Tải bản đầy đủ
Quyền của bên nhận cầm cố tài sản

Quyền của bên nhận cầm cố tài sản

Tải bản đầy đủ

3. Nghiệp vụ cho vay theo bảo lãnh:
3.1 Khái niệm về bảo lãnh:
Bảo lãnh là việc người thứ ba (sau đây gọi là
bên bảo lãnh) cam kết với bên có quyền (sau
đây gọi là bên nhận bảo lãnh) sẽ thực hiện
nghĩa vụ thay cho bên có nghĩa vụ (sau đây gọi
là bên được bảo lãnh), nếu khi đến thời hạn mà
bên được bảo lãnh khơng thực hiện hoặc thực
hiện khơng đúng nghĩa vụ.
Các bên cũng có thể thoả thuận về việc bên
bảo lãnh chỉ phải thực hiện nghĩa vụ khi bên
được bảo lãnh khơng có khả năng thực hiện
nghĩa vụ của mình.
04/16/17

222

3.2 Hình thức bảo lãnh
Việc bảo lãnh phải được lập thành văn bản hay chứng
thư bảo lãnh có thể lập thành văn bản riêng hoặc ghi
trong hợp đồng chính. Trong trường hợp pháp luật có
quy định thì văn bản bảo lãnh phải được cơng chứng
hoặc chứng thực.
3.3 Phạm vi bảo lãnh
Bên bảo lãnh có thể cam kết bảo lãnh một phần hoặc
tồn bộ nghĩa vụ cho bên được bảo lãnh.
Nghĩa vụ bảo lãnh bao gồm cả tiền lãi trên nợ gốc, tiền
phạt, tiền bồi thường thiệt hại, trừ trường hợp có thoả
thuận khác.
04/16/17

223

Quyền u cầu của bên bảo lãnh
Khi bên bảo lãnh đã hồn thành nghĩa vụ thì có quyền u cầu bên được bảo lãnh
thực hiện nghĩa vụ đối với mình trong phạm vi bảo lãnh, nếu khơng có thoả thuận khác.
Miễn việc thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh
1. Trong trường hợp bên nhận bảo lãnh miễn việc thực hiện nghĩa vụ cho bên bảo
lãnh thì bên được bảo lãnh vẫn phải thực hiện nghĩa vụ đối với bên nhận bảo lãnh, trừ
trường hợp có thoả thuận hoặc pháp luật có quy định phải liên đới thực hiện nghĩa vụ
bảo lãnh.
2. Trong trường hợp chỉ một người trong số nhiều người cùng nhận bảo lãnh liên
đới được miễn việc thực hiện phần nghĩa vụ bảo lãnh của mình thì những người khác
vẫn phải thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh của họ.
Xử lý tài sản của bên bảo lãnh
Trong trường hợp đã đến hạn thực hiện nghĩa vụ thay cho bên được bảo lãnh, mà
bên bảo lãnh khơng thực hiện hoặc thực hiện khơng đúng nghĩa vụ thì bên bảo lãnh
phải đưa tài sản thuộc sở hữu của mình để thanh tốn cho bên nhận bảo lãnh.
Chấm dứt việc bảo lãnh
Việc bảo lãnh chấm dứt trong các trường hợp sau đây:
1. Nghĩa vụ được bảo đảm bằng bảo lãnh chấm dứt;
2. Việc bảo lãnh được huỷ bỏ hoặc được thay thế bằng biện pháp bảo đảm khác;
3. Bên bảo lãnh đã thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh;
4. Theo thoả thuận của các bên.

