Tải bản đầy đủ
C. BAO THANH TỐN (FACTORING)

C. BAO THANH TỐN (FACTORING)

Tải bản đầy đủ

PHẦN 1

TỔNG QUAN VỀ BAO
THANH TỐN

04/16/17

168

BAO THANH TỐN – CƠNG CỤ
TÀI TRỢ CÁC KHOẢN TRẢ
CHẬM
Bao thanh tốn là hình thức cấp tín
dụng ứng trước của NH cho bên bán
hàng/ nhà xuất khẩu thơng qua việc
mua lại các khoản phải thu phát
sinh từ việc bán hàng hố/dịch vụ
trả chậm đã được bên bán hàng/
nhà xuất khẩu và bên mua hàng/ nhà
nhập khẩu thoả thuận trong hợp
đồng mua bán hàng hố
04/16/17

169

NHIỀU TIỆN ÍCH HẤP DẪN
Đối với doanh nghiệp bên bán hàng/ Doanh nghiệp
xuất khẩu:
 Có thể thu tiền hàng ngay thay vì phải đợi đến kỳ hạn
trả chậm.
 Hỗ trợ việc tăng doanh số bán hàng, tăng tính cạnh
tranh trên thị trường.
 Doanh số bán hàng càng cao thì khoản ứng trước càng
nhiều.
 Được sử dụng khoản phải thu để đảm bảo một phần
hoặc tồn bộ khoản ứng trước. Khong cn tai san dam
bao.

04/16/17

170

NHIỀU TIỆN ÍCH HẤP DẪN
Tiện ích đối với Doanh nghiệp Bên bán hàng/
Doanh nghiệp xuất khẩu
 Tiết kiệm thời gian và chi phí trong việc theo
dõi, thu hồi khoản phải thu.
 Đuợc NH hỗ trợ đánh giá tình hình kinh doanh
của bên mua hàng/ nhà nhập khẩu.
 Khơng còn băn khoăn về sự phù hợp của Bộ
chứng từ ( trong L/C)
 Được Ngân hàng hỗ trợ thơng tin về thị trường
và đối tác nhập khẩu
04/16/17

171

NHIỀU TIỆN ÍCH HẤP DẪN
Đối với Doanh nghiệp bên mua hàng/ Doanh
nghiệp nhập khẩu:

 Đuợc hưởng lợi ích tài chính từ việc mua bán
hàng trả chậm.
 Gia tăng mức mua hàng trả chậm
 Đơn giản hố các giao dịch thanh tốn tiền do
chỉ phải thanh tốn tập trung về một mối.
 Khơng phải thực hiện các thủ tục phức tạp như
các phương thức thanh tốn quốc tế khác (D/C,
Nhờ thu)

04/16/17

172

BAO THANH TỐN – DỊCH VỤ
PHỔ BIẾN TỒN CẦU
Năm 2005

Nội địa

Xuất – nhập
khẩu

Châu Âu

656.607

58.879

Châu Mỹ

127.815

7.815

Châu Á

116.319

19.495

Úc/ New
Zealand

23.270

1.825

Châu Phi

6.050

0.879

04/16/17

173

TĂNG TRƯỞNG DOANH SỐ BAO
THANH TỐN TỒN CẦU
Bao thanh tốn nội địa
tồn cầu tăng

Bao thanh tốn quốc tế
tồn cầu tăng

+ 26,42 %

738.143

930.061

2004

2005

04/16/17

+42,51 %

61.971
2004

88.893
2005
174

Tình hình sử dụng BTT ở
Việt Nam
NH Á Châu
NH Phương Đông
NH Sacombank và
Techcombank
NH Hàng Hải
Công ty tài chính
dầu khí
VIB
04/16/17

NH UFJ của Nhật
NH Deutsche Bank
của Đức
NH Quốc Gia Viễn
Đông

175

THỜI HẠN BAO THANH TỐN
LINH HOẠT
Khách hàng được bao thanh tốn với
thời hạn hết sức linh hoạt, phụ thuộc vào
thời hạn còn lại khoản phải thu. Cụ thể
như sau:
 Thời hạn HĐ BTT từng lần: thời hạn tối
đa 6 tháng;
 Thời hạn HĐ BTT theo hạn mức: hạn
mức BTT được cấp với thời hạn tối đa
12 tháng;
 Thời hạn thanh tốn còn lại của mỗi
04/16/17
176
khoản phải thu: khơng q 180 ngày.

PHƯƠNG THỨC BAO
THANH TỐN

 BTT từng lần: là phương thức áp dụng đối với Khách
hàng (Bên bán hàng) có nhu cầu BTT từng lần. Mỗi
lần BTT, NH và Bên bán hàng thực hiện các thủ tục
cần thiết và ký Hợp đồng BTT đối với các khoản phải
thu của Bên bán hàng.
 BTT theo hạn mức: là phương thức áp dụng đối với
Khách hàng có nhu cầu BTT thường xun, kinh
doanh ổn định. NH và Bên bán hàng thoả thuận và
xác định một hạn mức BTT duy trì trong một khoảng
thời gian nhất định. Trong thời gian hiệu lực của Hợp
đồng hạn mức BTT, Khách hàng có thể vừa được ứng
trước, vừa thanh tốn khoản ứng trước và đảm bảo
số dư ứng trước khơng vượt q hạn mức ứng
trước.
04/16/17
177
.

HÌNH THỨC THANH TỐN ĐƠN
GIẢN – THUẬN TIỆN

 Phí: được thu ngay sau khi tiến hành giải
ngân
 Lãi và khoản ứng trước: được thu một lần
ngay sau khi bên mua thanh tốn các
khoản phải thu
04/16/17

178