Tải bản đầy đủ
Bảng tổng hợp điểm phê duyệt dự án

Bảng tổng hợp điểm phê duyệt dự án

Tải bản đầy đủ

5. Kết luận
Từ kết quả phê duyệt dự án, ta thấy tổng điểm
của dự án là 80.39đ > 60đ nên đề nghị chính quyền
địa phương xã Châu Phong, thị xã Tân Châu, tỉnh
An Giang phê duyệt dự án “Xây dựng và phát triển
làng nghề làm tung lò mò-lạp xưởng bò xã Châu
Phong, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang”.

Một số hình ảnh

Nguồn: Sưu tầm

Một số hình ảnh

Nguồn: Sưu tầm

CẢM ƠN THẦY VÀ CÁC BẠN
ĐÃ LẮNG NGHE BÀI BÁO CÁO!!!