Tải bản đầy đủ
Chương 3. THỬ NGHIỆM CHƯƠNG TRÌNH BẢO VỆ THÔNG TIN

Chương 3. THỬ NGHIỆM CHƯƠNG TRÌNH BẢO VỆ THÔNG TIN

Tải bản đầy đủ

63

Hình 3.1 Chương trình mã hoá
 Sử dụng hệ mã hoá RSA
Chọn RSA\Tạo khoá, sẽ xuất hiện giao diện Hình 3.7. Sau khi nhập hai số
nguyên tố khác nhau, lớn hơn 1 và Click nút Tạo khoá, chương tính toán và đưa ra
một cặp gồm Khoá bí mật, Khoá công khai. Click nút Lưu khoá BM và Lưu khoá
CK để lưu Khoá bí mật và Khoá công khai vào hai File văn bản riêng rẽ.

Hình 3.2 Tạo khoá bí mật, công khai
Chọn RSA\Mã hoá, sẽ xuất hiện một giao diện Hình 3.3. Người dùng nhập
chuỗi số dạng Hecxedecimal, click nút Khoá CK để tải File khoá công khai, sau đó
click nút Mã hoá để mã hoá. Click nút Lưu bản mã để lưu bản mã vào File text.
Để giải mã chọn RSA\Giải mã sẽ xuất hiện giao diện Hình 3.4. Click nút
Bản mã và Khoá BM để tải File chứa bản mã và khoá bí mật, sau đó click nút giải
mã.

64

Hình 3.3 Mã hoá chuỗi Hexadecimal

Hình 3.4 Giải mã dùng hệ mã hoá RSA

 Sử dụng hệ mã hoá DES
Chọn DES\Mã hoá để xuất hiện giao diện Hình 3.5. Click nút File...để tải File
cần mã hoá, nhập khoá mã hoá vào ô key sau đó click nút mã hoá. Chương trình tự
lưu file mã vào cùng thư mục với file gốc với phần tên là tên file gốc và thêm
_DaMaHoa vào cuối.

65

Hình 3.5 Mã hoá file dữ liệu dùng hệ DES
Chọn DES\Giải mã để xuất hiện giao diện Hình 3.6. Click nút File...để tải File
cần giải mã, nhập khoá mã hoá (khoá giải mã trùng với khoá mã hoá) vào ô key sau
đó click nút Giải mã. Chương trình tự lưu file bản rõ vào cùng thư mục với file mã
với phần tên là tên file cần giải mã và thêm _DaGiaiMa vào cuối.

Hình 3.6 Giải mã file dữ liệu dùng hệ DES
3.2. THỬ NGHIỆM CHƯƠNG TRÌNH KÝ SỐ

3.2.1. Bài toán
Xây dựng chương trình xác thực chữ ký số sử dụng sơ đồ chữ ký RSA
3.2.2. Cài đặt chương trình
Cài đặt bằng ngôn ngữ C# trên môi trường Microsoft Visual C# 2008
Express Edition. Chương trình chạy trên hầu hết các hệ điều hành của windows đã
cài đặt thêm Microsoft .NET Framework 2.0, Adobe Acrobat Reader 10
Windows Media Player 10.
3.2.3. Các thành phần chương trình
 Tạo khoá.
 Ký tài liệu.
 Xác thực chữ ký.
3.2.4. Sử dụng chương trình66

Khi chạy chương trình sẽ có một giao diện chính như Hình 3.7

Hình 3.7 Chương trình ký số RSA

Chọn chức năng Tạo khoá sẽ xuất hiện giao diện Hình 3.7. Sau khi nhập hai
số nguyên tố khác nhau, lớn hơn 1 và Click nút Tạo khoá, chương tính toán và đưa
ra một cặp gồm Khoá bí mật, Khoá công khai. Click nút Lưu khoá BM và Lưu khoá
CK để lưu Khoá bí mật và Khoá công khai vào hai File text riêng rẽ.

Hình 3.8 Tạo khoá bí mật, công khai

67

Khi chọn chức năng Ký tài liệu sẽ xuất hiện giao diện cho phép tải File tài
liệu cần ký và File chứa khoá bí mật (Khoá BM). Click nút ký để tiến hành ký và
Click nút Lưu chữ ký để lưu chữ ký vào một File text.

Hình 3.9 Ký tài liệu
Để xác thực ta chọn chức năng Xác thực chữ ký, sau đó click các nút tương
ứng để tải File tài liệu gốc mà trước đó đã ký số lên đại diện của nó, File Chữ ký và
File khoá công khai (Khoá CK) rồi click nút Xác thực. Tuỳ thuộc vào kết quả xác
thực mà chương trình đưa ra thông báo Đúng chữ ký hoặc Không đúng chữ ký.

Hình 3.10 Xác thực chữ ký
KẾT LUẬN

68

Qua quá trình tìm hiểu, nghiên cứu về một số vấn đề bảo vệ thông tin trong tính
toán lưới, luận văn đã thu được một số kết quả sau:
1. Nghiên cứu tài liệu để hệ thống lại các vấn đề sau:
-

Khái quát về Hệ thống tính toán lưới: Khái niệm, các lợi ích, các thành
phần cơ bản, kiến trúc của hệ thống lưới.

-

Khái quát về Bảo vệ thông tin trong tính toán lưới: Cơ chế, chính sách,
cơ sở hạ tầng bảo đảm thông tin trong tính toán lưới.

-

Vấn đề bảo vệ thông tin trong tính toán lưới: Một số phương pháp bảo vệ
thông tin trong tính toán lưới.

2. Thử nghiệm chương trình bảo vệ thông tin
-

Chương trình mã hoá RSA và DES

-

Chương trình ký số và xác thực chữ ký số RSA

HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Thử nghiệm xây dựng hệ thống tính toán lưới và cách thức bảo vệ thông tin
trong hệ thống đó.

TÀI LIỆU THAM KHẢO
Tiếng Việt

69

[1]. Phan Đình Diệu (2002), Lý thuyết mật mã & An toàn thông tin, NXB Đại
học Quốc Gia Hà Nội.
[2]. Trịnh Nhật Tiến (2008), Giáo trình môn An toàn dữ liệu, Trường Đại
học Công nghệ- Đại học Quốc Gia, Hà Nội.
[3]. Trung tâm tính toán hiệu năng cao- Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội,
Báo cáo đề tài nhánh nghiên cứu về Grid Computing
Tiếng Anh
[4]. Ahmar Abbas - Grid Computing: A Practical Guide to Technology and
Applications
[5]. Ian Foster, Carl Kesselman, Steven Tuecke, The Anatomy of Grid,
ntl J.Supercomputer Applications, 2001.
[6]. IBM Red Books - Introduction to Grid Computing with Globus.
[7]. Sam Lang, Sam Meder, Security and Credential Management on the
Grid, CLUSTERWORLD volume 1 no 2 , pp. 8-11, 02/2004
[8]. Daniel Minoli - A Networking Approach to Grid Computing