Tải bản đầy đủ
Chương 4 : CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN TẠI ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP QUẢNG NINH

Chương 4 : CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH TRỰC TUYẾN TẠI ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP QUẢNG NINH

Tải bản đầy đủ

-69-

− 64 MB RAM (RECOMMENDED)
− 200 MB free fixed disk
− Windows 98, ME
− Windows NT, 2000, XP (RECOMMENDED)

4.1.2. Môi trường phát triển, vận hành
− Xampp là chương trình tạo máy chủ Web (Web Server) trên máy
tính cá nhân (Localhost) được tích hợp sẵn Apache, PHP, MySQL,
FTP Server, Mail Server và các công cụ như PHPmyadmin.
Xampp được download và sử dụng miễn phí tại:
http://www.apachefriends.org/en/xampp-windows.html
− Sử dụng PHP Framework CodeIgninter.
− http://nukeviet.vn/ (Bản 3.4.02)

4.2. Giới thiệu chương trình
4.2.1. Các hệ con và chức năng
Hệ thống gồm hệ con là:
− Thông tin tuyển sinh
− Lịch thi
− Địa điểm thi
− Tra cứu phòng thi
− Đăng ký trực tuyến
− Tra cứu điểm thi

4.2.2. Một số giao diện chính
Giao diện trang chủ và một số chức năng chính chương trình

-70-

Hình 4.0: Giao diện trang chủ

Hình 4.1: Giao diện trang đăng ký tuyển sinh trực tuyến

-71-

Hình 4.2: Giao diện trang thông tin thí sinh

4.3. Hướng dẫn sử dụng một số chức năng chính
4.3.1. Chức năng đăng ký thi tuyển
- Đăng ký thi tuyển: Chọn mục tuyển sinh  đăng ký trực tuyến. Điền đầy đủ
thông tin vào phần Đăng ký tuyển sinh trực tuyến.
+ Nếu đăng ký dự thi đợt 1 chọn “lần đầu”.
+ Nếu đăng ký dự thi đợt 2 chọn “đăng ký lại”. Sau đó nhập đầy đủ thông tin
như : SBD, Khối thi, Tổng điểm….
- Sau đó chọn “đăng ký”. Hệ thống sẽ tự động tạo tài khoản đăng nhập cho thí
sinh và gửi vào hòm mail mà thí sinh đăng ký. Thí sinh sẽ dùng tên đăng nhập và
mật khẩu do hệ thống cấp cho trong suốt quá trình dự thi.

4.3.2. Chức năng thông báo kết quả thi tuyển
- Có 2 hình thức tra cứu kết quả dự thi cho thi sinh:
+ Đăng nhập vào hệ thống theo tài khoản hệ thống cung cấp, vào phần thông
tin thí sinh để xem điểm thi.
+ Vào phần Tra cứu điểm thi, chọn nguyện vọng, sau đó chọn cấp học và chọn
“xem kết quả”. Sau đó xem bảng kết quả điểm theo số báo danh của mình.

