.1 Hệ mã hóa khóa công khai RABIN................................................12
1.3.2 Hệ mã hóa khóa công khai ELGAMAL.........................................13
1.3.3 Hệ mã hóa khóa công khai RSA [4]...............................................14
1.4 Kết luận chương....................................................................................15
CHƯƠNG 2: CHỮ KÝ SỐ.........................................................................17
2.1 Giới thiệu...............................................................................................17
2.1.1 Khái niệm.......................................................................................17
2.1.2 Phân loại chữ ký số ........................................................................18
2.1.2.1 Digital Signatures (Chữ ký số)................................................18
2.1.2.2 E-SIGN (Dấu điện tử).............................................................18
2.1.2.3 Biometric Signatures (Chữ ký sinh trắc học)..........................18
2.1.3 Cách tạo chữ ký..............................................................................19
2.1.3.1 Chữ ký số (digital signature) [5].............................................19
2.1.3.2 Chữ ký điện tử (electronic signature) [13]..............................20
2.1.4 Sơ đồ chữ ký số..............................................................................21
2.1.5 Các ưu điểm của chữ ký số.............................................................21
2.1.6 Quá trình thực hiện chữ ký số khóa công khai...............................22
2.2 Các ứng dụng của chữ ký số..................................................................23
2.2.1 Ứng dụng trong giao dịch điện tử...................................................23
2.2.2 Ứng dụng trong bỏ phiếu điện tử...................................................23
2.2.3 Ứng dụng trong ngân hàng.............................................................24
2.2.4 Ứng dụng trong hệ thống tiền điện tử............................................24
2.2.5 Ứng dụng trong doanh nghiệp........................................................24

ii

2.3 Hàm băm...............................................................................................25
2.3.1 Khái niệm.......................................................................................25
2.3.2 Các hàm băm thông dụng...............................................................27
2.3.2.1 Thuật toán hàm băm MD.........................................................28
2.3.2.2 Hàm băm SHS/ SHA...............................................................29
2.4 Thuật toán chữ ký số.............................................................................31
2.4.1 Thuật toán chữ ký RSA [5,7].........................................................31
2.4.1.1 Sơ đồ.......................................................................................31
2.4.1.2 Ví dụ minh hoạ.......................................................................32
2.4.1.3 Độ an toàn của chữ ký RSA...................................................32
2.4.2 Thuật toán chữ ký DSA/ DSS [1,5,7].............................................33
2.4.2.1 Sơ đồ.......................................................................................33
2.4.2.2 Ví dụ.......................................................................................34
2.4.2.3 Độ an toàn của chữ ký DSA..................................................35
2.5 Chứng thực khóa công khai...................................................................35
2.5.1 Giới thiệu........................................................................................35
2.5.2 Hạ tầng khóa công khai..................................................................36
2.5.3 Chứng thực khóa công khai............................................................40
2.5.3.1 Khái niệm................................................................................40
2.5.3.2 Nhà cung cấp dịch vụ chữ ký số, Chứng thực chữ ký số tại
Việt Nam.............................................................................................40
2.5.4 Chứng thực khóa công khai X.509.................................................42
2.5.4.1 Sự chứng thực người dùng......................................................42
2.5.4.2 Huỷ bỏ sự chứng thực.............................................................43
2.5.4.3 Các thủ tục chứng thực............................................................44
2.6 Kết luận chương....................................................................................45
CHƯƠNG 3: BẢO MẬT TRANG THÔNG TIN ÐIỆN TỬ...................46
3.1 Giới thiệu trang thông tin điện tử..........................................................47
3.1.1 Khái niệm trang thông tin...............................................................47
3.1.2 Phân loại trang thông tin................................................................47
3.1.3 Các tính năng cơ bản của một portal..............................................48
3.1.4 Giới thiệu trang thông tin của Sở thông tin & Truyền thông tỉnh
Bắc Giang................................................................................................50
3.2 Bảo mật an toàn thông tin......................................................................52
3.2.1 Giới thiệu .......................................................................................52
3.2.2 Bảo đảm thông tin trong quá trình truyền thông tin trên mạng .....52
3.2.2.1 Các loại hình tấn công ...........................................................52
3.2.2.2 Yêu cầu của một hệ truyền thông tin an toàn và bảo mật ......54
3.2.2.3 Vai trò của mật mã trong việc bảo mật thông tin trên mạng . .55
3.2.2.4 Các giao thức (protocol) thực hiện bảo mật. ..........................55
3.3 Bảo đảm hệ thống khỏi sự xâm nhập phá hoại từ bên ngoài ...............56

iii

3.4 Giao thức bảo mật ứng dụng chữ ký số cho các văn bản pháp quy trên
trang thông tin.............................................................................................57
3.4.1 Giao thức SSL...........................................................................57
3.4.2 Bảo mật hệ điều hành.................................................................61
3.4.3 Bảo mật cho ứng dụng DNS.......................................................62
3.4.4 Bảo mật Website với SSL Certificate........................................64
3.5 Cài đặt thực nghiệm và đánh giá...........................................................64
3.6 Kết luận chương....................................................................................67
TÀI LIỆU THAM KHẢO..........................................................................71