Tải bản đầy đủ
D. Các chỉ tiêu khác

D. Các chỉ tiêu khác

Tải bản đầy đủ

• 4. Báo cáo kết quả thẩm đònh và lập phương án cho
vay:
• * Mức cho vay (hạn mức TDĐT): ngoại tệ, VNĐ....
• * Thời gian thi công, lắp đặt chạy thử (cho vay thi
công).
• * Lãi suất cho vay XDCB.
• * Thời hạn cho vay.
• * Thời hạn thu nợ.
• - Nguồn thu nợ.
• - Thời gian thu nợ.
04/16/17 13:17

136

III. CÁC HÌNH THỨC TÍN DỤNG ĐẦU TƯ:
A. Cho vay XDCB và mua sắm TSCĐ (cho vay
theo dự án đầu tư):


1. Hồ sơ vay vốn, thẩm đònh và xét duyệt cho vay:
Hồ sơ vay vốn do đơn vò lập và gửi đến ngân hàng trước một tháng gồm:
- Giấy đề nghò vay vốn trung hạn, dài hạn.
- Tài liệu pháp lý về tổ chức kinh tế, các tài liệu chứng minh vốn điều lệ,
vốn đầu tư ban đầu.
- Tài liệu có liên quan đến tình hình tài chính của bên vay trong hai năm
gần nhất và trong các quý của năm xin vay.
- Dự án đầu tư và tài liệu liên quan đến dự án đầu tư (LuẬn chỨng kinh
tẾ kỸ thuẬt cỦa dỰ án đẦu tư).
- Các giấy tờ pháp lý về tài sản thế chấp, cầm cố, bảo lãnh của người thứ
3
- Kế hoạch vay và trả nợ.
Cán bộ tín dụng được phân công sẽ tiến hành thẩm đònh lập tờ trình rồi
chuyển lên trưởng phòng tín dụng sau đó sẽ được giám đốc duyệt cho vay
như trình tự đã giới thiệu ở phần trước.
04/16/17 13:17

137

2. Tổ chức cho vay và thu nợ:

2.1. Cho vay: Sau khi Ban Giám Đốc Ngân Hàng duyệt cho vay vào tờ trình
(gồm mức cho vay, lãi suất, thời gian trả nợ ...) Cán bộ tín dụng thông báo cho
bên xin vay biết để ký hợp đồng tín dụng làm cơ sở pháp lý để tiến hành cho
vay. Hợp đồng này gồm những điều khoản cơ bản sau đây:
- Hạn mức và mục đích sử dụng.
-Kỳ hạn nợ (mức trả nợ cho mỗi kỳ hạn và số kỳ hạn trả nợ) trong đó kỳ hạn
đầu tiên, kỳ hạn cuối cùng.
- Lãi suất cho vay (trong hạn, quá hạn, phương pháp tính lãi).
- Tài sản thế chấp.
- Cam kết của bên A (cho vay) giải ngân theo đúng mục đích, hạn mức và thời
hạn.
- Cam kết của bên B (đi vay) sử dụng tiền vay đúng mục đích. Thực hiện trả nợ
sòng phẳng, kòp thời; nếu không sẽ bò chuyển nợ qúa hạn, cung cấp cho bên A
các tài liệu liên quan đến công trình ...)
- Xử lý vi phạm hợp đồng tín dụng.
- Quyết toán hợp đồng.
- Điều khoản thi hành.
Sau khi hợp đồng tín dụng đã được ký kết, ngân hàng sẽ mở tài khoản cho vay
và giải ngân cho khách hàng. Tiền cho vay sẽ được phát ra theo các hướng:
04/16/17 13:17

138

• 1. Chi trả thẳng cho người cung cấp (người thụ hưởng)
• Đối với đối tượng cho vay là máy móc thiết bò nhập vào, căn cứ vào hợp
đồng cung cấp thiết bò, hợp đồng nhập khẩu, các hóa đơn, vận đơn, bảng
kê chi phí... phù hợp với phần dự toán; hoặc đối với khối lượng xây lắp
hoàn thành thì dựa theo biên bản nghiệm thu khối lượng xây lắp hoàn
thành.
• 2. Chuyển vào tài khoản tiền gửi của bên vay để hoàn trả các chi phí theo
phương thức tự làm căn cứ vào bảng kê chi phí.
Trong quá trình cho vay nếu có phát sinh chi phí vượt dự toán một
cách hợp lý (Giá cả vật tư tăng, thay đổi kết cấu công trình...) thì ngân
hàng có thể giải quyết cho vay bổ sung hạn mức (bên đi vay phải làm dự
tóan bổ sung).
Khi kết thúc đầu tư (công trình đã hoàn thành), ngân hàng (bên cho

vay) và chủ đầu tư (bên đi vay) sẽ xác đònh lại tổng số nợ phát sinh từ
đầu, tính lãi phát sinh trong quá trình thi công (lãi vay thi công XDCB) để
xác đònh nợ gốc (Vo).
Căn cứ vào đó mà lập khế ước chính thức cho khoản tín dụng đầu tư

gồm: tổng số nợ, thời gian trả nợ, mức tiền phải trả cho mỗi kỳ hạn ...


04/16/17 13:17

139