4.3.3. Chức năng lịch thi, địa điểm thi, tra cứu phòng thi
- Chọn năm cần hiển thị Ssu đó chọn “Xem thông tin”

-72-

KẾT LUẬN
Luận văn này tập trung xây dựng một chương trình tuyển sinh trực tuyến của
trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh.
Những kết quả luận văn đã thực hiện được:
− Tìm hiểu về Framewwork: khái niệm, phân loại và quá trình phát triển một
Framewwork.
− Tìm hiểu, thu thập dữ liệu và mô tả bài toán tuyển sinh của trường. Phân tích
thực trạng của hoạt động tuyển sinh để thấy rõ mặt được và mặt chế của hệ
thống tuyển sinh hiện tại. Từ đó nêu yêu cầu cho bài toán xây dựng chương
trình trợ giúp hoạt động này.
− Tiến hành phân tích bài toán theo phương pháp hướng đối tượng làm cơ sở
cho việc thiết kế hệ thống. Sau khi thiết kế theo cách thông thường, vận dụng
cấu trúc của framewwork để hoàn thiện thiết kế.
− Thiết kế hệ thống để có được một hệ thống tốt trên cơ sở lựa chọn môi trường
và công cụ phát triển: môi trường web, công cụ framework web và ngôn ngữ
PHP, hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL.
− Cài đặt hệ thống và thử nghiệm với các dữ liệu thực. Hệ thống vận hành tốt và
có thể đưa vào triển khai.
− Hệ thống ứng dụng cho bài toán cụ thể đã được triển khai cài đặt và sử dụng
tại trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh. Hệ thống đã đem lại những lợi
ích thiết thực trong quá trình tuyển sinh của nhà trường. Quản lý được thông
tin, nhu cầu của người học, từ đó các báo cáo tổng hợp và phân tích số liệu đã
hỗ trợ đắc lực cho quá trình ra quyết định tuyển sinh của nhà trường.
− Qua tìm hiểu thực tế cho thấy, bài toán tuyển sinh trực tuyến là rất cần thiết
cho các trường Đại học, Cao đẳng… nhất là trong quá trình cạnh tranh thu hút
học sinh như hiện nay. Nhờ có hệ thống này, công việc tuyển sinh của nhà
trường cũng được trợ giúp nhiều hơn và hiệu quả nhiều hơn.

-73-

Vì thời gian có hạn, mặc dù thiết kế rất đầy đủ, nhưng một số chức năng chưa
được triển khai. Các chức năng đã triển khai chưa thực sự tiện dụng, và chắc chắc
còn có lỗi vì chưa được kiểm thử kỹ càng.
Hướng tiếp tục :
− Triển khai mọi chức năng còn lại.
− Đưa chương trình vào vận hành và tiếp tục hoàn thiện các chưc năng để có
được một chương trình tốt, trợ giúp hiệu quả cho việc tuyển sinh trực tuyến.

-74-

TÀI LIỆU THAM KHẢO
Tiếng Việt
1. Đoàn Văn Ban, Phân tích thiết kế và lập trình hướng đối tượng, Nhà xuất bản
Thống kê, 1997.
2. Đoàn Văn Ban, Giáo trình Phân tích, thiết kế hệ thống hướng đối tượng bằng
UML, Đại học Khoa học Huế, 2004.
3. Đặng Văn Đức, Phân tích thiết kế hướng đối tượng bằng UML, NXB Giáo
dục, Hà Nội, 2002.
4. Nguyễn Văn Vỵ, Nguyễn Hữu Nguyên, Phân tích và thiết kế hướng đối tượng,
Khoa Công Nghệ, ĐHQGHN, Hà Nội, biên dịch 2001.
5. Nguyễn Văn Vỵ, Phân tích thiết kế các hệ thống thông tin hiện đại hướng cấu
trúc và hướng đối tượng, Nhà xuất bản Thống kê, Hà Nội, 2002.
6. Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh rình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học,
cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp (Ban hành kèm theo Thông tư số
57/2011/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục
và Đào tạo).
Tiếng Anh
7. Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson, John Vlissides, Design Patterns:
Elements of Reusable Object-Oriented Software, Wesley, 1994.
8. James W cooper, Introduction to Design Patterns in C#, IBM T J Watson
Research Center, 2002.
9. Kim Waldén and Jean-Marc Nerson, Seamless Object-Oriented Software
Architecture, Designers & Patterns Ltd, Oxford, 1994.
10. Michael Mattsson, “Object-Oriented frameworks, A survey of methodological
issues”, Lund, Sweden, 1996.
11. Zhiming Liu, Object-Oriented Sofware Development Using UML, UNI/IIST,
2001.
Các trang Web
12. http://www.dofactory.com/Patterns/Patterns.aspx
13. http://www.microsoft.com/vietnam/vstudio2008/Overview.aspx