Tải bản đầy đủ
Các tài sản sau đây sẽ không được nhận thế chấp:

Các tài sản sau đây sẽ không được nhận thế chấp:

Tải bản đầy đủ

1.3 Thủ tục và hình thức thế chấp:
Bên thế chấp tài sản, căn cứ vào nhu cầu vay vốn để sản
xuất kinh doanh tiến hành đàm phán sơ bộ với ngân
hàng. Nếu được ngân hàng đồng ý thì tiến hành các
thủ tục sau đây:
- Làm đơn xin vay.
- Lập giấy cam kết thế chấp tài sản (văn bản thế chấp).
Về phía ngân hàng (bên nhận thế chấp) khi nhận văn
bản cam kết, cần bố trí cán bộ nhân viên tiến hành xác
minh và đánh giá tài sản thế chấp:
- Xác đònh vò trí, đòa điểm lắp đặt.... của tài sản thế chấp.
- Đònh giá tài sản thế chấp
- Quyền sở hữu tài sản
Ngân hàng cho vay khoảng 70% trò giá TSĐB
04/16/17

204

1.4 Các

loại thế chấp

1.4.1 Căn cứ vào tính chất pháp lý
a) Thế chấp pháp lý và thế chấp công bằng:
- Thế chấp pháp lý: là hình thức thế chấp mà trong đó người đi vay
thỏa thuận chuyển quyền sở hữu cho ngân hàng khi không thực
hiện được nghóa vụ trả nợ. Theo hình thức này, khi người vay
không thanh toán được nợ thì ngân hàng được quyền bán tài sản
hoặc cho thuê với tư cách là người chủ sở hữu mà không cần thực
hiện các thủ tục tố tụng để nhờ sự can thiệp của toàn án.
- Thế chấp công bằng: là hình thức thế chấp mà trong đó ngân
hàng chỉ nắm giữ giấy chứng nhận sở hữu tài sản hoặc giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất để đảm bảo cho món vay. Khi người đi vay
không thực hiện được nghóa vụ theo hợp đồng thì việc xử lý tài sản
phải dựa trên cơ sở thỏa thuận giữa người đi vay và người cho vay
hoặc phải nhờ đến sự can thiệp của toà án nếu có tranh chấp.
04/16/17

205

• b) Thế chấp thứ nhất và thế chấp thứ hai
- Thế chấp thứ nhất: là việc thế chấp tài sản
để đảm bảo cho món vay thứ nhất (có thể
thế chấp cho một bên vay hoặc cho nhiều
bên vay).
- Thế chấp thứ hai là hình thức thế chấp trong
đó người đi vay sử dụng phần chênh lệnh
giữa giá trò tài sản thế chấp và khoản nợ thứ
nhất để đảm bảo cho khoản nợ thứ hai.

04/16/17

206

• c) Thế chấp trực tiếp và thế chấp gián tiếp
- Thế chấp trực tiếp là hình thức thế chấp bằng tài
sản hình thành từ vốn vay (NĐ178 CP ).
- Thế chấp gián tiếp là hình thức thế chấp mà trong
đó tài sản thế chấp là tài sản đã có sẳn thuộc sở
hữu của bên đi vay.
• Thế chấp toàn bộ và thế chấp một phần bất động
sản. Trong trường hợp thế chấp một phần bất
động sản có vật phụ thì vật phụ chỉ thuộc tài sản
thế chấp nếu có thoả thuận.
04/16/17

207

1.4 QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN
1.4.1 BÊN THẾ CHẤP
Bên thế chấp tài sản có các nghĩa vụ sau đây:
1. Bảo quản, giữ gìn tài sản thế chấp;
2. Áp dụng các biện pháp cần thiết để khắc phục, kể cả phải ngừng
việc khai thác cơng dụng tài sản thế chấp nếu do việc khai thác đó mà tài
sản thế chấp có nguy cơ mất giá trị hoặc giảm sút giá trị;
3. Thơng báo cho bên nhận thế chấp về các quyền của người thứ ba
đối với tài sản thế chấp, nếu có; trong trường hợp khơng thơng báo thì
bên nhận thế chấp có quyền huỷ hợp đồng thế chấp tài sản và u cầu
bồi thường thiệt hại hoặc duy trì hợp đồng và chấp nhận quyền của người
thứ ba đối với tài sản thế chấp;
4. Khơng được bán, trao đổi, tặng cho tài sản thế chấp.
04/16/17

