Tải bản đầy đủ
Hình 3.10: Biểu đồ hoạt động của chức năng quản lý cơ sở dữ liệu ảnh.

Hình 3.10: Biểu đồ hoạt động của chức năng quản lý cơ sở dữ liệu ảnh.

Tải bản đầy đủ

60

Tên trường

Kiểu dữ liệu

Khóa
X

Mô tả

Image_ID

Int

ID ảnh

ImageName

Nvarchar(300)

Tên của ảnh

ImageBinary

Image

Mã nhị phân của

Width

Int

ảnh
Chiều rộng của ảnh

Height

Int

Chiều cao của ảnh

Description

Nvarchar(500)

Mô tả thông tin ảnh

Bảng 3.2: Bảng cơ sở dữ liệu nhị phân.
Tên trường

Kiểu dữ liệu

Binary_ID
ID_Image
TotalPixel
RTotal
GTotal
BTotal

Int
Int
Float
Float

Khóa
X

Mô tả
ID
ID ảnh
Tổng số pixel trong ảnh
Tổng số pixel của màu

Float

Red
Tổng số pixel của màu

Float

Green
Tổng số pixel của màu
Blue

3.5. Xây dựng chương trình
3.5.1. Ngôn ngữ sử dụng

61

Ngôn ngữ được chọn để sử dụng trong xây dựng chương trình tra cứu ảnh là ngôn
ngữ C#. Sở dĩ C# được chọn để thực hiện chương trình bởi lý do sau:
Ngôn ngữ C# là một ngôn ngữ được dẫn xuất từ C và C++, nhưng nó được tạo từ
nền tảng phát triển hơn. Microsoft bắt đầu với công việc trong C và C++ và thêm vào
những đặc tính mới để làm cho ngôn ngữ này dễ sử dụng hơn. C# là ngôn ngữ đơn
giản, hiện đại, hướng đối tượng, là ngôn ngữ mạnh mẽ và mềm dẻo, có ít từ khóa; là
ngôn ngữ hướng module…

3.5.2. Giao diện chương trình
3.5.2.1. Màn hình khởi tạo

Hình 3.11: Màn hình khởi tạo của chương trình.
Hình 3.11 mô tả toàn bộ giao diện chương trình bao gồm textbox cho phép chọn
thư mục tìm kiếm, chọn ảnh tra cứu, nút button tìm kiếm cho phép thực hiện chương
trình, và giao diện hiển thị kết quả tra cứu.

62

3.5.2.2. Màn hình chọn cơ sở dữ liệu ảnh

Hình 3.12: Màn hình chọn cơ sở dữ liệu ảnh
Hình 3.12 là giao diện chọn CSDL ảnh tra cứu, giao diện này có được khi người
sử dụng Click vào Chọn thư mục ảnh, giao diện sẽ hiện thị cho người sử dụng một
danh sách các thư mục để lựa chọn và khi tìm kiếm thì các ảnh sẽ tìm kiếm trong thư
mục này.

3.5.2.3. Màn hình chọn ảnh cần truy vấn

• Chọn ảnh truy vấn

Chọn ảnh có trong CSDL ảnh

63

Hình 3.13: Màn hình chọn ảnh cần truy vấn 1
Hình 3.13 là giao diện khi người sử dụng Click vào Chọn ảnh truy vấn chọn
ảnh cần truy vấn để thực hiện việc tra cứu. Ảnh tra cứu có thể là những ảnh thuộc hoặc
không thuộc CSDL ảnh.
• Màn hình hiển thị kết quả tra cứu

Hình 3.14: Màn hình kết quả đối với ảnh truy vấn 1