Tải bản đầy đủ
5 Kết quả đạt được

5 Kết quả đạt được

Tải bản đầy đủ

47

Các vùng của ảnh sau khi được phân cụm

Hình 3.10:Các vùng ảnh sau khi phân cụm
Giao diện chính thao tác cơ sở dữ liệu

Hình 3.11: Giao diện chính tab cơ sở dữ liệu.

48

Thêm một ảnh vào cơ sở dữ liệu:

Hình3.12: Giao diện thêm một ảnh vào cơ sở dữ liệu.
Xoá một ảnh khỏi cơ sở dữ liệu:

Hình 3.13: Giao diện xoá một ảnh khỏi cơ sở dữ liệu.

49

Đánh giá hiệu quả của hệ thống
Trong luận văn này, chúng ta sử dụnghai ảnh ở trong tập cơ sở dữ liệu và hai ảnh
ở ngoài tập cơ sở dữ liệu để làm ảnh mẫu truy vấnđể xem hiệu quả của chương trình
đạt được. Hệ thống sẽ đưa ra bẩy ảnh kết quả gần nhất với ảnh mẫu truy vấn.
Sử dụng hai ảnh trong cơ sở dữ liệu làm ảnh truy vấn:
+ Ảnh truy vấn thứ nhất :

Hình 3.14: Ảnh mẫu truy vấn thứ nhất.
+ Ảnh kết quả thu được lần thứ nhất:

Hình 3.15: Kết quả truy vấn lần thứ nhất.

50

+ Ảnh truy vấn thứ hai :

Hình 3.16: Ảnh mẫu truy vấn thứ hai.
+ Ảnh kết quả thu được lần thứ hai:

Hình 3.17: Kết quả truy vấnlần thứ hai.

51

Sử dụng hai ảnh không có trong tập cơ sở dữ liệu ảnh làm ảnh truy vấn:
+ Ảnh truy vấn lần thứ 3 :

Hình 3.18: Ảnh mẫu truy vấn thứ ba.
+ Ảnh kết quả thu được lần thứ ba:

Hình 3.19: Kết quả truy vấn lần thứba.

52

+ Ảnh truy vấn lần thứ 4 :

Hình 3.20: Ảnh mẫu truy vấn thứ ba.
+ Ảnh kết quả thu được lần thứ 4:

Hình 3.21: Kết quả truy vấn lần thứ4.

53

Ở trên chúng ta đã thấy được sự hiệu quả của hệ thống khi truy vấn ảnh mẫu
không có trong CSDL và có trong CSDL. Tiếp theo chúng ta sẽ đánh giá hệ thống theo
chủ đề với những tham số ngưỡng khác nhau bằng cách thay đổi ngưỡng đầu vào của
một ảnh mẫu truy vấn thuộc một số chủ đề nhất định.
Ngưỡng màu

Ngưỡng cỡ

Số cụm

Kết quả

9

0,1

45

50%

10

0,1

31

65%

11

0,1

26

50%

12

0,1

16

55%

13

0,05

12

65%

13

0,1

13

70%

13

0,15

13

65%

Bảng 3.4 : Bảng kết quả tra cứu với chủ đề Ngựa
Ngưỡng màu

Ngưỡng cỡ

Số cụm

Kết quả

10

0,1

19

70%

11

0,05

23

60%

11

0,1

23

90%

11

0,15

24

65%

12

0,1

21

70%

13

0,1

22

90%

Bảng 3.5 : Bảng kết quả tra cứu với chủ đề Hoa
Kết quả trong hai bảng trên cho ta thấy với ngưỡng màu hay ngưỡng cỡ khác nhau
sẽ cho kết quả tra cứu khác nhau. Kết quả tra cứu tốt hay không phụ thuộc rất nhiều
vào cách chọn ngưỡng màu và ngưỡng cỡ cho phù hợp
3.6 Kết quả đạt được

Trong chương cuối này, tôi đã trình bày về phân tích thiết kế hệ thống tra cứu
ảnh dựa vào phân cụm và một số kết quả thử nghiệm đạt được. Qua các kết quả thu
được ta có thể nhận thấy rằngphương pháp tra cứu dựa vào đặc trưng màu cho kết quả
khá tốt so với mong muốn tra cứu của người dùng.

54

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN
Tra cứu ảnh dựa theo nội dung hiện nay đang là một lĩnh vực nghiên cứu mở.
Những công nghệ đang rất còn non trẻ và còn nhiều vấn đề cần phải tiếp tục nghiên
cứu. Trong giới hạn của luận văn, tôi đã trình bày tổng quan về công nghệ tra cứu ảnh
dựa theo nội dung cùng với các phương pháp thường được sử dụng. Đặc biệt tôi đã
xây dựng thử nghiệm chương trình tra cứu ảnh với cơ sở dữ liệu ảnh tự nhiên dựa vào
đặc trưng của từng vùngđã thu được những kết quả nhất định. Qua đó ta cũng thấy
được hiệu quả của phương pháp đãcho kết quả khá hiệu quảmặt khác thời gian tìm
kiếm cũngnhanh. Nhưng do tra cứu ảnh theo nội dung dựa trên các đặc trưng từng
vùnggồmmàu sắc, vị trí không gian và cỡ nên chỉ phản ánh được một khía cạnh nào đó
của ảnh chứ không thể phản ánh được hếtngữ nghĩa của bức ảnh.
Mặc dù vậy hệ thống vẫn đáp ứng được phần lớn các yêu cầu của người sử
dụng. Ở Việt Nam, các công việc quản lý, tìm kiếm các bức ảnh, biểu trưng(logo) chủ
yếu là thủ công làm mất khá nhiều thời gian và công sức. Nếu chúng ta có thể đầu tư
xây dựng được một hệ thống tra cứu ảnh tốt thì sẽ thu được những lợi ích to lớn trên
mọi lĩnh vực như hình sự, giáo dục, văn hóa…Đặc biệt có lợi khi các hệ thống này có
thể tìm kiếm được những bức ảnh trên Internet vì đây là một kho dữ liệu vô cùng
lớnvà phong phú.
Luận văn đã thực hiện được các công việc sau:
- Tìm hiểu được tổng quan về tra cứu ảnh dựa vào nội dung.
- Nghiên cứu được phương pháp tra cứu ảnh dựa vào phân cụm các pixel của
ảnh.
- Tìm hiểu và sưu tầm được tập ảnh thử nghiệm.
- Xây dựng được hệ thống thực nghiệm tra cứu cho kết quả tốt.