208

Bên thế chấp tài sản có các quyền sau đây:
1. Được khai thác cơng dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản, trừ trường
hợp hoa lợi, lợi tức cũng thuộc tài sản thế chấp theo thoả thuận;
2. Được đầu tư để làm tăng giá trị của tài sản thế chấp;
3. Được bán, thay thế tài sản thế chấp, nếu tài sản đó là hàng hố ln
chuyển trong q trình sản xuất, kinh doanh.
Trong trường hợp bán tài sản thế chấp là hàng hố ln chuyển trong q
trình sản xuất, kinh doanh thì quyền u cầu bên mua thanh tốn tiền, số tiền
thu được hoặc tài sản hình thành từ số tiền thu được trở thành tài sản thế chấp
thay thế cho số tài sản đã bán.
4. Được bán, trao đổi, tặng cho tài sản thế chấp khơng phải là hàng hố
ln chuyển trong q trình sản xuất, kinh doanh, nếu được bên nhận thế
chấp đồng ý.
5. Được cho th, cho mượn tài sản thế chấp nhưng phải thơng báo cho
bên th, bên mượn biết về việc tài sản cho th, cho mượn đang được dùng
để thế chấp và phải thơng báo cho bên nhận thế chấp biết;
6. Nhận lại tài sản thế chấp do người thứ ba giữ, khi nghĩa vụ được bảo
đảm bằng thế chấp chấm dứt hoặc được thay thế bằng biện pháp bảo đảm
khác.
04/16/17

209

Nghĩa vụ của bên nhận thế chấp tài sản

Bên nhận thế chấp tài sản có các nghĩa vụ sau
đây:
1. Trong trường hợp các bên thoả thuận bên nhận
thế chấp giữ giấy tờ về tài sản thế chấp thì khi
chấm dứt thế chấp phải hồn trả cho bên thế
chấp giấy tờ về tài sản thế chấp;
2. u cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền đăng
ký giao dịch bảo đảm xố đăng ký bảo đảm.

04/16/17

210

Quyền của bên nhận thế chấp tài sản
Bên nhận thế chấp tài sản có các quyền sau đây:
1. u cầu bên th, bên mượn tài sản thế chấp phải chấm dứt việc sử
dụng tài sản thế chấp, nếu việc sử dụng làm mất giá trị hoặc giảm sút giá trị
của tài sản đó;
2. Được xem xét, kiểm tra trực tiếp tài sản thế chấp, nhưng khơng được
cản trở hoặc gây khó khăn cho việc sử dụng, khai thác tài sản thế chấp;
3. u cầu bên thế chấp phải cung cấp thơng tin về thực trạng tài sản thế
chấp;
4. u cầu bên thế chấp áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo tồn tài
sản, giá trị tài sản trong trường hợp có nguy cơ làm mất giá trị hoặc giảm sút
giá trị của tài sản do việc khai thác, sử dụng;
5. u cầu bên thế chấp hoặc người thứ ba giữ tài sản thế chấp giao tài
sản đó cho mình để xử lý trong trường hợp đến hạn thực hiện nghĩa vụ mà
bên có nghĩa vụ khơng thực hiện hoặc thực hiện khơng đúng nghĩa vụ;
6. Giám sát, kiểm tra q trình hình thành tài sản trong trường hợp nhận
thế chấp bằng tài sản hình thành trong tương lai;
7. u cầu xử lý tài sản thế chấp và được ưu tiên thanh tốn.

04/16/17

211