Tải bản đầy đủ
Đặc điểm và tiện lợi của CTTC:

Đặc điểm và tiện lợi của CTTC:

Tải bản đầy đủ

• + Khi hết hạn hợp đồng, người thuê được lựa chọn trong 3 cách giải
quyết như đã nêu.
• + Về mặt pháp lý: Người thuê chỉ là người sử dụng, còn sở hữu chủ tài
sản đó vẫn là công ty thuê mua.
• + Tất cả các chi phí bảo hiểm, bảo quản.... tài sản thuê do người thuê
chòu. Các chi phí về bảo trì, sửa chửa nếu trong hợp đồng ghi rõ nhà
cung cấp chòu thì bên cung cấp phải thực hiện nghóa vụ đó.
• + Thời hạn cho thuê (thời hạn hợp đồng) là “Bất biến”, là không thể
thay đổi. Thời hạn cho thuê phụ thuộc vào tuổi thọ của tài sản. Thường
thời hạn đó không nhỏ hơn một nửa thời gian tuổi thọ của tài sản. Ở
Việt Nam, thời hạn đó qui đònh tối thiểu là 3/4 thời gian hữu dụng tài
sản đó.
• + Quyền của công ty thuê mua được ưu tiên trong trường hợp người thuê
bò phá sản. Nghóa là công ty được quyền lấy lại tài sản của mình ngay
lập tức nếu người thuê bò tuyên bố phá sản.
• Ngoài ra, công ty thuê mua cũng có thể áp dụng các biện pháp phòng
ngừa rủi ro như đặt cọc, phải có bảo lãnh....

04/16/17 13:17

164

6) Về hoạt động cho th vận hành của các
Cơng ty cho th tài chính
( Theo quyết định số 731/2004/QĐ-NHNN ngày 15 tháng 6 năm 2004)
6.1) Khái niệm về cho th vận hành
Cho th vận hành (Cho th hoạt động) là hình thức cho th tài sản, theo đó
Bên th sử dụng tài sản cho th của Bên cho th trong một thời gian
nhất định và sẽ trả lại tài sản đó cho Bên cho th khi kết thúc thời hạn th
tài sản. Bên cho th giữ quyền sở hữu tài sản cho th và nhận tiền cho
th theo hợp đồng cho th.
6.2) Tiêu chí xác định giao dịch cho th vận hành
Một giao dịch cho th được xác định là cho th vận hành khi:
1. Quyền sở hữu tài sản cho th khơng được chuyển giao cho Bên th khi
kết thúc hợp đồng cho th vận hành (Sau đây gọi tắt là hợp đồng cho
th).
2. Hợp đồng cho th khơng quy định việc thoả thuận mua tài sản cho th
giữa Bên cho th và Bên th.
3. Thời hạn th chỉ chiếm một phần trong khoảng thời gian hữu dụng của tài
sản cho th.
4. Tổng giá trị tiền th chỉ chiếm một phần trong giá trị tài sản cho th.
04/16/17 13:17

165

6.3) Các điều kiện để được thực hiện cho th vận hành
Các Cơng ty cho th tài chính muốn được thực hiện nghiệp vụ cho th
vận hành cần phải đáp ứng các điều kiện sau:
1. Có nhu cầu hoạt động cho th vận hành.
2. Có thời han hoạt động tối thiểu là 2 năm kể từ ngày chính thức khai
trương hoạt động.
3. Hoạt động kinh doanh có lãi; tỷ lệ nợ q hạn tại thời điểm cuối q
trước dưới 5%; khơng vi phạm các quy định về an tồn trong hoạt động.
4. Phải đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất để phục vụ cho hoạt
động cho th vận hành, như: kho bãi, bảo dưỡng đối với tài sản cho th.
6.4) Quy định về an tồn trong cho th vận hành
1. Hoạt động cho th vận hành phải đảm bảo các quy định về an tồn
tại Luật các Tổ chức tín dụng và các văn bản hướng dẫn của Ngân hàng
Nhà nước.
2. Tổng giá trị của tài sản sử dụng cho th vận hành đối với 1 khách
hàng khơng được vượt q 30% vốn tự có của Cơng ty cho th tài chính.
3. Tổng giá trị của tài sản sử dụng cho th vận hành khơng được vượt
q 5 lần vốn tự có của Cơng ty cho th tài chính.

04/16/17 13:17

166

C. BAO THANH TỐN
(FACTORING)

04/16/17

167

PHẦN 1

TỔNG QUAN VỀ BAO
THANH TỐN

04/16/17

168