Tải bản đầy đủ
Thang điểm cho mẫu L

Thang điểm cho mẫu L

Tải bản đầy đủ

2. Thang điểm cho mẫu L
Tính khả thi chung của tiểu dự án
(05)

9

Thị trường:0-4
KTH/MT:0-2
TC:0-1
Kinh tế: 0-4

Tính bền vững của tiểu dự án (06)
Bảo tồn và phát triển các giá trị văn
hóa của làng nghề (07)
Tiềm năng để nhân rộng dự án (08)

10
1
3

Tận dụng thời gian nhàn rỗi để
tăng thu nhập của người Chăm (09)

10

Năng lực và chất lượng lãnh đạo
của đối tượng (10)

6

<60h/tháng
60-90 h/tháng
90-120 h/tháng
>120h/tháng
Yếu
Trung bình
Khá
Tốt
Rất tốt

3
5
7
10
3
5
7
9
10

2. Thang điểm cho mẫu L
Tận dụng chất thải làm phân vô cơ (11)

1

Khả năng kết hợp du lịch văn hóa (12)

4

Khả năng kết hợp các ngành nghề có liên
quan khác (13)

2

Khả năng trở thành đặc sản địa phương
(14)

7

Quảng bá giá trị văn hóa ẩm thực của
người Chăm (15)

4

Số hộ gia đình Chăm trong thành phần
người thụ hưởng trực tiếp và gián tiếp
(16)

12

<20%

3

21-40%

5

41-60%

7

61-80%

9

>80%

10

3. Phương pháp so sánh cặp

PHƯƠNG PHÁP SO SÁNH CẶP ĐỂ TÍNH CÁC GIÁ TRỊ CỦA CÁC CHỈ TIÊU
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
TC

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15

16 Điểm Điểm+1 Giá trị GTĐC

2

3
2

4
4

5
2

6
6

1
2

8
2

9
2

1
2

1
2

1
2

1
2

1
14

1
2

16
16

7
11

8
12

5.88
8.82

6
9

4

3

6

3

8

3

3

3

3

3

14 15

16

8

9

6.62

7

4

6
5

4
5
6

4
5
6
8

4
5
9
9
9

4
5
6
10
10
9

4 4 4
5 5 5
6 6 6
7 12 13
8 12 8
9 9 9
10 10 10
12 13
12

4
5
6
14
14
14
10
14
14
14

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

13
11
12
1
3
12
7
0
4
2
9
5
15

14
12
13
2
4
13
8
1
5
3
10
6
16

10.29
8.82
9.56
1.47
2.94
9.56
5.88
0.74
3.68
2.21
7.35
4.41
11.76

10
9
10
1
3
10
6
1
4
2
7
4
12

120

136

100

100

4
5
6
15
8
9
10
15
15
15
14

4. Bảng tổng hợp điểm phê duyệt
dự án
Thị xã: Tân Châu

TCHÍ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
TỔNG

Phiếu
1
6
5
10
9
8
7
6
7
7
7
9
7
7
9
8
10

Phiếu
2
6
5
10
9
9
8
7
7
7
7
8
10
8
10
9
10

Phiếu
3
6
5
10
9
8
8
7
6
7
9
8
9
8
7
8
10

Dự án: MX01

Phiếu
4
6
5
10
9
7
8
7
6
7
7
8
8
8
9
8
10

Phiếu
5
6
5
10
9
8
8
5
5
7
9
7
8
8
10
7
10

Ngày: 23.03.2017

Phiếu
6
6
5
10
9
9
8
8
7
7
7
7
6
6
7
6
10

Phiếu
7
6
5
10
9
9
8
6
3
7
9
9
9
9
9
9
10

ĐTB

Giá trị

6.00
5.00
10.00
9.00
8.29
7.86
6.57
5.86
7.00
7.86
8.00
8.14
7.71
8.71
7.86
10.00

6
9
7
10
9
10
1
3
10
6
1
4
2
7
4
12

Tổng
điểm
3.60
4.50
7.00
9.00
7.46
7.86
0.66
1.76
7.00
4.71
0.80
3.26
1.54
6.10
3.14
12.00
80.39

5. Kết luận
Từ kết quả phê duyệt dự án, ta thấy tổng điểm
của dự án là 80.39đ > 60đ nên đề nghị chính quyền
địa phương xã Châu Phong, thị xã Tân Châu, tỉnh
An Giang phê duyệt dự án “Xây dựng và phát triển
làng nghề làm tung lò mò-lạp xưởng bò xã Châu
Phong, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang”.