Tải bản đầy đủ
4 Các loại thế chấp

4 Các loại thế chấp

Tải bản đầy đủ

• b) Thế chấp thứ nhất và thế chấp thứ hai
- Thế chấp thứ nhất: là việc thế chấp tài sản
để đảm bảo cho món vay thứ nhất (có thể
thế chấp cho một bên vay hoặc cho nhiều
bên vay).
- Thế chấp thứ hai là hình thức thế chấp trong
đó người đi vay sử dụng phần chênh lệnh
giữa giá trò tài sản thế chấp và khoản nợ thứ
nhất để đảm bảo cho khoản nợ thứ hai.

04/16/17

206

• c) Thế chấp trực tiếp và thế chấp gián tiếp
- Thế chấp trực tiếp là hình thức thế chấp bằng tài
sản hình thành từ vốn vay (NĐ178 CP ).
- Thế chấp gián tiếp là hình thức thế chấp mà trong
đó tài sản thế chấp là tài sản đã có sẳn thuộc sở
hữu của bên đi vay.
• Thế chấp toàn bộ và thế chấp một phần bất động
sản. Trong trường hợp thế chấp một phần bất
động sản có vật phụ thì vật phụ chỉ thuộc tài sản
thế chấp nếu có thoả thuận.
04/16/17

207

1.4 QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN
1.4.1 BÊN THẾ CHẤP
Bên thế chấp tài sản có các nghĩa vụ sau đây:
1. Bảo quản, giữ gìn tài sản thế chấp;
2. Áp dụng các biện pháp cần thiết để khắc phục, kể cả phải ngừng
việc khai thác cơng dụng tài sản thế chấp nếu do việc khai thác đó mà tài
sản thế chấp có nguy cơ mất giá trị hoặc giảm sút giá trị;
3. Thơng báo cho bên nhận thế chấp về các quyền của người thứ ba
đối với tài sản thế chấp, nếu có; trong trường hợp khơng thơng báo thì
bên nhận thế chấp có quyền huỷ hợp đồng thế chấp tài sản và u cầu
bồi thường thiệt hại hoặc duy trì hợp đồng và chấp nhận quyền của người
thứ ba đối với tài sản thế chấp;
4. Khơng được bán, trao đổi, tặng cho tài sản thế chấp.
04/16/17

208

Bên thế chấp tài sản có các quyền sau đây:
1. Được khai thác cơng dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản, trừ trường
hợp hoa lợi, lợi tức cũng thuộc tài sản thế chấp theo thoả thuận;
2. Được đầu tư để làm tăng giá trị của tài sản thế chấp;
3. Được bán, thay thế tài sản thế chấp, nếu tài sản đó là hàng hố ln
chuyển trong q trình sản xuất, kinh doanh.
Trong trường hợp bán tài sản thế chấp là hàng hố ln chuyển trong q
trình sản xuất, kinh doanh thì quyền u cầu bên mua thanh tốn tiền, số tiền
thu được hoặc tài sản hình thành từ số tiền thu được trở thành tài sản thế chấp
thay thế cho số tài sản đã bán.
4. Được bán, trao đổi, tặng cho tài sản thế chấp khơng phải là hàng hố
ln chuyển trong q trình sản xuất, kinh doanh, nếu được bên nhận thế
chấp đồng ý.
5. Được cho th, cho mượn tài sản thế chấp nhưng phải thơng báo cho
bên th, bên mượn biết về việc tài sản cho th, cho mượn đang được dùng
để thế chấp và phải thơng báo cho bên nhận thế chấp biết;
6. Nhận lại tài sản thế chấp do người thứ ba giữ, khi nghĩa vụ được bảo
đảm bằng thế chấp chấm dứt hoặc được thay thế bằng biện pháp bảo đảm
khác.
04/16/17

209