Tải bản đầy đủ
Xử lý chứng từ CK:

Xử lý chứng từ CK:

Tải bản đầy đủ

Lưu ý
o Trong thời gian nắm giữ chứng từ chiết khấu, nếu
NH có nhu cầu vốn thì có thể mang CT đến
NHNN xin tái chiết khấu.
o Khi chứng từ đến hạn mà người trả tiền từ chối
hoặc trì hõan việc trả tiền, NH sẽ lập kháng nghò
và đề nghò luật pháp can thiệp.

04/16/17

114

• TÍN DỤNG TRUNG HẠN VÀ DÀI
HẠN TÀI TR CHO ĐẦU TƯ
• (TÍN DỤNG ĐẦU TƯ)

04/16/17 13:17

115

I. Những vấn đề chung về tín dụng đầu tư:
1. Các nguyên tắc của tín dụng đầu tư:
1.1 Tín dụng đầu tư phải bám sát phương hướng mục tiêu của kế hoạch Nhà nước và
có hiệu quả:
Trong đó hiệu quả kinh tế cần và có thể được tính toán thông qua các chỉ tiêu:
- Khối lượng sản phẩm, dòch vụ được tạo ra.
- Lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận tính trên vốn đầu tư.
- Thời gian hoàn vốn (thời hạn thu hồi vốn đầu tư).
Hiệu quả về mặt xã hội
- Tạo thêm công ăn việc làm cho người lao động, thu hút được nhiều lao động đang dư
thừa.
- Khi hoàn thành và đi vào hoạt động, công trình có tác động dây chuyền đến sự phát
triển đến các ngành sản xuất, liên quan đến sự phát triển đi lên của nền kinh tế.
- Bảo vệ môi trường.
- Đóng góp quan trọng cho việc tăng nguồn thu ngân sách, nguồn thu ngoại tệ nhờ xuất
khẩu sản phẩm....
1.2 Sử dụng vốn vay đúng mục đích:
1.3 Hoàn trả nợ gốc và lãi vay đúng hạn:
1.4 Tránh rủi ro, đảm bảo khả năng thanh toán:
1.5 Vốn vay phải được giải ngân theo tiến độ thi công công trình.
04/16/17 13:17

116

2. Nguồn vốn để cho vay trung và dài hạn:
• - Nguồn vốn huy động có kỳ hạn ổn đònh từ một
năm trở lên.
• - Vốn vay trong nước thông qua việc phát hành trái
phiếu.
• - Vốn vay ngân hàng nước ngoài.
• - Một phần nguồn vốn tự có của ngân hàng.
• - Vốn tài trợ ủy thác của Nhà nước và các tổ chức
quốc tế.
• - Nguồn vốn ngắn hạn được phép sử dụng để cho
vay trung-dài hạn theo tỷ lệ được phép.
04/16/17 13:17

117