Tải bản đầy đủ
4 QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

4 QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

Tải bản đầy đủ

Bên thế chấp tài sản có các quyền sau đây:
1. Được khai thác cơng dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản, trừ trường
hợp hoa lợi, lợi tức cũng thuộc tài sản thế chấp theo thoả thuận;
2. Được đầu tư để làm tăng giá trị của tài sản thế chấp;
3. Được bán, thay thế tài sản thế chấp, nếu tài sản đó là hàng hố ln
chuyển trong q trình sản xuất, kinh doanh.
Trong trường hợp bán tài sản thế chấp là hàng hố ln chuyển trong q
trình sản xuất, kinh doanh thì quyền u cầu bên mua thanh tốn tiền, số tiền
thu được hoặc tài sản hình thành từ số tiền thu được trở thành tài sản thế chấp
thay thế cho số tài sản đã bán.
4. Được bán, trao đổi, tặng cho tài sản thế chấp khơng phải là hàng hố
ln chuyển trong q trình sản xuất, kinh doanh, nếu được bên nhận thế
chấp đồng ý.
5. Được cho th, cho mượn tài sản thế chấp nhưng phải thơng báo cho
bên th, bên mượn biết về việc tài sản cho th, cho mượn đang được dùng
để thế chấp và phải thơng báo cho bên nhận thế chấp biết;
6. Nhận lại tài sản thế chấp do người thứ ba giữ, khi nghĩa vụ được bảo
đảm bằng thế chấp chấm dứt hoặc được thay thế bằng biện pháp bảo đảm
khác.
04/16/17

209

Nghĩa vụ của bên nhận thế chấp tài sản

Bên nhận thế chấp tài sản có các nghĩa vụ sau
đây:
1. Trong trường hợp các bên thoả thuận bên nhận
thế chấp giữ giấy tờ về tài sản thế chấp thì khi
chấm dứt thế chấp phải hồn trả cho bên thế
chấp giấy tờ về tài sản thế chấp;
2. u cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền đăng
ký giao dịch bảo đảm xố đăng ký bảo đảm.

04/16/17

210

Quyền của bên nhận thế chấp tài sản
Bên nhận thế chấp tài sản có các quyền sau đây:
1. u cầu bên th, bên mượn tài sản thế chấp phải chấm dứt việc sử
dụng tài sản thế chấp, nếu việc sử dụng làm mất giá trị hoặc giảm sút giá trị
của tài sản đó;
2. Được xem xét, kiểm tra trực tiếp tài sản thế chấp, nhưng khơng được
cản trở hoặc gây khó khăn cho việc sử dụng, khai thác tài sản thế chấp;
3. u cầu bên thế chấp phải cung cấp thơng tin về thực trạng tài sản thế
chấp;
4. u cầu bên thế chấp áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo tồn tài
sản, giá trị tài sản trong trường hợp có nguy cơ làm mất giá trị hoặc giảm sút
giá trị của tài sản do việc khai thác, sử dụng;
5. u cầu bên thế chấp hoặc người thứ ba giữ tài sản thế chấp giao tài
sản đó cho mình để xử lý trong trường hợp đến hạn thực hiện nghĩa vụ mà
bên có nghĩa vụ khơng thực hiện hoặc thực hiện khơng đúng nghĩa vụ;
6. Giám sát, kiểm tra q trình hình thành tài sản trong trường hợp nhận
thế chấp bằng tài sản hình thành trong tương lai;
7. u cầu xử lý tài sản thế chấp và được ưu tiên thanh tốn.

04/16/17

211

1.5 Cho vay, giải chấp và xử lý tài sản thế chấp:
  Cho vay:
• Tùy từng trường hợp mà có thể biến động từ 50% đến 70% giá trò tài sản thế
chấp đã ghi trong hợp đồng thế chấp tài sản. Thủ tục cho vay, thu nợ tiến hành
bình thường như loại cho vay từng lần, để được giải ngân theo hợp đồng, bên
vay phải giao toàn bộ các giấy tờ gốc. Khi nhận các chứng từ gốc - về phía ngân
hàng cần bảo quản theo chế độ bảo quản chứng từ có giá qua hệ thống kho quỹ.
  Giải chấp:
• Khi bên vay trả hết nợ gốc và lãi vay cho ngân hàng theo thời hạn qui đònh, thì
ngân hàng cần tiến hành các thủ tục giải phóng tài sản thế chấp cho bên đi vay tức là làm thủ tục để hủy bỏ sự thế chấp.
• Nếu bên vay chưa trả hết nợ, song số nợ còn lại được đảm bảo bằng một hình
thức khác, thì ngân hàng cũng sẽ tiến hành thủ tục giải chấp cho bên vay. Khi
giải chấp - nếu trước đây khi nhận thế chấp bằng giấy tờ gốc, hoặc bằng tài sản
thì bây giờ ngân hàng sẽ giao trả lại cho bên thế chấp các giấy tờ hoặc tài sản
đã nhận bảo quản trước đây.
• Bên thế chấp tài sản phải ký xác nhận đã nhận đủ chứng từ (hoặc tài sản) vào
biên bản giao nhận chứng từ và tài sản thế chấp sau khi đã nhận được các giấy
tờ hoặc tài sản tương ứng.

04/16/17

212

 Xử lý tài sản thế chấp:
Nếu đến hạn mà bên đi vay không trả được nợ cho ngân hàng hoặc đã gia hạn mà
bên vay vẫn không thực hiện việc trả nợ, hoặc không còn con đường nào giải
quyết tốt hơn, thì bên cho vay (bên nhận thế chấp) được quyền xử lý tài sản thế
chấp theo các trường hợp sau:
- Tự ngân hàng tự phát mãi nếu tài sản thế chấp không phải là quyền sử dụng đất
Phát mãi tài sản thế chấp được thực hiện theo phương thức đấu giá công khai, phải
thông báo trên báo chí và các phương tiện thông tin đại chúng. Người chủ sở hữu
được quyền tham dự buổi đấu giá để chứng kiến.
- NH phải ủy quyền cho đơn vò chuyên môn tổ chức phát mãi, nếu TSĐB là
quyền sử dụng đất
Việc phát mãi được thực hiện bởi Hội đồng Phát mãi. Thành phần của Hội đồng
Phát mãi gồm Đại diện của bên nhận thế chấp, bên thế chấp, các nhân viên
ngân hàng có liên quan, đại diện của các cơ quan chức năng....
Tiền thu được do phát mãi tài sản thế chấp được dùng để trả theo thủ tục như
sau:
Trả các chi phí có liên qua đến buổi phát mãi (thông báo đấu giá, bảo quản, chi phí
tố tụng).
Trả nợ gốc và lãi vay cho ngân hàng.
Phần còn lại chuyển trả cho người sở hữu tài sản.
- Ngâ
n hàng nhận TSĐB thay thế cho số nợ phải thu.
04/16/17
213