Tải bản đầy đủ
1 Thiết kế chương trình ứng dụng mạng nơ ron Hopfield trong việc lập thời khóa biểu cho trường đại học.

1 Thiết kế chương trình ứng dụng mạng nơ ron Hopfield trong việc lập thời khóa biểu cho trường đại học.

Tải bản đầy đủ

http://www.ictu.edu.vn

48

- Cập nhập vijkl tại thời điểm (t+1) sử dụng phương trình (25)
vijkl = vijkl + ∆vijkl

Trong đó

1, nếu ∑ Wijkl ,i' j'k 'l'Vi' j'k 'l' (t ) + I ijkl ≥ 0 và Vijkl (t ) = 0

∆Vijkl = −1,nếu ∑ Wijkl ,i' j'k 'l'Vi' j 'k 'l' (t ) + I ijkl ≤ 0 và Vijkl (t ) = 1

 0, trong các trường hợp khác
Output: vijkl
Tín hiệu ra vijkl là một ma trận cho lời giải bài tốn lập thời khóa biểu.
Dưới đây là chương trình cài đặt thử nghiệm theo thuật giải mạng nơ-ron
Hopfield.
Giao diện chính chương trình

Hình 3.1: Giao diện chương trình thời khóa biểu

http://www.ictu.edu.vn

49

- Về giao diện ( UI) bao gồm nhiều Form trong đó có các form nhập dữ liệu
như hình vẽ:

Hình 3.2: Danh sách các form dữ liệu

http://www.ictu.edu.vn

50

Hình 3.3: Minh họa tìm kiếm dữ liệu theo lớp
3.2 Chuẩn bị dữ liệu
Để cài đặt chương trình thử nghiệm ta cần phải lựa chọn dữ liệu đầu
vào đơn giản và các tham số phù hợp. Trong bài tốn này, tơi cho dữ liệu đầu
vào là 2 lớp, 2 giáo viên, 4 phòng học, 4 tiết cụ thể và hệ số cơng thức là α
=3, β = γ = χ =1.
3.3. Kết quả thử nghiệm
- Nhập tham số cơng thức:

Hình 3.4: Nhập tham số cơng thức cho bài tốn thời khóa biểu
- Xếp thời khóa biểu

http://www.ictu.edu.vn

51

Hình 3.5: Minh họa kết quả sau khi xếp thời khóa biểu
Phần mềm Demo đã chạy ra kết quả là lịch thời khóa biểu, nhưng đang
còn bị xung đột giữa lớp - giáo viên - phòng học. Qua đó, tơi thấy rằng có thể
sử dụng mạng Hopfield để giải bài tốn lập thời khóa biểu cho trường đại học
tuy vậy còn nhiều các yếu tố ràng buộc và cần phải dành nhiều thời gian
nghiên cứu kỹ để cho kết quả tối ưu.
3.4. Đánh giá kết quả
Việc cài đặt chương trình mơ phỏng hệ thống ứng dụng mạng nơ-ron
Hopfield xếp lịch thời khóa biểu ban đầu cho kết quả khả quan. Tuy nhiên,
việc sử dụng mạng nơ-ron Hopfield để giải bài tốn cũng cần được thử
nghiệm nhiều và so sánh với các thuật giải siêu tìm kiếm khác.
Một hạn chế trong luận văn này là khi tiến hành cài đặt thuật giải gặp
phải vơ cùng khó khăn do tính trừu tượng trong thuật tốn sửa đổi của bài
tốn lập thời khóa biểu. Và việc so sánh giữa hai mơ hình TT2 và TT3 cần
phải có nhiều thời gian và cơng sức nghiên cứu tìm tòi hơn nữa.
Trong thời gian làm luận văn, mặc dù đã nỗ lực hết sức trong việc
nghiên cứu tìm tòi trong đó có các tài liệu tiếng anh liên quan và sự giúp đỡ
nhiệt tình của thầy hướng dẫn và bạn bè đồng nghiệp. Song do thời gian có
hạn và còn nhiều hạn chế về mặt kinh nghiệm, kiến thức nên trong q trình
tìm hiểu luận văn, khơng thể tránh khỏi những sai sót. Em mong rằng sẽ nhận
được nhiều ý kiến đóng góp của thầy cơ và các bạn để luận văn hồn thiện
hơn, và sớm ứng dụng vào thực tế.