04/16/17

224

4. BẢO ĐẢM TIỀN VAY BẰNG TÀI SẢN
HÌNH THÀNH TỪ VỐN VAY
4.1 Trường hợp áp dụng:
Việc bảo đảm tiền vay bằng tài sản hình thành từ vốn vay
được áp dụng trong các trường hợp sau:
1. Tổ chức tín dụng lựa chọn áp dụng việc bảo đảm tiền
vay bằng tài sản hình thành từ vốn vay khi cho vay trung
hạn, dài hạn đối với các dự án đầu tư phát triển sản
xuất, kinh doanh, dịch vụ, đời sống, nếu khách hàng vay
và tài sản hình thành từ vốn vay đáp ứng được các điều
kiện quy định dưới đây.
2. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quyết định giao cho tổ
chức tín dụng cho vay đối với khách hàng vay và đối
tượng vay trong một số trường hợp cụ thể.
04/16/17

225

4.2 ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG VAY VÀ TÀI SẢN
HÌNH THÀNHTỪ VỐN VAY
1. Đối với khách hàng vay:
1.1. Có tín nhiệm với tổ chức tín dụng;
1.2. Có khả năng tài chính và có các nguồn thu hợp pháp có khả năng thu được trong
thời hạn vay vốn để thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho tổ chức tín dụng;
1.3. Có dự án đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ khả thi, có khả năng hồn
trả nợ; hoặc có dự án, phương án phục vụ đời sống khả thi phù hợp với quy định
của pháp luật. Trường hợp vay để phục vụ nhu cầu thiết yếu của đời sống thì khách
hàng vay phải có phương án trả nợ khả thi;
1.4. Có mức vốn tự có (vốn của chủ sở hữu) tham gia vào dự án đầu tư và giá trị tài
sản bảo đảm tiền vay bằng các biện pháp cầm cố, thế chấp, bảo lãnh bằng tài sản
của bên thứ ba đáp ứng được 1 trong 3 trường hợp sau đây:
- Có mức vốn tự có tham gia vào dự án đầu tư hoặc phương án sản xuất, kinh
doanh, dịch vụ, đời sống tối thiểu bằng 15% tổng mức vốn đầu tư;
- Có mức vốn tự có tham gia vào dự án đầu tư hoặc phương án sản xuất, kinh
doanh, dịch vụ, đời sống cộng với giá trị tài sản bảo đảm tiền vay bằng các biện
pháp cầm cố, thế chấp tối thiểu bằng 15% tổng mức vốn đầu tư;
- Có giá trị tài sản bảo đảm tiền vay bằng một hoặc nhiều biện pháp cầm cố, thế
chấp tối thiểu bằng 15% tổng mức vốn đầu tư của dự án hoặc phương án sản xuất,
kinh doanh, dịch vụ, đời sống.
04/16/17

226

2. Đối với tài sản hình thành từ vốn vay:
a) Tài sản hình thành từ vốn vay dùng làm bảo
đảm tiền vay phải xác định được quyền sở hữu
hoặc quyền quản lý, sử dụng; xác định được giá
trị, số lượng và được phép giao dịch. Đối với tài
sản hình thành từ vốn vay là vật tư hàng hố, thì
ngồi việc có đủ các điều kiện này, tổ chức tín
dụng phải có khả năng quản lý, giám sát tài sản
bảo đảm.
b) Đối với tài sản mà pháp luật có quy định phải
mua bảo hiểm, thì khách hàng vay phải cam kết
mua bảo hiểm trong suốt thời hạn vay vốn khi tài
sản đã được hình thành đưa vào sử dụng".
04/16/17

227

5. CHO VAY KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM BẰNG TÀI SẢN
. Khách hàng vay khơng có bảo đảm bằng tài sản phải
được NH tín nhiệm và có đủ các điều kiện sau đây :
1. Sử dụng vốn vay có hiệu quả và trả nợ gốc, lãi vốn vay
đúng hạn trong quan hệ vay vốn với tổ chức tín dụng cho vay
hoặc các tổ chức tín dụng khác.
2. Có dự án đầu tư, phương án sản xuất kinh doanh, dịch
vụ khả thi, có hiệu quả; hoặc có dự án đầu tư, phương án
phục vụ đời sống khả thi, phù hợp với quy định của pháp
luật.
3. Có khả năng tài chính để thực hiện nghĩa vụ trả nợ.
4. Cam kết thực hiện biện pháp bảo đảm bằng tài sản theo
u cầu của tổ chức tín dụng nếu sử dụng vốn vay khơng
đúng cam kết trong hợp đồng tín dụng; cam kết trả nợ trước
hạn nếu khơng thực hiện được các biện pháp bảo đảm bằng
tài sản quy định tại điểm này".
04/16/17

228