Tải bản đầy đủ
6 Kết quả đạt được

6 Kết quả đạt được

Tải bản đầy đủ

54

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN
Tra cứu ảnh dựa theo nội dung hiện nay đang là một lĩnh vực nghiên cứu mở.
Những công nghệ đang rất còn non trẻ và còn nhiều vấn đề cần phải tiếp tục nghiên
cứu. Trong giới hạn của luận văn, tôi đã trình bày tổng quan về công nghệ tra cứu ảnh
dựa theo nội dung cùng với các phương pháp thường được sử dụng. Đặc biệt tôi đã
xây dựng thử nghiệm chương trình tra cứu ảnh với cơ sở dữ liệu ảnh tự nhiên dựa vào
đặc trưng của từng vùngđã thu được những kết quả nhất định. Qua đó ta cũng thấy
được hiệu quả của phương pháp đãcho kết quả khá hiệu quảmặt khác thời gian tìm
kiếm cũngnhanh. Nhưng do tra cứu ảnh theo nội dung dựa trên các đặc trưng từng
vùnggồmmàu sắc, vị trí không gian và cỡ nên chỉ phản ánh được một khía cạnh nào đó
của ảnh chứ không thể phản ánh được hếtngữ nghĩa của bức ảnh.
Mặc dù vậy hệ thống vẫn đáp ứng được phần lớn các yêu cầu của người sử
dụng. Ở Việt Nam, các công việc quản lý, tìm kiếm các bức ảnh, biểu trưng(logo) chủ
yếu là thủ công làm mất khá nhiều thời gian và công sức. Nếu chúng ta có thể đầu tư
xây dựng được một hệ thống tra cứu ảnh tốt thì sẽ thu được những lợi ích to lớn trên
mọi lĩnh vực như hình sự, giáo dục, văn hóa…Đặc biệt có lợi khi các hệ thống này có
thể tìm kiếm được những bức ảnh trên Internet vì đây là một kho dữ liệu vô cùng
lớnvà phong phú.
Luận văn đã thực hiện được các công việc sau:
- Tìm hiểu được tổng quan về tra cứu ảnh dựa vào nội dung.
- Nghiên cứu được phương pháp tra cứu ảnh dựa vào phân cụm các pixel của
ảnh.
- Tìm hiểu và sưu tầm được tập ảnh thử nghiệm.
- Xây dựng được hệ thống thực nghiệm tra cứu cho kết quả tốt.

55

TÀI LIỆU THAM KHẢO
Tiếng Việt:
1.
Nguyễn Đức Nghĩa – Nguyễn Tô Thành, Toán rời rạc, NXB Đại học Quốc
gia Hà nội, 2003.
2.
Nguyễn Thị Thu Chung, Xây dựng danh bạ web tiếng việt với phân cụm
phân cấp văn bản, khoá luận tốt nghiệp đại học chính quy, Trường đại học công
nghệ- Đại học quốc gia Hà Nội, 2009.
Tiếng Anh:
3.
Beckmann, N., Kriegel, H.-P., Schneider, R., and Seeger, B. (1990), The
R*Tree: An efficient and robust access method for points and rectangles. In Proc.
of ACM SIGMOD.
4. David M. Blei, Hierarchical clustering, COS424 Princeton University,
February 28, 2008.
5.
Flickner.M, Sawhney.H, Niblack.W, Ashley.J, Huang.Q, Dom.B,
Gorkani.D, Hafner.J, Lee. D, Petkovic. D, Steele.D, Yanker.D, Query by Image
and Video Content: The QBIC System. IEEE Computer 1995, september, pp. 2332.
6. H. Tamura, S. Mori, and T. Yamawaki. Texture features corresponding to
visual perception. IEEE Transactionson Systems,Man, and Cybernetics,
SMC-8(6):460–473, 1978.
7. J.Z. Wang, J. Li, and G. Wiederhold. Simplicity: Semantics-sensitive
integrated matching for picture libraries. IEEE Trans. on Pattern Analysis
and Machine Intelligence, 23(9):947–963, 2001.
8. R. Haralick, K. Shanmugam, and I. Dinstein. Texture feature for image
classification. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics,
SMC-3(6):610–621, 1973.
9. R.C. Gonzalez and R.E. Woods, Digital Image Processing.AddisonWesley, third edition, 1992.
10. R.O. Stehling, M.A. Nascimento, and A.X Falc˜ao. An adaptive and
efficient clustering-based approach for content based image retrieval in
image databases. In Proc. of the Intl. Data Engineering and Application
Symposium, pages 356–365, 2001.
11. T. Kanungo, D. M. Mount, N. Netanyahu, C. Piatko, R. Silverman, & A.
Y.Wu (2002) An efficient k-means clustering algorithm: Analysis and
implementation Proc. IEEE Conf. Computer Vision and Pattern
Recognition, pp.881-892.
12. Veena Sridhar (2002), Region-based Image Retrieval Using Multiple
Features, Technical Report Technical Report TR 02-10, University of
Alberta, Edmonton, Alberta, Canada.
13. Geusebroek, J. M., van den Boomgaard, R., Smeulders, A. W. M., and
Geerts, H. (2001). Color invariance. IEEE Trans. on Pattern Analysis and
Machine Intelligence, 23(12):1338–1350.
Các tài liệu khác:
14. http://www.ics.uci.edu/~eppstein/280/tree.html

56

15. http://vi.wikipedia.org/wiki/Không_gian_Euclide.
16. Wang’s research group (2004), http://wang.ist.psu.edu/docs/related.shtml