Tải bản đầy đủ
2 Đối tượng của nghiệp vụ chiết khấu

2 Đối tượng của nghiệp vụ chiết khấu

Tải bản đầy đủ

- Trái phiếu lợi tức (trả lãi sau): Đây là loại trái phiếu ghi
rõ tỷ suất lợi tức: Trả lãi hàng tháng (trái phiếu coupon),
trả lãi một lần khi đáo hạn.
+ Giá phát hành= Mệnh giá của trái phiếu.
+ Trò giá trái phiếu (khi đáo hạn)= Mệnh giá+ Lợi tức
chưa nhận từ trái phiếu
- Trái phiếu chiết khấu (trả lãi trước) : Đối với loại này giá
bán (giá phát hành) trái phiếu là chênh lệch giữa mệnh
giá với lợi tức trái phiếu, tức khấu trừ vào mệnh giá để có
giá bán:
+ Giá phát hành TP = Mệnh giá - Lợi tức TP
+ Trò giá TP = Mệnh giá + Lợi tức còn lại của TP
o Các loại chứng chỉ tiền gửi, sổ tiết kiệm.... Là những
chứng từ đích danh, nên chỉ được cho vay chiết khấu.
04/16/17

106

Ở Việt Nam hiện nay, giÊy tê cã gi¸ ®­ỵc tỉ chøc
tÝn dơng chiÕt khÊu, t¸i chiÕt khÊu bao gåm:
•C¸c giÊy tê cã gi¸ cđa tỉ chøc tÝn dơng ph¸t hµnh theo quy
®Þnh cđa Lt C¸c tỉ chøc tÝn dơng vµ h­íng dÉn cđa Ng©n hµng
Nhµ n­íc ViƯt Nam.
•TÝn phiÕu Ng©n hµng Nhµ n­íc ph¸t hµnh theo quy ®Þnh cđa
Ng©n hµng Nhµ n­íc ViƯt Nam.
•C¸c lo¹i tr¸i phiÕu ®­ỵc ph¸t hµnh theo quy ®Þnh cđa ChÝnh
phđ vµ h­íng dÉn cđa Bé Tµi chÝnh, bao gåm: TÝn phiÕu kho b¹c;
Tr¸i phiÕu kho b¹c; Tr¸i phiÕu c«ng tr×nh trung ­¬ng; Tr¸i phiÕu
®Çu t­; Tr¸i phiÕu ngo¹i tƯ; C«ng tr¸i x©y dùng Tỉ qc; Tr¸i
phiÕu ®­ỵc ChÝnh phđ b¶o l·nh; Tr¸i phiÕu ChÝnh qun ®Þa ph­
¬ng.
•C¸c tÝn phiÕu, kú phiÕu, tr¸i phiÕu do tỉ chøc kh¸c ph¸t hµnh
vµ04/16/17
®­ỵc chiÕt khÊu, t¸i chiÕt khÊu theo quy ®Þnh cđa ph¸p lt.
107

3. Ph­¬ng thøc chiÕt khÊu
Tỉ chøc tÝn dơng vµ kh¸ch hµng tháa thn, lùa chän c¸c ph­¬ng
thøc chiÕt khÊu, t¸i chiÕt khÊu sau ®©y:
ChiÕt khÊu toµn bé thêi h¹n cßn l¹i cđa giÊy tê cã gi¸: lµ ph­
¬ng thøc mua h¼n giÊy tê cã gi¸ theo gi¸ chiÕt khÊu vµ kh¸ch hµng
chun giao ngay qun së h÷u giÊy tê cã gi¸ ®ã cho tỉ chøc tÝn dơng.
ChiÕt khÊu cã thêi h¹n (cho vay cầm cố chứng từ):
C¸c tỉ chøc tÝn dơng mua giÊy tê cã gi¸ theo thêi h¹n vµ gi¸ chiÕt
khÊu, ®ång thêi kÌm theo cam kÕt cđa kh¸ch hµng vỊ viƯc mua l¹i giÊy tê
cã gi¸ ®ã vµo ngµy ®Õn h¹n chiÕt khÊu.
Tr­êng hỵp hÕt thêi h¹n chiÕt khÊu mµ kh¸ch hµng kh«ng thùc hiƯn
viƯc mua l¹i giÊy tê cã gi¸, th× tỉ chøc tÝn dơng lµ chđ së h÷u hỵp ph¸p
vµ ®­ỵc h­ëng toµn bé qun lỵi ph¸t sinh tõ giÊy tê cã gi¸ ®ã.

04/16/17

108

4. Thủ tục và phương pháp chiết khấu:
4.1 Thđ tơc chiÕt khÊu:
(1)Khi cã nhu cÇu chiÕt khÊu giÊy tê cã gi¸, kh¸ch hµng gưi giÊy
®Ị nghÞ chiÕt khÊu, vµ giÊy tê cã gi¸ cho TCTD (bản sao). Kh¸ch
hµng ph¶i chÞu tr¸ch nhiƯm tr­íc ph¸p lt vỊ tÝnh hỵp ph¸p, hỵp lƯ
cđa giÊy tê cã gi¸.
(2)TCTD thÈm ®Þnh c¸c ®iỊu kiƯn giÊy tê cã gi¸ ®­ỵc chiÕt
khÊu.
(3)Khi TCTD nhËn chiÕt khÊu, kh¸ch hµng chun giao ngay
giÊy tê cã gi¸, ®ång thêi lµm thđ tơc chun qun së h÷u giÊy tê
cã gi¸ cho TCTD:
§èi víi giÊy tê cã gi¸ vô danh, kh¸ch hµng trùc tiÕp giao giÊy
tê cã gi¸ cho TCTD.
§èi víi giÊy tê cã gi¸ ký danh, kh¸ch hµng giao chøng chØ,
®ång thêi lµm thđ tơc chun giao qun së h÷u giÊy tê cã gi¸ ®ã
cho TCTD.
C¸c tho¶ thn vỊ viƯc chiÕt khÊu gi÷a TCTD vµ kh¸ch hµng
109
ph¶i04/16/17
®­ỵc lËp thµnh v¨n b¶n.